نویسنده = شریفی یگانه، نگار
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روش بهینه شناسایی کارکرد افتراقی در سنجش انطباقی کامپیوتری

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 23-51

10.22054/jem.2019.11109.1323

نگار شریفی یگانه؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی