نویسنده = درتاج، فریبرز
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانهای پیشرفت در دانشجویان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 189-220

10.22054/jem.2018.27645.1659

محمد آزاد عبداله پور؛ فریبرز درتاج


2. تحلیل ویژگیهای روان‌سنجی سیاهة فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

دوره 6، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 23-41

10.22054/jem.2016.6149

محمد آزاد عبداله پور؛ فریبرز درتاج؛ حسن احدی


6. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ)

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-25

علی محمد رضایی؛ علی دللاور؛ حسن احدیث؛ فریبرز درتاج