نویسنده = فلسفی نژاد، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تفکرات شغلی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 65-84

حسن محمد طهرانی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ سیمین حسینیان