نویسنده = عباسی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 61-82

10.22054/jem.2015.5949

مقصودد امین خندقی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرضیه موحدی محصل طوسی؛ حمیده پاک مهر؛ هادی عباسی