نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند

3 دانشجو دکترای برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

یادگیری مادام‌العمر شرط اساسی برای توسعه جوامع و سازمان‌هاست. یادگیری مادام‌العمر یکی از مهم‌ترین توانمندی‌هایی است که در جامعه اطلاعاتی امروز موردنیاز است و به‌عنوان هدف یادگیری در آموزش، جامعه و دولت موردتوجه قرار می‌گیرد. نظام آموزشی به‌عنوان تأمین‌کننده اولین و مهم‌ترین عامل توسعه، یعنی نیروی انسانی، خود نیازمند برخورداری از یادگیرندگان مادام‌العمر است. در اختیار داشتن ابزار روا و پایا برای سنجش سواد یادگیری مادام‌العمر گامی مهم برای طرح‌ریزی پژوهش‌های مرتبط است؛ ازآنجاکه ابزاری برای سنجش سواد یادگیری مادام‌العمر در ایران وجود ندارد، هدف این پژوهش اعتباریابی نسخه ایرانی پرسشنامه 49 گویه‌های سواد یادگیری مادام‌العمر لی و تسای است. به‌منظور تعیین روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه ترجمه و به شش نفر از اعضای هیئت‌علمی در رشته علوم تربیتی مرتبط ارائه و پس از اعمال اصلاحات مورد تأیید قرار گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی پیمایشی است، جامعه آماری برای این پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه دوم شهر بیرجند با حجم کل 500 نفر است که 300 نفر به‌عنوان نمونه به‌صورت خوشه‌ای انتخاب شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان‌دهنده‌ی این است که الگوی هشت عاملی برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد (53/1- X2/DF، 964/0- CFI، 967/0- NFI، 06/0- RMSEA). همچنین ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه‌ها بین 78/0 تا 93/0 بود و روایی همگرا که نشان‌دهنده این است که پرسشنامه از پایایی و روایی همگرای قابل قبولی برخوردار است. بر اساس این نتایج می‌توان گفت که پرسشنامه سواد یادگیری مادام‌العمر ابزاری مناسب برای پژوهش‌های ایرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validation of the Lifelong Learning Literacy Questionnaire In secondary school teachers

نویسندگان [English]

  • Narges Akbari 1
  • Mohsen Ayati 2
  • Ali Zare-Moghaddam3 3

1 Masters Educational Management, Department of Educational Sciences, University of Birjand

2 Associate Professor, Faculty member Curriculum Study, Faculty of Education and Ppsychology, University of Birjand,

3 Student PhD in Curriculum Planning, Faculty of Education and Psychology, Birjand University, Birjand, Iran

چکیده [English]

Lifelong learning is an essential prerequisite for the development of societies and organizations. Educational system, which is the provider of human resources as the first and the most important factor of development, needs lifelong learners. Possessing a valid and reliable instrument to measure this characteristic is an important step for planning the related research; therefore, the Since there is no tool for assessing lifelong learning literacy in Iran, the purpose of this study is to validate the Iranian version of the 49-year Li and Tsai Lifelong Learning Literacy Questionnaire. In order to determine the content and face validity the questionnaire was translated and it was given to six faculty members, and after the needed reforms, it was approved. The method of this study is a applied survey method. The statistical population of this study is all secondary school teachers in the city of Birjand with a total of 500 people, 300 of whom were selected as cluster samples. Confirmatory factor analysis indicates that the eight factors pattern fits well with the data.( X2/DF=1/53, CFI= 0/964, NFI= 0/967, RMSEA= 0/06). Cronbach's alpha coefficient of the components was between 0.78 to 0.93 which shows acceptable reliability. Based on these results, it can be said that lifelong learning literacy questionnaire is an appropriate instrument for Iranian Studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literacy and lifelong learning
  • Validation questionnaire
  • Secondary Teachers
پورشافعی، هادی؛ ایوبی، فاطمه؛ اکبری، محمد؛ حسینی، سیده ملیحه. (1394). نگاهی به توسعه حرفه‌ای معلم. بیرجند: نشر چهار درخت.
جارویس، پیتر. (1393). آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم. مترجم: غلامعلی سرمد. تهران: انتشارات سمت.
رضایی، مصطفی. (1393). تغییر و تحول در سازمان‌های رسانه‌ای. فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، 14، 56-79.
طباطبائی، سید سجاد؛ قربانی، مریم. (1397). ساخت و اعتباریابی ابزار کوتاه سنجش هویت معلمی هیئت‌علمی پزشکی، فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی، ۱۱ (30).
عظیم زاده تبریز، مریم. (1390). بررسی فرآیند آموزش با رویکرد آموزش مادام‌العمر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور استان تهران.
کاملی، محمدجواد؛ بختیاری اصل، طیبه؛ لطفی آرباطان، ابوالفضل و پورفرج، اکبر. (1392). بررسی الگوهای رفتاری کارکنان در مقابل تغییر. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(70)، 103-134.
محمدی مهر، مژگان؛ ملکی، حسن؛ خوشدل، علیرضا و عباس پور، عباس. (1391). تبیین نقش اعضای هیئت‌علمی در برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیری مادام‌العمر: یک مطالعه کیفی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 9(4). 256-263.
میرحسینی، ناهید و پریرخ، مهری. (1387). ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه‌های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهش. مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی. 11 (4). 156-186.
هومن، حیدر علی. (1393). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
هیر، جوزف؛ هالت، توماس؛ رینگل، کریستین؛ سارستد، مارکو. (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (P:S-SEM). ترجمه: آذر، عادل و غلامزاده، رسول. تهران: انتشارات نگاه دانش.
Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. Teaching and Teacher Education, 18 (5): 483-491.
Bourdon, M. (2014). Lifelong learning from the ‘70s to Erasmus for all: A rising concept. Social and Behavioral Sciences, 116: 3005-3009.
Candy, p.c., Crebert, g. & O’leary, J. (1994). Developing Lifelong Learners through Undergraduate Education (Canberra: Australian National Board of Employment, Education and Training).
Carmen R., Wilson V.V., Betsy L. M. (2007). Understanding Power and Rules of Thumb for Determining Sample Sizes. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 3 (2): 43‐50.
Chiang, H. L. (1998). The Promotion of Lifelong Education of American. Adult Education Bimonthly, 44: 48-53.
Colakoglu, J. (2002). The importance of motivation to learn life. National Education Journal, 2 (1): 155-156.
Collins, J. (2009). Education techniques for lifelong learning: Lifelong learning in the 21st century and beyond. Radiographics, 29(2): 613-622.
Crowther, J. (2004). In and against” lifelong learning: flexibility and the corrosion of character. International Journal of lifelong education, (23)2: 125-136.
Deakin crick, r., & yu, g. (2008). Assessing learning dispositions: Is the Effective Lifelong Learning Inventory valid and reliable as a measurement tool? Educational Research, 50, 387–402.
Deakin crick, r., Broadfoot, p., & Claxton, g. (2004). Developing an effective lifelong learning inventory: The ELLI project. Assessment in Education, 11,247–271.
Delors, J. Delors, Ch., Mufti, IA., Amagi, I., Carneiro,R., Chung, F., Geremek,B., Gorham,W., et al. (1996). Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century.
Demirel, M. (2009). Lifelong learning and schools in the twenty – first century. Social and Behavioral Sciences, 1(1): 1709-1716.
Demirel, M., Akkoyunlu, B. (2017). Prospective teachers’ lifelong learning tendencies and information literacy self-efficacy. Educational Research and Reviews, 12(6): 329-337.
Faure, E. Herrera, F. Kaddoura,A.R., Lopes,H., Petrovsky.M., Rahnema.M., Ward.F.CH. (1972). Learnnig to be: The World of Education Today and Tomorrow. UNESCO.
Hanemann, U. (2015). Lifelong literacy: Some trends and issues in conceptualising and operationalising literacy from a lifelong learning perspective. International Review of Education, 61(3): 295-326.
Kirby, J. R., Knapper, CH., Lamon, P. & Egnatoff, W. (2010). Development of a scale to measure lifelong learning. International Journal of lifelong Education (29)3: 291-302.
Knapper, C. K., & Cropley, A. J. (2000). Lifelong Learning in Higher Education. London: Kogan Page.
Laal, M. (2012). Benefits of lifelong learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46: 4268 – 4272.
 Li, A., & Tsai, C. (2007). An Indicator System for Adult Lifelong Learning Literacy: The Journal of Human Resource and Adult Learning, 3: 61-69.
Longworth, N. (2003). Lifelong Learning in Action: Transforming Education in the 21st Century. London: Kogan Page.
Merriam, S., & Caffarella, R. S. (1999). Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey-Bass.
Moreno, R., & Ortegano-Layne, L. (2007). Using cases as thinking tools in teacher education: The role of presentation format. Educational Technology Research and Development.
Petterson, M. C. (2004). Successful strategies for lifelong learning in mathematics through professional development [dissertation]. United States: Walden University.
Richardson, L. D., & M. Wolfe, M. (2001). Principles and practice of informal Education: learning through life. London: Routledge.
Soni, S. (2012). Lifelong Learning– Education and Training. Learning and Teaching Methodology, 2(3): 1-14.
Wu, M. L. (2004). Lifelong Learning: Ideas and Practices. Taipei: Wu Nan Publisher.