نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش کردستان

2 مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری علامه

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اصالت در رابطه(AIRS) و بررسی رابطه اصالت رابطه و ترس از صمیمت با رضایت از رابطه افراد متاهل بود. این پرسشنامه دارای 37 ماده میباشد و سال 2006 توسط لوپز و رایس ساخته شد. روش: جامعه مورد بررسی کارمندان متاهل شهر سنندج بودند. که از میان آنها و به روش خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به حجم 402 نفر(195 زن و 207 مرد) انتخاب گردید. داده های گردآوری شده با روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، آلفای کرونباخ، همبستگی و رگرسیون چند متغیری در نرم افزار SPSS21 تحلیل شدند. یافته ها: محاسبه پایایی به روش همسانی درونی و بازآزمایی انجام شد و ضرایب 773/0 و 812/0 به ترتیب برای آنها به دست آمد. از آزمون اصالت(وود و لینلی)به عنوان شاخص روایی ملاکی همزمان استفاده شد و همبستگی آن با مقیاس اصالت رابطه 69/0 بود. روایی صوری آزمون نیز توسط اساتید و دانشجویان روانشناسی و مشاوره تایید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس اصالت رابطه، دارای دو عامل می باشد: عدم مقبولیت فریب و پذیرش خطر خودافشایی. مطالعه دوم نشان داد هر دو خرده مقیاس اصالت در رابطه به همراه ترس از صمیمیت توان پیش بینی رضایت از رابطه افراد متاهل را دارا می باشند. نتیجه گیری: در کل نتایج پژوهش نشان داد مقیاس اصالت در رابطه لوپز و رایس(2006) از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و دارای دو عامل می باشد و می تواند در تحقیقات بعدی در زمینه اصالت روابط و تحقیقات حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Authenticity in relationship scale (AIRS) and its relationship with relationship satisfaction

نویسندگان [English]

  • nader karimian 1
  • yusef karimi 2
  • Bakhtyar Molkari 3

1 Education of Kurdistan

2 counseling of Allameh Tabatabaie University

3 PhD student

چکیده [English]

Introduction: The aim of current study was to examine the psychometric properties of the Student Authenticity in relationship scale(AIRS) and examine the relationship between authenticity and fear of intimacy with relationship satisfaction. This scale has 37 items and has been made by Lopez and Rice in 2006. Method: The study population comprised all married clerks in Sanandaj. 207 men and 197 women were selected by multistage cluster sampling method. Factor analysis, Cronbach’s alpha coefficient and Pearson correlation methods were used for Data analysis. Results: Reliability of the (AIRS) by Cronbach's alpha coefficient was 0/773 and re-test coefficient was 0/812. Also, results from convergent validity indicated a significant relationship between (AIRS) and Wood and Linley Authenticity scale. Results from factor analysis showed the Authenticity in relationship scale(AIRS) measure two factors of unacceptability of deception and Intimate risk taking. The second study showed fear of intimacy, unacceptability of deception and Intimate risk taking can predict relation satisfaction. Conclusion: Considering of results the Authenticity in relationship scale has an appropriate validity and reliability and it can be used in further researches on the authenticity in relationship and family field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authenticity in relationship
  • fear of intimacy
  • relationship satisfaction
  • validity
  • reliability
پروچاسکا، جیمز و نورکراس، جان. (1393). نظریه های روان درمانی. (ترجمه هامایاک  آوادیس نایس). تهران: انتشارات ویرایش.
جانسون، سوزان. (1389). زوج درمانی هیجان مدار. (ترجمه بیتا حسینی). تهران: نشر جنگل.
فلاح زاده، هاجر؛  فرزاد، ولی اله؛ فلاح زاده، محمود. (1391). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از صمیمیت. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. 5(18). 70-80.
قیصری و کریمیان. (1392). بررسی مدل علی رضایت جنسی بر اساس متغیرهای کیفیت زناشویی، رضایت از رابطه، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و دفعات آمیزش در دانشجویان زن متأهل بندرعباس. فصلنامه فرهنگ مشاوره. 4(16). 105-85.
کرمی، ابوالفضل. (1392). آزمون سازی و آزمون های روانی. تهران: نشر روانسنجی.
گود، نانسی. (1390). زندگی با همسر کج مدار. (ترجمه فروزنده داورپناه). تهران: جوانه رشد.
میرز، لاورنس اس، و گامست، گلن. (1391). تحقیقات چندمتغیری کاربردی: طراحی و تفسیر. (ترجمه حسن پاشاشریفی و همکاران). تهران: نشر رشد.    
هومن، حیدرعلی. (1390). سنجش روانی و تکنیک های آزمون سازی. تهران: نشر پارسا.
Aron A. (2003). Self and close relationships. Handbook of self and identity. (pp. 442–461). New York: Guilford Press.
Descutner, C. J., & Thelen, M. H. (1991). Development and validation of a Fear-of-Intimacy Scale. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3(2), 218.
Downing, V. L. (2008). Attachment style, relationship satisfaction, intimacy, loneliness, gender role beliefs, and the expression of authentic self in romantic relationships: University of Maryland, College Park.
Dumont, K. M. (2009). God's shield: The relationship between God attachment, relationship satisfaction, and adult child of an alcoholic (ACOA) status in a sample of evangelical graduate counseling students. Doctoral Dissertations and Projects, 288.
Goldman, B. M., & Kernis, M. H. (2002). The role of authenticity in healthy psychological functioning and subjective well-being. Annals of the American Psychotherapy Association, 5(6), 18-20.
Harter S. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), (2002). Handbook of Positive psychology (pp. 382–394). New York: Oxford University Press.
Hook, M. K., Gerstein, L. H., Detterich, L., & Gridley, B. (2003). How close are we? Measuring intimacy and examining gender differences. Journal of Counseling & Development, 81(4), 462-472.
Horney K. (1979). Neurosis and human growth. New York: Norton.
Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological inquiry, 14(1), 1-26.
Kim, J. Y., Kiousis, S., & Molleda, J.-C. (2015). Use of affect in blog communication: Trust, credibility, and authenticity. Public relations review, 41(4), 504-507.
Leak, G. K., & Cooney, R. R. (2001). Self-determination, attachment styles, and well-being in adult romantic relationships. Representative Research in Social Psychology, 25, 55-62.
Linley, P. A. (2006). Counseling psychology's positive psychological agenda: A model for integration and inspiration. The Counseling Psychologist, 34(2), 313-322.
Linley, P., Joseph, S., Harrington, S., & Wood, A. M. (2006). Positive psychology: Past, present, and (possible) future. The Journal of Positive Psychology, 1(1), 3-16.
Lopez, F. G., & Rice, K. G. (2006). Preliminary development and validation of a measure of relationship authenticity. Journal of counseling psychology, 53(3), 362.
Maslow, A. (1970). Motivation and personality (2nd Ed.). New York: Harper & Row.
Neff, K. D., & Harter, S. (2002). The role of power and authenticity in relationship styles emphasizing autonomy, connectedness, or mutuality among adult couples. Journal of Social and Personal Relationships, 19(6), 835-857.
Neff, K. D., & Suizzo, M.-A. (2006). Culture, power, authenticity and psychological well-being within romantic relationships: A comparison of European American and Mexican Americans. Cognitive Development, 21(4), 441-457.
Rogers, C. (1981). Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory. Oxford, England: Houghton Mifflin.
Tou, R. Y., Baker, Z. G., Hadden, B. W., & Lin, Y.-C. (2015). the real me: Authenticity, interpersonal goals, and conflict tactics. Personality and Individual Differences, 86, 189-194.
Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., & Joseph, S. (2008). The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization and the development of the Authenticity Scale. Journal of counseling psychology, 55(3), 385.
Wood, A. M., Maltby, J., Stewart, N., & Joseph, S. (2008). Conceptualizing gratitude and appreciation as a unitary personality trait. Personality and Individual Differences, 44(3), 621-632.