نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکتری روانشناسی بالینی

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

چکیده

اعتیاد به بازی‌های آنلاین در حال تبدیل شدن به یک نگرانی اجتماعی در جوامع است بنابراین وجود ابزاری که بتواند فراشناخت‌های مرتبط به بازی‌های آنلاین را مورد سنجش قرار دهد ضروری می‌نماید. هدف از این پژوهش تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فراشناخت بازی‌های آنلاین (MOG) است. مقیاس بر روی 251 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، به همراه پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی اجرا شد. برای بررسی اعتبار این مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی آن، از روش تحلیل عاملی تاییدی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. تحلیل عامل تاییدی وجود سه عامل اصلی شامل فراشناخت منفی راجع به غیرقابل‌کنترل بودن بازی‌های آنلاین، فراشناخت منفی راجع به خطرات بازی آنلاین و فراشناخت مثبت راجع به سودمندی بازی‌های آنلاین را مورد تأیید قرارداد. ضریب آلفای کرونباخ برای فراشناخت مثبت. 89/0 و برای فراشناخت منفی راجع به غیرقابل‌کنترل بودن بازی آنلاین 84/0 و برای فراشناخت منفی مربوط به خطرات بازی‌های آنلاین 77/0 و برای کل آزمون 85/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل سه عاملی برای این پرسشنامه از برازش قابل قبولی برخوردار است. همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مقیاس بازی‌های آنلاین از روایی پیش‌بین قابل قبول برای پیش‌بینی نمره اعتیاد به اینترنت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the psychometric properties of the online meta-cognition scale

نویسندگان [English]

  • elahe Drogar 1
  • Ali Fathi Ashtiyani 2

1 phd student elmo farhang univercity

2 Behavior Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences

چکیده [English]

metacognition related to online gaming. The purpose of this study is to determine the psychometric properties of the online meta-cognition scale (MOG). 251 students of Islamic Azad University of Mashhad, selected by multistage cluster sampling, were included in the Internet addiction inventory and the Hospital Anxiety and Depression Scale. Cronbach's alpha coefficient was used to verify the validity of this scale. Confirmatory factor analysis and hierarchical regression were used to determine its validity. Confirmatory factor analysis confirmed the existence of three main factors, including meta-cognition about the uncontrollability of online games, the negative metacognition of online gambling threats and the positive meta-cognition of the usefulness of online games. Cronbach's alpha coefficient for positive metacognition. 0.89 and for negative metacognition about the uncontrollability of the online game 0.84 and for the meta-cognitive negativity related to the dangers of online games 0.77 and for the whole test was 0.85. The results of the confirmatory factor analysis showed that the three-factor model for this questionnaire has an acceptable fit. Also, hierarchical regression analysis showed that the online gaming scale had an acceptable predictive validity to predict Internet addiction scores. Regarding the validity and reliability of this study, online gaming scales are a tool that can be used to measure the online metacognitive skills used by researchers, researchers and practitioners of education and research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognition
  • Negative metacognition
  • uncontrollability
  • danger
  • online games
ناستی زایی، ناصر. (1388). «بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت»، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 11، 1، 57 -63.
Akbari, M. (2017). Metacognitions or distress intolerance: The mediating role in the relationship between emotional dysregulation and problematic internet use . addictive behaviors Reports, 128-133.
Almaa, L., Spada, M., Fernie, B., Yilmaz, S., Caselli, G., & Nikcevig, A. (2018). Metacognitions in smoking. Psychiatry Research, 160-168.
Batthyany, D., Muller, K.W., Benker, F., & Wolfling, K. (2009). Computer game playing: Clinical characteristics of dependence and abuse among adolescents. Wiener Klinische Wochenschrift, 121, 502–509.
Billieux, J., Thorens, G. , Khazaal, Y. , Zullino, D. , Achab, S. , & Van der Linden, M. (2015). Problematic involvement in online games: A cluster analytic approach. Computers in Human Behavior, 43, 242-250.
Bidi, F., Namdari-Pejman, M., Kareshki, H., & Ahmadnia, H. (2012). The mediating role of metacognition in the relationship between Internet addiction and general health. Addiction & health, 4 (1-2), 49.
Beard, K. W., & Wolf, E. M. (2001). Modification in the proposed diagnostic criteria for Internet addiction. CyberPsychology and Behavior, 4, 377–383.
Cole, H., & Griffiths, M.D. (2007). Social interactions in massively multiplayer online roleplaying gamers. Cyberpsychology & Behavior, 10, 575–583.
Casale, S., Caplan, S.E., & Fioravanti, G. (2016). Positive metacognitions about Internet use: the mediating role in the relationship between emotional dysregulation and problematic use. Addictive behaviors, 59, 84-88.
Dragan, M. (2015). Difficulties in emotion regulation and problem drinking in young women: The mediating effect of metacognitions about alcohol use. Addictive Behaviors, 48, 30–35.
Deleuze, J., Rochat, L., Romo, L., Van der Linden, M., Achab, S., Thorens, G., et al. (2015). Prevalence and characteristics of addictive behaviors in a community sample: A latent class analysis. Addictive behaviors reports (Published elextronically 11th of April 2015).
Gentile, D.A., Choo, H., Liau, A., Sim, T., Li, D.D., Fung, D., et al. (2011). Pathological video game use among youths: A two-year longitudinal study. Pediatrics, 127, 319–329.
Lee, B.W., & Stapinski, L.A. (2012). Seeking safety on the internet: Relationship between social anxiety and problematic internet use. Journal of Anxiety Disorders, 26, 197–205.
Mykletun, A., Stordal, E., & Dahl, A.A. (2001). Hospital Anxiety and Depression Scale: Factor structure, itemanalyses and internal consistency. British Journal of Psychiatry, 179,540–544.
Marino, C., Vieno, A., Moss, A.C., Caselli, G., Nikčević, A.V., Spada, M. (2016). Personality, motives and metacognitions as predictors of problematic Facebook Use in university students. Personality and Individual Differences, 101, 70–77
Montazeri, A., Vahdaninia, M., Ebrahimi, M., Jarvandi, S. (2003). The hospital anxiety and depression scale (HADS): translation and validation study of the Iranian version. health qual life outcomes. Apr28: 1: 14
Spada, M., Caselli, G. (2017). The Metacognitions about Online Gaming Scale: Development and psychometric properties. Addictive Behaviors, 64, 281–286.
Spada, M.M., & Wells, A. (2010). Metacognitions across the continuum of drinking behavior. Personality and Individual Differences, 49, 425–429.
Spada, M.M. (2014). An overviewof problematic Internet use. Addictive Behaviors, 39, 3–6.
Spada, M.M., Caselli, G., Nikčević, A.V., & Wells, A. (2015). Metacognition in addictive behaviors. Addictive Behaviors, 44, 9–15.
Spada, M.M., & Wells, A. (2006). Metacognitions about alcohol use in problem drinkers. Clinical Psychology & Psychotherapy, 13, 138–143.
Spada, M.M., Langston, B., Nikčević, A.V., & Moneta, G.B. (2008). The role of metacognitions in problematic Internet use. Computers in Human Behavior, 24 (5), 2325-2335.
Spada, M.M., Caselli, G., Nikčević, A.V., & Wells, A. (2015). Metacognition in addictive behaviors. Addict Behavior, 44, 9–15.
Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York, USA Guilford Press