نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی، واحد بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر گز، ایران.

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک بود.
روش پژوهش: این مطالعه پیمایشی با هدف توصیفی است و نمونه پژوهش شامل 890 نفر از کودکان 17-10 ساله استان های آذربایجان شرقی،گلستان و گیلان بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و با استفاده از فرم خود گزارشی نوجوان، پرسشنامۀ غربالگری اضطراب وابسته به اختلالات هیجانی کودک ، مقیاس اضطراب آشکار کودک و پرسشنامه افسردگی کودک مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت.داده ها با استفاده از آمار توصیفی،آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون،آلفای کرونباخ و تحلیل عامل،مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: محاسبه ضریب همسانی درونی و پایایی به روش آزمون-آزمون مجدد نشان داد که نمره کلی و 5 خرده مقیاس پرسشنامه سرندی اختلالات عاطفی مرتبط با اضطراب کودکان از پایایی مطلوبی برخور دار هستند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی،یک ساختار 6 عاملی را نشان داد. تحلیل عاملی تأییدی مدل 6 عاملی بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی،نشان داد که تمامی شاخص-های در نظر گرفته شده برای مدل 6 عاملی ازمقدار قابل قبولی برخوردار است.همچنین تحلیل عامل تاییدی بر روی 5 عامل پرسش نامه اصلی شامل اختلال پانیک،اضطراب فراگیر،اضطراب اجتماعی،اضطراب جدایی و مدرسه هراسی ، نشان می دهد که مدل 5 عاملی اصلی نیز مانند مدل 6 عاملی حاصل از تحلیل عامل اکتشافی در جمعیت کودکان ایرانی از برازش قابل قبول و مناسب برخوردار است.
همچنین نتایج حاکی از این است که بین نمره کل و زیر مقیاس های پرسشنامه غربالگری اضطراب وابسته به اختلالات هیجانی کودک با نمره کل اضطراب آشکار کودکان،مقیاس افسردگی کودک ونمره کل و خرده مقیاس بعد درونی سازی مقیاس خودگزارش دهی نوجوانان (YSR) همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (01/0>p)که نشان از اعتبار همگرای پرسش نامه دارد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که این پرسشنامه از ویژگی های روان سنجی مناسب در کودکان ایرانی برخوردار است و می توان آن را به عنوان یک ابزار تشخیصی مناسب برای استفاده در محیط های آموزشی،بالینی و پژوهش به کار برد.
واژه های کلیدی: روان سنجی، پایایی، اعتبار ،اضطراب،کودک

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders in 10-17yers old iranian students

نویسندگان [English]

  • mohsen jalali 1
  • rasol roshan 2
  • elnaz pourahmadi 3

1 Department of psychology, Faculty of Humanities, golestan University, Gorgan, Iran.

2 professor in Department of psychology, Faculty of Humanities, shahedUniversity, tehran, Iran

3 Department of psychology, Islamic Azad University, Bandargaz Branch, Bandargaz, Iran

چکیده [English]

Objective (s): The aim of the present study was to assess the Psychometric properties of Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders amongst a sample of 10-17yers old children in iran
Methods:this experiment is a survey study.the subjects consisted of 890 10-17yers old children in Azarbaijan Sharghi، Golestan and Gilan who were chosen randomly according to multiple stage cluster sampeling metod and then were evaluated using YSR، SCARED، RCAMS and CDI. Finaly, data was analysed using descriptive statistic،pearson correlation coefficient،Alpha Cronbach coefficient and factor analysis.
Results: Results indicated that the SCARED and its 5 subscales have good internal consistency and test-retest reliability(with a 14 days interval). The result of exploratory factor analysis indicated a six-factor model in SCARED which confirmed by confirmatory factor analysis. Also The result of confirmatory factor analysis confirmed five subscale of original SCARED including “Panic Disorder”, “Generalized anxiety Disorder”,“Social anxiety Disorder”,“ Separation anxiety Disorder” and“ anxiety scool”.
.furthermore The significant correlation of total score SCARED and its 5 subscales with total scors YSR، RCAMS and CDI supported the convergent validity.(p<0/01)
Conclusion: The Persian version of SCARED has satisfactory psychometric properties in Iranian child and is suitable to be used in educational,clinical and research domains.
Key Words: Psychometric, reliability, validity, Anxiety,child

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Psychometric
  • reliability
  • validity
  • Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders
تقوی، محمد رضا. (1384). هنجاریابی مقیاس اضطراب آشکار کودکان برای دانش­آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شیراز. مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(4)، 56-51.
تقوی، محمد رضا.، علیشاهی، محمد جواد. (1382). بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب آشکار کودکان. مجلۀ روان شناسی، 7(4)، 357-342.
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، حجازی، الهه. (1379). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
فرگوسن، جورج.، تاکانه، یوشو. (1377). تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی (علی دلاور و سیامک نقشبندی، مترجم). تهران: نشر ارسباران.
 مینایی،اصغر.(1384) .هنجاریابی نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ .تهران :انتشارات سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی
Abbo, C., Kinyanda, E., Kizza, R. B., Levin, J., Ndyanabangi, S., Stein, D. J. (2013). ‘Prevalence, Comorbidity and Predictors of Anxiety Disorders in Children and Adolescents in Rural North-Eastern Uganda’. Child and adolescent psychiatry and mental health, 7(1), 1-11.
Alfano, C.A., Ginsburg, G.S., Kingery, J.N.(2007). ‘Sleep-Related Problems among Children and Adolescents with Anxiety Disorders’. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 46(2), 224-232.
American Psychiatric Association. (2013). ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Ddisorders [5th ed.]. Washington, DC:Author.
Birmaher, B., Brent, D., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S., Baugher, M. (1999). ‘Psychometric Properties of the Screen for Child Anxiety-Related Emotional Disorders (SCARED): a Replication Study’. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38(10), 1230-1236.
Birmaher. B., Khetarpal. S.. Brent, D., Gully. M., Balach, L., Kaufman, J., Mckenzie Neer, S. (1997). ‘The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): Scale Construction and Psychometric Characteristics’. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36(4), 545-553.
Boyd, R. C., Ginsburg, G. S., Lambert, S. F., Cooley, M. R., Campbell, K. D. M. (2003). ‘Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): Psychometric Properties in an African American Parochial High School Sample’. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 42(10), 1188-1196.
Comer, J.S., Puliafico, A.C., Aschenbrand, S.G., McKnight, K., Robin, J.A., Goldfine, M.E., et al.(2013). ‘A Pilot Feasibility Evaluation of The CALM Program for Anxiety Disorders in Early Childhood’. Journal of Anxiety Disorders, 26(1), 40–49.
Essau, C. A., Muris, P., Ederer, E. M. (2002). ‘Reliability and Validity of the Spence Children’s Anxiety Scale and the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders in German Children’. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 33(1), 1-18.
Essau, C. A., Sakano, Y. S., Isakawa, S., Sasagawa, S. (2004). ‘Anxiety Symptoms in Japanese and in German Children’. Behaviour Research and Therapy, 42(5), 601–612.
Essau, C. A., Sasagawa, S., Anastassiou-Hadjicharalambous, X., Guzmán, B. O., Ollendick, T. H. (2011). ‘Psychometric Properties of the Spence Child Anxiety Scale with Adolescents from Five European Countries’. Journal of Anxiety Disorders, 25(1), 19-27
Figueroa, A., Soutullo, C., Ono, Y., Saito, K. (2012). ‘e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health’. Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions,12,121-129.
Hale, W. W., Raaijmakers, Q., Muris, P., Meeus, W. (2005). ‘Psychometric Properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) in the Generalized Adolescent Population’. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 44(3), 283–290.
Hale, W. W., Crocetti, E., Raaijmakers, Q. A. W., Meeus, W. H. J. (2011). ‘A meta-Analysis of the Cross- Cultural Psychometric Properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED)’. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(1), 80–90.
In-Albon, T., Meyer, A.H., Schneider, S. (2013). ‘Separation Anxiety Avoidance Inventory-Child and Parent Version: Psychometric Properties and Clinical Utility in a Clinical and School Sample’. Child Psychiatry and Human Development, 44(6), 689-697.
Kendall, P.C., Compton, S.N., Walkup, J.T., Birmaher, B., Albano, A.M., Sherill, A. (2010). ‘Clinical Characteristics of Anxiety Disorderes Youth’. Journal of Anxiety Disorders, 24(3), 360-365.
La Greca, A. M., Stone, W. L. (1993). ‘Social Anxiety Scale for Children-Revised: Factor Structure and Concurrent Validity’. Journalof Clinical Child Psychology, 22(1), 17–27.
Linyan, S., Kai, W., Fang, F., Yi, S., Xueping, G. (2008). ‘ Reliability and Validity of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders [SCARED] in Chinese Children’. Journal of Anxiety Disorders, 22(4), 612–621.
Merikangas, K. R., He, J. P., Burstein, M., Swanson, S. A., Avenevoli, S., Cui, L., Sweden, J. (2010). ‘Lifetime Prevalence of Mental Disorders in U.S. Adolescents: Results from the National Comorbidity Survey Replication-Adolescent Supplement [NCS-A] ’. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 49(10), 980-989.
Monga, S., Birmaher, B., Chiappetta, L., Chiappetta, L., Brent, D., Kaufman, J., et al. (2000). ‘Screen for Child Anxiety-Related Emotional Disorders (SCARED): Convergent and Divergent Validity’. Depress Anxiety, 12(2), 85–91.
Muris, P., Dreessen, L., Bogels, S., Weckx, M., van Melick, M. (2004). ‘A questionnaire for Screening a Broad Range of DSM-Defined Anxiety Disorder Symptoms in Clinically Referred Children and Adolescents’. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(4),813–820
 
Muris, P., Merkelbach, H., Ollendick, T., King, N., Bogie, N. (2002). ‘Three Traditional and Three New Childhood Anxiety Questionnaires: Their Reliability and Validity in a Normal Adolescent Sample’. Behavior Research and Therapy,40(7), 753-772.
Muris, P., Merckelbach, H., Van Brakel, A., Mayer, B. Van Dongen, L. (1998). ‘The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders: Relationship with Anxiety and Depression in Normal Children’. Personality and Individual Diferences, 24(4), 451-456.
Muris, P., Shmidt, H., Engelbrecht, P., Perold, M. (2002). ‘DSM-IV Defined Anxiety Disorder Symptoms in South African Childern’. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41(11), 1360-1368.
Nauta, M.H., Scholing, A., Rapee, R.M., Abbott, M., Spence, S.H., Waters, A. (2004). ‘A Parent-Report Measure of Children’s Anxiety: Psychometric Properties and Comparison with Child-Report in a Clinic and Normal Sample’. Behaviour Research and Therapy, 42(7), 813–839.
Nunnally, J. C. (1978). ‘Psychometric theory’. New York: McGraw-Hill.
Ollendick, T. H. (1983). ‘Reliability and Validity of the Revised Fear Survey Schedule for Children (FSSC-R) ’. Behavior Research and Therapy, 21(6), 685-692.
Pavuluri, M., Birmaher, B. (2004). ‘A practical Guide to Using Ratings of Depression and Anxiety in Child Psychiatric Practice’. Current Psychiatry Reports, 6(2), 108-116.
Perrin, S., Last, C. G. (1992). ‘Do Childhood Anxiety Measures Measure Anxiety’? Journal of Abnormal Child Psychology, 20(6), 567-578.
Puliafico, A.C., Comer, J.S., Albano, A.M. (2013). ‘Coaching Approach Behavior and Leading by Modeling: Rationale, Principles, and a Session-by-Session Description of the CALM Program for Early Childhood Anxiety’. Cognitive and Behavioral Practice, 20(4), 517–528.
Reynolds, C. R., Paget, K. D. (1983). ‘National Normative and Reliability Data for the Revised Children’s Manifest Anxiety Scale’. School Psychology Review, 12(3), 324–336.
Reynolds, C. R., Richmond, B. O. (1978). ‘What I Think and Feel: A revised Measure of Children’s Manifest Anxiety’. Journal of Abnormal Child Psychology, 6(2), 271–280.
Seligman, L. D., Ollendick, T. H., Langley, A. K., Baldacci, H. B. (2004). ‘The Utility of Measures of Child and Adolescent Anxiety: A Meta-Analytic Review of the Revised Children’s Manifest Anxiety Scale, the State-Trait Anxiety Inventory for Children, and the Child Behavior Checklist’. Journal of Clinical Child Psychology, 33(3), 557–565.
Silverman, W. K., Ollendick, T. H. (2005). ‘Evidence-Based Assessment of Anxiety and its Disorders in Children and Adolescents’. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34(3), 380-411.
Spence, S. H. (1997). ‘Structure of Anxiety Symptoms among Children: A Conrmatory Factor-Analytic Study’. Journal of Abnormal Psychology, 106(2), 280-297.
Spence, S. H. (1998). ‘A Measure of Anxiety Symptoms among Children’. Behaviour Research and Therapy, 36(1), 545-566.
Spence, S.H., Barrett, P.M., Turner, C.M. (2004). ‘Psychometric Properties of the Spence Children's Anxiety Scale with Young Adolescents’. Journal of Anxiety Disorders, 17(6), 605-625.
Spielberger, C. D. (1973). ‘State-trait Anxiety Scale for Children: Preliminary Manual’. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Warner, C.M., Reigada, C., Fisher, P.h., Saborsky, A.L., Benkov, K.J. (2009). ‘CBT for Anxiety and Associated Somatic Complaints in Pediatric Medical Seeting : An Open Pilot Study’. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. 16(2), 169-177.
Wren, F. J., Berg, E. A., Heiden, L. A., Kinnamon, C. J., Ohlson, L. A., Bridge, J. A., et al. (2007). ‘Childhood Anxiety in a Diverse Primary Care Population: Parent–Child Reports, Ethnicity and SCARED Factor Structure’. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(3), 332-340.
Wren, F. J., Bridge, J. A., Birmaher, B. (2004). ‘Screening for Childhood Anxiety Symptoms in Primary Care: Integrating Child and Parent Reports’. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43(11), 1364-1371.