نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 اداره آموزش و پرورش رامشیر

3 اداره آموزش و پرورش قلعه تل

4 اداره آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز

5 اداره آموزش و پرورش شهرستان کارون

چکیده

به نظر می‌رسد والد آزاری، پرخاشگری و خشونت نسبت به والدین از پدیده‌های نا آشکار رایج در حوزه آسیب شناسی خانواده هستند. هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز و فرزند نوجوان پسر آن-ها بود که 364 نفر از این مادران به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. مادران، پرسشنامه والد آزاری (پسر-مادر) و پسران آن‌ها مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از تحلیل عناصر اصلی و چرخش متعامد (واریماکس) نشان داد که این مقیاس از سه عامل مالی، فیزیکی و عاطفی تشکیل شده است. روایی همگرای مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) از طریق همبسته کردن این مقیاس با مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر محاسبه شد. ضرایب همبستگی میانگین نمره‌های آزمودنی‌ها در مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) با مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر معنادار (به جز والد آزاری فیزیکی) بود. همسانی درونی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) و عوامل آن بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 75/0 تا 98/0 مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) برای سنجش این سازه در نمونه های ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and validation of Parent Abuse Scale (boy-mother)

نویسندگان [English]

  • Zabihollah Abbaspour 1
  • Feizolah Poursardar 2
  • Zahra Ghanbari 3
  • Shiva Shahuri 4
  • Afrooz Shadfar 5

1 Counseling, Faculty of psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Ramshir

3 Ghaleatol

4 َAhvaz

5 Karun

چکیده [English]

Parent abuse, child-to-parent aggression and violence appear to be prevalent yet hidden phenomena. The main purpose of the present study was to present an account of the development and examine psychometric properties of Parent Abuse Scale (boy-mother) (APA-bm) including construct validity, convergent validity and internal consistency. The study was a correlational type. Third hundred and sixty four mothers of boy high school students and their child in Ahvaz, which selected through multistage-cluster random sampling. Mothers completed Parent Abuse Scale (boy-mother) and boys completed Child's Attitude toward Parents. The results of factor analysis using the principal components analysis and orthogonal rotation (varimax) showed three factors (emotional, financial and physical parent abuse). The convergent validity of Parent Abuse Scale (boy-mother) were supported by an expected pattern of correlation between the scale and Child's Attitude toward Parents. All correlation between the mean scores on Parent Abuse Scale (boy-mother) and Child's Attitude toward Parents were statistically significant (excluding physical parent abuse). coefficient’s Cronbach alpha were between 0/75 to 0/98. All correlations were statistically significant. The results of this study indicated that the present scale is a valid and reliable measure for evaluating parent abuse in Iranian sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parent abuse scale
  • reliability
  • validity
  • psychometry

قرآن مجید

سجادی، سیده فاطمه؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ ارشدی، نسرین؛ زرگر، یدالله؛ سجادی، سیده فروغ (1394). پیش‌بینی ناگویی خلقی در نوجوانان بر اساس تروماهای اوایل زندگی و نگرش به والدین. مجله اصول بهداشت روانی، 17 (3)، 115-109.

 
Brezina, T. (1999). Teenage violence toward parents as an adaptation to family strain: Evidence from a national survey of male adolescents. Youth and Society, 30, 416-444.
Calvete, E., Gámez-Guadix, M., & García-Salvador, S. (2014). Social information processing in child-to-parent aggression: Bidirectional associations in a 1-year prospective study. Journal of Child and Family Studies. 24 (8), 2204–2216.
Calvete, E., Gámez-Guadix, M., Orue, I., González-Diez, Z., Lopez de Arroyabe, E., Sampedro, R., & Borrajo, E. (2013). Brief report: The adolescent child-to-parent aggression questionnaire: an examination of aggressions against parents in Spanish adolescents. Journal of Adolescence, 36, 1077–1081.
Contreras, L., & Carmen Cano, M, D. (2016). Child-to-parent violence: The role of exposure to violence and its relationship to social-cognitive processing. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 8, 43–50.
Cottrell, B. (2001). Parent abuse: The abuse of parents by their teenage children. Health Canada, Ottawa.
Cottrell, B. (2005). When teens abuse their parents. Fernwood Publishing Co Ltd, Black Point, Nova Scotia, Canada.
Eckstein, E, J. (2002). Adolescent-to-parent abuse: a communicative analysis of conflict processes present in the verbal, physical, or emotional abuse of parents. Unpublished doctoral dissertation. Lincoln, Nebraska.
Halt, A. (2016). Adolescent-to-parent abuse as a form of "domestic violence": A conceptual review. Trauma, Violence. Abuse. 17(5), 490-499.
Harbin, H. T., & Madden, D. J. (1979). Battered parents: A new syndrome. American Journal of Psychiatry, 136, 1288-1291.
Kennair, N., & Mellor, D. (2007). Parent abuse: A review. Child Psychiatry and Human Development, 38, 203–219.
Kwong, M. J., Bartholomew, K., Henderson, A., & Trinke, S. (2003). The intergenerational transmission of relationship violence. Journal of Family Psychology, 17, 288–301.
Margolin, G., & Baucom, B. R. (2014). Adolescents’ aggression to parents: Longitudinal links with parents’ physical aggression. Journal of Adolescent Health, 55, 645–651.  
 
McCloskey, L. A., & Lichter, E. (2003). The contribution of marital violence to adolescent aggression across different relationships. Journal of Interpersonal Violence, 18, 390-412.
Pagani, L., Tremblay, R. E., Nagin, D., Zoccolillo, M., Vitaro, F., & McDuff, P.(2009). Risk factor models for adolescent verbal and physical aggression toward fathers. Journal of Family Violence, 24, 173–182.
Price, J.A. (1996). Power and compassion: Working with difficult adolescents and abused parents. New York: The Guilford Press.
VanOostrum, N., & Horvath, P. (1997). The effects of hostile attribution on adolescents’ aggressive responses to social situations. Canadian Journal of School Psychology, 13, 48-59.