نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 مربی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

3 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

اضطراب سلامتی با نگرانی‌های مداوم و شدید درباره سلامتی مشخص می‌شود. افراد دارای اضطراب سلامتی باورهای غلط و تعبیر نادرستی از سلامتی دارند و حساسیت بیش از حدی نسبت به علایم بدنی خود دارند. شیوع آن در بین افراد بالاست. با توجه به اهمیت و ضرورت آن، یکی از دغدغه‌های مهم متخصصان بالینی بررسی اضطراب سلامت در بیماران است. در این راستا سنجش اضطراب سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. در یک مطالعه به منظور تعیین اعتبار و روایی ، پرسشنامه ۱۸ گویه‌ای اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک (۲۰۰۲)بر روی ۵۰۰ دانشجوی زن و مرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، اجرا شد. اعتبارپرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و روایی سازه آن با تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌آفزار SPSSبدست آمد. نتایج نشان داد روایی سازه این پرسشنامه شامل سه عامل بتلا به بیماری، پیامدهای بیماری و نگرانی کلی سلامتی است. همین‌طور ضریب آلفای کرونباخ با مقدار ۰/۷۵، اعتبار پرسشنامه را مطلوب نشان داد. نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک برای تشخیص اضطراب سلامت دانشجویان ایرانی به ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان کفایت لازم را دارد و در پژوهش‌های مختلف و مراکز درمانی قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of the reliability and validity of Persian version of Health anxiety questionnaire in students of Lorestan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • farideh nargesi 1
  • fatemeh izadi 2
  • kolsoum kariminejad 3
  • ali rezaii sharif 4

2 psychology group, islamic azad university of khomanishahr

3 student of counselling of family, university of shahid chamran ahvaz

4 psychology group,university of mohaghegh ardebili

چکیده [English]

Background and objectives: Health anxiety is identified with persistent and severe concerns about health. People with health anxiety have misconceptions and incorrect interpretations of health and excessive sensitivity to their physical symptoms. Its prevalence is high among people and as a result of its importance and necessity; health anxiety is one of the major concerns of clinicians, which makes Health anxiety Evaluation also very important.
Material and Methods: In a study to determine the reliability and validity, the 18 questions, health anxiety inventory of Salkovskis and Warwick (2002) was administrated on 500 male and female students at the University of Khorramabad, selected using sampling. The reliability of the inventory was obtained using Cronbach's alpha method and its construct validity, using Exploratory Factor Analysis by SPSS.
Results: The results show that the construct validity of this inventory consists of three factors: developing disease, its consequences, and total health concerns. In addition, Cronbach’s alpha factor of 0.75 shows the appropriate reliability of the inventory.
Conclusion: The results suggest that Salkovskis and Warwick Health Anxiety Inventory is adequate to detect health anxiety among Iranian students, specially students of Khorramabad University and can be used in various research and treatment centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health anxiety
  • reliability
  • validity. exploratory factor analysis
پاشا، غلامرضا (1384). شیوع خودبیمارانگاری و رابطه­ی آن با اضطراب، افسردگی و سایر ویژگی­های فردی در دانشجویان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 25، صفحه 20-1.
نرگسی، فریده (1390). بررسی باورهای ناکارآمد، ویژگی­های شخصیتی و سابقه ابتلا به بیماری وخیم در معلمان دارا و فاقد اضطراب سلامتی در شهرستان اندیمشک. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
Abramowitz, J. S., & Moore, E. L. (2007). An experimental analysis of hypochondriasis. Behaviour Research and Therapy, 45(3), 413..-424
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Arlington, Va: American Psychiatric Association
Eilenberg T, Frostholm L, Schröder A, Jens S, Jensen, Per Fink. Disorders Long-term consequences of severe health anxiety on sick leave in treated and untreated patients: Analysis alongside a randomized controlled trial. Journal of Anxiety Disorders. 32, 95–102.
Hedmana, Erik.  Brjánn, Ljótssona. Anderssona, Erik. Anderssonc, Gerhard, Lindeforsc, Nils. Rückc, Christian. Axelssona, Erland. Lekanderb, Mats, (2015). Psychometric properties of Internet-administered measures of health anxiety: An investigation of the Health Anxiety Inventory, the Illness Attitude Scales, and the Whiteley Index. Journal of Anxiety Disorders. 31, 32–37.
Longley, S., Watson, D., & Noyes, R. (2005). Assessment of the hypochondriasis domain: The multidimensional inventory of hypochondriacal traits (MIHT). Psychological Assessment, 17(1), 3–14.
Looper, K.J., & Kirmayer, L.J. (2001). Hypochondriacal concerns in a community population. Psychological Medicine, 31, 577– 84.
Owens, K. M. B., Asmundson, G. J. G., Hadjistavropoulos, T., & Owens, T. J. (2004).Attentional bias toward illness threat in individuals with elevated health anxiety. Cognitive Therapy and Research, 28, 57–66.
Pilowsky, I. (1967).Dimensions of hypochondriasis. Britih Journal of Psychiatry, 113, 39-43.
Salkovskis, P. M., & Warwick, H. (2002). The Health Anxiety Inventory: Development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychological Medicine, 32, 843–853.
Salkovskis, P. M., Dowd, H., & Hanna, M. (2006). Health anxiety levels in chronic pain clinic attenders. Journal of Psychosomatic Research, 60, 155 – 161.
Sunderland, M., Newby, J.M., Andrews, G. (2013). Health anxiety in Australia: prevalence, comorbidity, disability and service use. Britih Journal of Psychiatry, 202, 56–61.
Tang, K.Y. (2007). Increased use of safety-seeking behaviors in chronic back pain patients with high health anxiety. Behavior Research and Therapy, 7, 25-40.
Tyrer A, Helen, Tyrer A, Peter, Lisseman-Stones b, Yvonne, McAllister, Sharon (2015).Therapist differences in a randomized trial of the outcome of cognitive behavior therapy for health anxiety in medical patients. International Journal of Nursing Studies. 52 (2015) 686–694.
Tyrer, P., Tyrer, H. (2014). The departure of hypochondriasis is no loss. Aust. N. Z. Journal of Psychiatry. 48, 772–773.
Tyrer, P., Cooper, S., Crawford, M., Dupont, S., Green, J., Murphy, D., & Tyrer, H. (2011).Prevalence of health anxiety problems in medical clinics. Journal of Psychosomatic Research, 71, 392–394.