تحلیل نقش دانشگاه پژوهی در برنامه درسی آموزش عالی از دیگاه متخصصان برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه علامه

چکیده

امروز رشد انتظارات از دانشگاهها منجر به شکل گیری دانشگاه هایی شده است که بطور مستمر با محیط پیرامون خود در ارتباط می باشند و سعی می کنند تا انتظارات ذینفعان خود را درک و پاسخ دهند. در راستای شکل گیری این روند، مفهوم دانشگاه پژوهی به عنوان فرایند که ضمن توجه به محیط بیرون، امکان بهبود های درون ی را فراهم می سازد، پدید آمده است. یکی از بهبودهای درون محیطی دانشگاهی می تواند در برنامه درسی نظام آموزش عالی اتفاق بیافتد. در این پژوهش تلاش گردید تا ذهنیت متخصصان برنامه درسی با توجه به تجربیات مختلف آنها درباره دانشگاه پژوهی و ارتباط آن با برنامه درسی در نظام آموزش عالی مورد شناسایی قرار گیرد. برای این منظور از روش کیو استفاده شد. داده های پژوهش از 20 متخصص جمع آوری و براساس روش کیو مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که متخصصان برنامه درسی با سه رویکرد متفاوت به ارتباط میان دانشگاه پژوهی و برنامه درسی در نظام آموزش عالی نگاه می کنند. در نگاه اول، متخصصان دانشگاه پژوهی را عاملی برای ایجاد مسائل جدید برای برنامه درسی ذکر می کنند. در نگاه دوم، معتقدند که دانشگاه پژوهی می تواند راهبردها و چشم اندازهای برنامه درسی را تحت تاثیر قرار دهد و در نگاه سوم، اعتقاد بر این است که دانشگاه پژوهی موجب تسهیل بکارگیری دانش می شود و می تواند برنامه درسی را به سمت کاربرد بیشتر سوق دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of institutional Research on curriculum of higher education from Curriculum Experts Approach's

چکیده [English]

Todays, growth in expectations from universities make up the universities which must connect to external environment and try to response to stakeholder demands and expectations. In order to shape this process, the concept of Institutional Research (IR( as a process which, according to the external environment, the improvement of internal provides, emerged. One of the improvements in the curriculum of higher education within the university environment can occur. In this study, the mentality of curriculum experts according to their different experiences about university research and its relevance to the curriculum in higher education be identified. Q methodology was used for this purpose. 20 specialist research data collected was analyzed by Q-methodology. The results showed that three different approaches to the relationship between Institutional Research (IR( and university curriculum was identified. These approaches were: problem solving approach in which IR create and identify new problems for university curriculum, strategic approach in which IR affected and directed university curriculum vision, knowledge application approach in which IR facilitate knowledge based relationship between industry and university and modify university curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Research
  • Higher education
  • Qualitative research
امین بیدختی، علی اکبر ؛ زارع، مریم ؛ نعمتی،محمدعلی.(1389).دانشگاه پژوهی (IR)؛ ضرورتی مغفول مانده در راستای تقویت همکاری های دانشگاه و صنعت، نشریهصنعتودانشگاه، سال دوم، شماره های 9 و 10
 امین بیدختی، علی اکبر ؛ نعمتی،محمدعلی؛ زارع، مریم .(1391).الزامات تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه های دولتی شهر تهران، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،سال چهارم،شماره سوم،صص: 208-187.
بازرگان،عباس.(1394).استانداردهای آموزش عالی:از آرمان تا واقعیت،فصلنامه نامه آموزش عالی، دروه جدید، سال هشتم،شماره سی، صص: 23-11.
جاودانی، حمید. (1392). دانشگاه و جهانی شدن: مفاهیم و رویکردها، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
خسروی،محبوبه ؛ آرمان،مانی.(1394)،الگویی برای پیاده سازی نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی،دو فصلنامه نوآوری و ارزش افرینی،سال سوم،شماره هفتم، صص: 84-65.
ساکتی، پرویز. (1384). معرفی دانشگاه پژوهی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، نشست پنجاه و دوم رؤسای دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهش و فناوری.
طرقی بیدآبادی،جعفر.(1395).دانشگاه پژوهی(IR) راهبردی مطلوب برای سیاستگذاری دردانشگاه،دومین همایش ملی آموزش عالی،دانشگاه تهران.
نعمتی،محمد علی؛ موسوی امیری، سید طیبه .(1394). تبیین مدل علی چالش های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه های تخصصی کشور(مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبائی)، دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال سوم، شماره هفتم، صص: 31-19.
نعمتی،محمد علی؛ موسوی امیری، سید طیبه؛ خسروی، محبوبه.(1393). دانشگاه پژوهی؛ رهیافتی نو در راستای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، نشریهصنعتودانشگاه، سال هفتم، شماره های 25 و 26 .
Altbach, P. (2011). The past, present, and future of the research university. In P. Altbach & J. Salmi (Eds.), The road to academic excellence: The making of world-class research universities (pp. 11–32). Washington, DC: World Bank.
Altbach, P .(1988).Comparative Studies in Higher Education in: Postlethwaite; in (ed). The Encyclopedia of comparative Education and National System of Education, pp6- 7.
 Altbach, P. G., & Kelly, D. H. (1985). Higher education in international perspective. London: Mansell.
 Altbach, P., & Davis, T. (1999). Global challenge and national response: Notes for an international dialogue on higher education. In P. Altbach & P. Peterson (Eds.), Higher education in the 21st century: Global challenge and national response (pp. 3–10). Annapolis Junction, MD: Institute of International Education.
 Altbach, P., Reisberg, L., & Rumbley, L  (2009). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. Report prepared for UNESCO 2009 World Conference on Conference on on Higher Education. Paris, France: UNESCO.
Altbach, Philip G., and Jamil Salmi,.( 2011). The road to academic excellence: The making of world-class research universities. Washington, DC: The World Bank.
Bosch , Anita & Taylor ,John.(2011). A proposed framework of institutional research development phases, Journal of Higher Education Policy and Management, 33:5, 443-457, DOI: 10.1080/1360080X.2011.585742.
Briggs , C. L. ( 2007 ). Curriculum collaboration: A key to continuous program renewal . Journal of Higher Education, 78 ( 6 ), 676 – 711 .
Calderon, A (2011, June). Challenges and paradigms for institutional research in a globalized  higher education system. Keynote address, Fourth Conference of U.K. and Ireland Institutional Research. London, England.
Calderon, A. and Mathies, C. (2013).Institutional Research in the Future: Challenges Within Higher Education and the Need for Excellence in Professional Practice”, New Direction for Institutional Research, No. 157, Wiley Online Library.
 Calderon, A. and Mathies, C .(2013).Institutional Research in the Future: Challenges Within Higher Education and the Need for Excellence in Professional Practice”, New Direction for Institutional Research, No. 157, Wiley Online Library.
Chirikov , Igor.(2013). Research universities as knowledge networks: the role of institutional research, Studies in Higher Education, 38:3, 456-469, DOI: 10.1080/03075079.2013.773778.
Conard, C.F(1978).A grounded theory of academic change.Sociology of education,41,110-112.
Conard, C.F(1990).A grounded theory of academic change.In D.R. Conard & J.G. Haworth (Eds), Curriculum in transition: Perspectives on the undergraduate experience(pp.337-350).Needham Heights ,MA: Ginn Press.
Ferren, A. S., & Aylesworth, M. S. (2001). Using qualitative and quantitative information in academic decision making. New Directions for Institutional Research, 2001(112), 67–83. doi:10.1002/ir.29
 Fincher, C. (1977). Differential rationality and personal development. Paper presented at a workshop on conceptual and administrative leadership in student personnel divisions. Columbus OH. July 24-29
 Fincher, C. (1985). The art and science of institutional research. In Marvin W. Peterson and Mary Corcoran (Eds.), Institutional research in transition (pp. 17-38). New Direction fo r Institutional Research, 46. San Francisco: Jossey-Bass.
Havelock , R. ( 1971 ). Planning for innovation through the dissemination and utilization of scientifi c knowledge . Ann Arbor, MI : University of Michigan, Institute for Social Research .
Huber, G.P (2004).The necessary nature of future firms: Attributes of survivors in a changing world,Thous and Oaks, CA, Sage Publications.
Hutcheson, P., & Kidder, D. (2011). The national interest: The college and university in the United States in the post–World War II era. In J. C. Smart & M. B. Paulsen (Eds.), Higher education: Handbook of theory and research (Vol. 26, 221–264). Houten, Netherlands: Springer.
Institute for the Future (2012). Future work skills 2020. Palo Alto, CA: University of Phoenix Research Institute.
Kezar , A. J. ( 2001 ). U nderstanding and facilitating organizational change in the 21st century: Recent research and conceptualizations (ASHE - ERIC Higher Education Reports, Vol. 28, No. 4). San Francisco :Jossey - Bass .
Klemenčič , Manja & Brennan ,John .(2013). Institutional research in a European context: a forward look, European Journal of Higher Education, 3:3, 265-279, DOI: 10.1080/21568235.2013.823726.
Lattuca, Lisa R. and . Stark, Joan S(2009). Shaping the college curriculum : academic plans in context, John Wiley & Sons, Inc, SECOND EDITION, San Francisco
Leimer, C., & Terkla, D. G. (2009). Laying the foundation: Institutional research office organization, staffing, and career development. New Directions for Institutional Research, 2009(143), 43-58.
Lindquist , J. ( 1978 ). Strategies for change . Berkeley, CA :Pacifi c Sounding Press .
Liu, Nian Cai, Qi Wang, and Ying Cheng, eds. )2011(. Paths to a world-class university: Lessons from practices and experiences. Rotterdam: Sense.
Middaugh, M. F. (1990). The nature and scope on institutional research. In J. B. Presley (Ed.). Organizing effective institutional research offices (pp. 35-48/ New Directions for Institutional Research, 66. San Francisco: Jossey-Bass.
Neave, G. (2003). Institutional research: From case study to strategic instrument. In R. Begg (Ed.), The dialogue between higher education research and practice (pp. 3–14). Houten, Netherlands: Springer.
Neave, Guy. (2003). Institutional research: From case study to strategic instrument. In Roddy Begg 2003, 3–14.
Peterson, M. W. (1985). Institutional research: An evolutionary perspective. In Terenzini and M.W. Peterson (Series Eds.) and M. W. Peterson and M. Corcoran (Vol. Eds.), Institutional research in transition (pp. 5-15). New Directions for Institutional Research, 46, San Francisco: Jossey-Bass.
Peterson, M. W. (1999). The role o f institutional research: From improvement to redesign. In J. F. Volkwein (Ed.). What is institutional research all about? A critical and comprehensive assessment of the profession (pp. 83-103). New Direction for Institutional Research, 104. San Francisco: Jossey-Bass.
Peterson, M. W., & Corcoran, M. (1985). Proliferation or professional integration: Transition or transformation. In M. V. Peterson and M. Corcoran (Eds.), Institutional research in transition. New Direction fo r Institutional Research, 46. San Francisco: Jossey-Bass.
Peterson, Marvin W (1999).  The Role of Institutional Research; from Improvement to Redesign", New Direction for IR, NO.104, P.83-103, US: Jossey-Bass Publishers.
Reynolds, J & Hancock, D. (2010). Problem-based learning in a higher education environmental biotechnology course, Innovations in Education and Teaching International, 47 (2): 175–186.
Saupe, J. (1990). The functions of institutional research (2nd ed.). Tallahassee, FL: Association of Institutional Research.
Seybert ,Jeffrey A. (1991).The role of institutional research in college management, School Organisation, 11:2, 231-239, DOI: 10.1080/13632434.1991.10384451
Swing ,Randy L. & Ross, Leah Ewing .(2016). A New Vision for Institutional Research, Change: The Magazine of Higher Learning, 48:2, 6-13, DOI: 10.1080/00091383.2016.1163132.
Terenzini, P. (1993). On the nature of institutional research and the knowledge and skills it requires. Research in Higher Education, 34(1), 1–10.
Van der Velden, R., & Allen, J. (2011). The fl exible professional in The knowledge society: Required competences and the role of higher education. In J. Allen & R. Van der Velden (Eds.), The fl exible professional in the knowledge society (pp. 15–53). Dordrecht, Netherlands: Springer.
Vlasceanu, L. et al (2004). Quality assurance and accreditation: a glossary of basic terms and definitions, paper on Higher education. Bucharest 18. p16
Volkwein,  J. Fredericks (1999). The Four Face of Institutional Research:  new directios  for institutional research,  no. 104, Winter 1999 © Jossey-Bass
Volkwein, Fredericks J., Ying Liu, and James Woodell.( 2012). The structure and functions of institutional research offices. In Howard, McLaughlin, and Knight 2012, 22–39.
Volkwein, J. F. (1989). The structure andfunctions o f institutional research offices within NEAIR. Northeast Association for Institutional Research, 16th Annual Conference, Pittsburgh.
Volkwein, J. F. (1990). The diversity of institutional research structures and tasks. In P. Terenzini & E. Chaffee (Series Eds.) & J. B. Presley (Vol Ed.), Organizing effective institutional research offices (pp 7-26). New Direction for Institutional Research, 66. San Francisco: Jossey-Bass.
Whitchurch, C (2008). Shifting identities and blurring boundaries: The emergence of third space professionals in UK higher education. Higher Education Quarterly, 62(4),377–396.
Yorke ,Mantz .(2004). Institutional research and its relevance to the performance of higher education institutions, Journal of Higher Education Policy and Management, 26:2, 141-152, DOI: 10.1080/1360080042000218221