نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

2 استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی – فرم کودکان، شامل پایایی, روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 343 دانش آموز ابتدایی پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس دولتی شهر تهران و مشهد انتخاب شدند و با پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی، علاوه بر عامل کلی ، نه عامل(انطباق پذیری، آمادگی عاطفی، ابرازهیجانی، تنظیم هیجانی، تکانشی پایین، ارتباط با همسالان، عزت نفس و خودانگیختگی) را برای پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی تایید کرد. پایایی مقیاس بر حسب ضرایب آلفای کرانباخ و تتای ترتیبی در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. یافته‌های تحلیل عاملی، مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب روایی و پایایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود. با توجه به خصوصیات روانسنجی مطلوب، ابزار پژوهش حاضر می تواند در پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی صفتی در کودکان به کار رود.
پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی – فرم کودکان، شامل پایایی, روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 343 دانش آموز ابتدایی پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس دولتی شهر تهران و مشهد انتخاب شدند و با پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی مورد آزمون قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of TEIQue-CF: Factor structure, reliability and validity

نویسندگان [English]

  • mahsa nazemi moghadam 1
  • parvin kadivar 2
  • mehdi arabzadeh 3

1 kharazmi university

2 klarazmi

3 هیات علمی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی

چکیده [English]

The investigation of psychometric properties of TEIQue-CF, including reliability, validity and exploratory factor analysis was the purpose of this study to achieve this end 343 students (343 males), were selected through cluster random sampling. The exploratory factor analysis were investigated through principal component method, this analysis confirmed nine factors (Adaptability, Affective disposition, Emotion expression, Emotion perception, Emotion regulation, Low impulsivity, Peer relations, Self-esteem and Self-motivation).
Internal consistency in term of the ordinal Theta and Cornbakh alpha coefficients in the sample group has been computed and confirmed. The Results of factor analysis, conducted in the main culture, reliability and validity coeddicients were similar to the previous studies. According to the psychometric property, this present scale can be applied in TEIQue-CF research.

Keywords: TEIQue-CF, factor structure, reliability, validity
The investigation of psychometric properties of TEIQue-CF, including reliability, validity and exploratory factor analysis was the purpose of this study to achieve this end 343 students (343 males), were selected through cluster random sampling. The exploratory factor analysis were investigated through principal component method, this analysis confirmed nine factors (Adaptability, Affective disposition, Emotion expression, Emotion perception, Emotion regulation, Low impulsivity, Peer relations, Self-esteem and Self-motivation).
Internal consistency in term of the ordinal Theta and Cornbakh alpha coefficients in the sample group has been computed and confirmed. The Results of factor analysis, conducted in the main culture, reliability and validity coeddicients were similar to the previous studies. According to the psychometric property, this present scale can be applied in TEIQue-CF research.

Keywords: TEIQue-CF, factor structure, reliability, validity

کلیدواژه‌ها [English]

  • TEIQue-CF
  • factor structure
  • reliability
  • validity
ثمری، علی اکبر  طهماسبی، فهیمه. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، فصلنامه اصول بهداشت روانی،3،121- 135. 
شهنی ییلاق، منیجه؛ مجیدی، رضا؛ حقیقی مبارکه، جمال. (1391). رابطه کلی هوش کلی و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی با میانجی گری اضطراب و سازگاری در دانش آموزان سال اول دبیرستان های دولتی شهرستان های بروجرد، مطالعات آموزش و یادگیری، (7)، 75 – 104.
هومن، حیدرعلی. (1388).راهنمای عملی تدوین پایان نامه تحصیلی. تهران: پیک فرهنگ
Bar-on, R. (1997). Bar-on Emotional Quotient Inventory (EQ-I): Technical manual Toronto, Canada: Multi-Health Systems
Furnham, A., & Petrides, K. V. (2003). Trait emotional intelligence and happiness. Social Behavior and Personality, 31, 815–823
Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. NewYork: Bantam Books
Mavroveli, S., & Sanchez-Ruiz, M. J. (2011). Trait emotional intelligence influences on academic achievement and school behaviour. British Journal of Educational Psychology, 81, 112–134.
Mavroveli, S., Petrides, K. V., Shove, C., & Whitehead, A. (2008). Validation of the construct of trait emotional intelligence in children. European Child & Adolescent Psychiatry, 17, 516-526
Mayar, J. D. & Salovay, P. (1998). the intelligence of emotional intelligence, Intelligence. 17. 433-442.
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence?  New York: Basic books.
Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Models of emotional intelligence. In Personality, 17, 39–57.
Petrides, K. V., Sangareau, Y., Furnham, A., & Frederickson, N. (2006). Trait emotional intelligence and children’s peer relations at school. Social Development, 15, 537–547.
Petrides, K. V., & Furnham, A. (2001). Trait Emotional Intelligence: Psychometric Investigation with Reference to Established Trait Taxonomies. European Journal of Personality, 15, 425-448. http://dx.doi.org/10.1002/per.416
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185-211.
Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its uses. Harper’s Magazine, 140, 227–235. two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. European Journal of Unpublished doctoral dissertation, University College London.