نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‏شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمان

3 کارشناسی ارشد روانسنجی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) و نقش آن در تبیین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 87-88 مشغول به تحصیل بوده اند صورت گرفته است. بدین منظور 200نفر از دانشجویان که 154 نفر دختر و 46 نفر پسر بودند به صورت نمونه گیری خوشه‏ای انتخاب و پرسشنامه‏های توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) هوش هیجانی سیبریا شرینگ و خرده مقیاس سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سازگاری بر روی آنها اجرا شد. نتایج نشان داد که با توجه به ضریب آلفای بدست آمده (85/0= α) برای 5 عامل سنجیده شده، و ضریب پایایی بازآزمایی (88/0= R)، پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی از پایایی قابل قبولی برخوردار است. همچنین بررسی ساختار عاملی بیانگر وجود 5عامل: سبک اجتنابی حل مسئله (APS)، سبک منطقی حل مسئله (RPS)، سبک تکانشی حل مسئله (ICPS)، جهت گیری مثبت حل مسئله (PPO) و جهت گیری منفی حل مسئله (NPO) است.در ضمن بررسی اکتشافی درباره ارتباط بین متغیرهای مورد پژوهش نشان داد که توانایی حل مسئله اجتماعی به طور معناداری هوش هیجانی (322/0= R2) و هم چنین سازگاری اجتماعی را (304/0= R2) تبیین می‏کند. این در حالی است که بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی هممبستگی منفی و معناداری (53/0= R) (به دلیل نمره گذاری معکوس پرسشنامه سازگاری اجتماعی) بدست آمد. به طور کلی نتایج بدست آمده در مورد ساختار عاملی پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) و ارتباط بین متغیرهای مورد پژوهش با نتایج پژوهش‏های قبلی همخوانی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Questionnaire, psychometrics, and standardization of indicators of social problem solving ability

نویسندگان [English]

  • adel mokhberi 1
  • fariba dortaj 2
  • ali dorekordi 3

چکیده [English]

The current investigation has been done for the purpose of the standardization of the social problem solving inventory (SPSI ) amongst students of the faculty of Psychology & Educational Sciences of Tabatabaey university in 1387-88. For this purpose, a sample of 200 students consisting 154 females and 46 males was selected based on categorical sampling, and the students were tested according to the social problem solving inventory ( SPSI) and social adjustment micro-scale of the adjustment questionnaire. Results showed that considering the Alfa value ( 0.85 )of the five factors measured, and the reliability value ( R = 0.88 ), the SPSI enjoys an acceptable rate of reliability. What’s more, the study of the factorial structure signifies the presence of 5 factors including ( APS ), ( RPS ), ( ICPS ), ( PPO ) and ( NPO ). Moreover the exploratory study of the relationship between the variables of the investigation showed that social problem solving ability would explain significantly social adjustment (R=0.304). In general, the results found in regards to the managing structure of the SPSI and the relation between the variables of the investigation, proved consistent with the precedent studies.
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Questionnaire
  • Psychometrics
  • Standardization
اتروئر، برانیت و آرجیل. (1369). مهارت‏های اجتماعی. ترجمه محمد حسین نظری نژاد.
اِ ژه ای، جواد. (1383). ویژگی‏های شخصیتی تیزهوشان در پژوهش‏های روان شناختی ایران. تهران: سمپار.  
امینبیگی، علی.(1377). مقایسه مهارت‏های اجتماعی دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای اختلال رفتاری 9 تا 15ساله شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
ایزاک، استفان .(1384). راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان‏شناسی و علوم تربیتی. ترجمه دکتر علی دلاور. انتشارات ویرایش.
دلاور، علی. (1383). احتمالات و آمار کاربردی در روان‏شناسی و علوم تربیتی. تهران: رشد.
دلاور، علی.(1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
رهبری، نوریه.(1374). هنجاریابی آزمون سازگاری گری دی بر روی دانش آموزان دبستانی شهر تهران، دانشگاه الزهرا.
فرقدانی،آزاده. (1381). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ماسن و همکاران.(1373). رشد و شخصیت کودک، ترجمه یاسایی، مهشید. چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز. 
 
منابع لاتین
anderveen,W.J.,Cohen,M.L.,Trotter,M.R.D., &Collins,L.F. ( 2008) .”                    
an, Daniel. (1998).highligh of Emotional intelligence www.yahoo.com
Bar-on,reuven,parker,D,A,james. (2000). The handbook Of Emotionl Intelligence. Sanfrancisco, jossy- Boss Book. First edition
D’Zurilla,T.J.,&Nezu,A.M.(1982). social problem solving in adults.In P.C.Ke - dall(Ed.).Advances in cognative-behavioral research and therapy(vol.) New Yourk:Academic Press.
D’zurilla. T.J.(1990). Problem solving training for effevtive stress management and prevention. Journal of cognitive psychoth.
Derkzen ,Dena maria .(2007). imulsivity , social problem solving & Alkol dependency as contributors to agressation in provincially icrarcerted offenders.
D. Zurilla, J . and Nezu , EM (1982) social problem solving . In P.C. Kendall (ED) . T .
Evans . S.W & short ,E.J. (1991). A qualitative & serial analysis of  social problem solving in aggressive boys . jornal of abnormal psychology  (19 ,331 _ 340).
Murry,B.(2002).”Girls wound each other with invisible weapons, study suggests. APA monitor,Vol.29.NO.5. Retrived January,2001.
Nezu, A.M.(1985). Differences in psychological distress between effective and ineffective problem solvers. Journal of Counselling Psychology,32-135-138.