نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سبزوار

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم کودکان و نوجوانان (STAXI-2 C/A) است. این پرسشنامه بر روی دانش آموزان 12 تا 17 ساله ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از این‌که پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد، برای اطمینان از صحت ترجمه آن، دوباره به زبان اصلی برگردانده شد. پس از اطمینان و تأیید ترجمه، این پرسشنامه. بر روی 556 دانش آموز دختر و پسر راهنمایی و دبیرستان شهر تهران اجرا گردید. نتایج این مطالعه 7 عامل را در بین کودکان و نوجوانان مورد تأیید قرار داد: این عوامل عبارتند از: احساس خشم، بیان کلامی و جسمی خشم، خوی خشمناک، واکنش خشمناک، بیان خشم به سمت بیرون، بیان خشم به سمت درون و کنترل خشم. در مجموع نتایج مطالعه حاضر شواهدی بر صحت روایی سازه قابل قبول پرسشنامه صفت- حالت و بیان خشم (STAXI-2 C/A) در کودکان و نوجوانان در دانش آموزان ایرانی فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study Factor Structure of a Persian Version of the State-Trait Anger Expression Inventory-2 Child and Adolescent (STAXI-2 C/A) in Iranian sample

چکیده [English]

The Study Factor Structure of a Persian Version of the State-Trait Anger Expression Inventory-2 Child and Adolescent (STAXI-2 C/A) in Iranian sample

Abstract
The aim of the present study is the investigation of the factor structure of State-Trait Anger Expression Inventory -2 Child and Adolescent (STAXI-2 C/A). The inventory has been investigated by considering a sample of Iranian students aged 12 to 17. After preparing questionnaire, firstly, it has been translated to Persian language and then retranslated to original language. Then it has been carried out on 556 male and female high- School and junior- high –school students in Tehran. The results of study indicate that the seven factors including Anger Feeling, Anger-Expression (vocabulary, physical), Anger-Temperament, Anger-Reaction, Anger Expression-Out, Anger Expression-In, and Anger Control were confirmed in Iranian sample. In general, these findings support the construct validity of (STAXI-2 C/A) among a sample of Iranian students.

Keywords: Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, State-Trait anger, Expression anger, Child and Adolescent

کلیدواژه‌ها [English]

  • exploratory factor analysis
  • Confirmatory Factor Analysis
  • State-Trait anger
  • Expression Anger
  • child and adolescent