بررسی تأثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 علامه طباطبائی

3 دانشگاه کردستان

چکیده

ارائه بازخورد توصیفی علاوه بر رشد بُعد عقلانی دانش آموز، به جنبه های دیگر رشد، از جمله رشد ابعاد اجتماعی، عاطفی و جسمانی نیز توجه می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول با روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. بدین منظور 50 نفر از دانش آموزان دختر پایه هفتم متوسطه اول شهرستان الشتر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون یادگیری و یادداری محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در درس زبان انگلیسی تفاوت معنا داری وجود دارد و گروه آزمایش از یادگیری و یادداری بهتری بهره مند است. بدین صورت که دانش آموزانی که بوسیله طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی آموزش دیدند در مقایسه با دانش آموزانی که با روش متداول و سنتی آموزش دیدند، از یادگیری و یادداری بهتری برخوردار بودند. لذا می توان گفت که با اجرای طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی می توان زمینه‌ ایجاد تغییر و اصلاحات مناسب در آموزش و پرورش و همچنین زمینه ارایه و اجرای طرح‌های نوین در آموزش و پرورش را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of descriptive feedback based lesson plan on students learning and retention at English

چکیده [English]

In descriptive feedback presentation, beside the intellectual dimension development, other aspects of development like social, emotional and physical development are considered. The purpose of this study was to examine the effect of descriptive feedback based lesson plan on English learning and retention of students at 7th grade of first high school with quasi-experimental pretest-posttest control group design. For this purpose, 50 girl students at the 7th grade of first high school in Aleshtar town were selected through multi stage cluster sampling and examined at experimental and control groups. The instrument of this study was researcher-made learning and retention test. For analyzing the data, one variable covariance analysis was used. The result showed that there was significant difference between English learning and retention of students at experimental and control groups, and experimental group had better learning and retention. Students who were taught with descriptive feedback based lesson plan had better learning and retention in comparison with students who were taught with common and traditional methods. So, it can be said that the implementation of descriptive feedback based lesson plan paves the way for suitable change and improvement and also for presentation and implementation of modern plan in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive feedback based lesson plan
  • common based lesson plan
  • Learning
  • Retention