هنجاریابی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در میان دانش آموزان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روانسنجی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری،بتی و وات(2005) در بین دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت.
روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بود.نمونه مورد بررسی 350 دانش آموز(200پسر و 150دختر)بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه، فرسودگی تحصیلی و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب همبستگی انجام شد.
یافته ها: آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با 88/0 است که حاکی از پایایی مطلوب این مقیاس میباشد. به منظور تعیین روایی واگرا،همبستگی این مقیاس با پرسشنامه فرسودگی تحصیلی محاسبه شد (567/0-)که حاکی از همبستگی منفی و معنی داری بود. علاوه بر این همبستگی مقیاس احساس تعلق به مدرسه و مقیاس انگیزش پیشرفت برابر441/0 میباشد که روایی همگرای مقیاس احساس تعلق به مدرسه را تائید می کند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود شش خرده مقیاس حمایت معلم،مشارکت در اجتماع،احساس رعایت عدالت و احترام، احساس مثبت به مدرسه،تعلق فرد به مدرسه،مشارکت علمی را برای این مقیاس تائید کرده است.
نتیجه گیری: مقیاس اندازه گیری احساس تعلق به مدرسه را می توان به عنوان یک ابزار پایا و معتبر در موقعیتهای آموزشی و پژوهشی به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normalizing Sense of Belonging to School Questionnaire and its relationship with Academic Burnout and Achievement Motivation among Persian students

چکیده [English]

Purpose: The present research is conducted aiming at studying the psychometric characteristics of sense of belonging to school questionnaire by Bree, Bethy, and Wath (2005) among Persian students.
Method: The method applied in this research is descriptive-measuring and the population under study includes all male and female secondary students. The sample under study included 350 students (200 boys and 150 girls) which were selected through cluster random sampling. Data for this research was collected through different questionnaires that included school connection feeling, academic burnout, and achievement motivation. All Data were analyzed utilizing Cronbach's alpha, Exploratory factor analysis, and correlation coefficient.
Findings: The total Cronbach's alpha scale is calculated 88% that indicates optimal reliability. The correlation of this scale is calculated with academic burnout questionnaire in order to determine divergent validity (-0/567) that also indicated meaningful and negative correlation. Additionally, the sense of belonging to school, and achievement motivation scale is 44% that corroborates concurrent validity of sense belonging to school connection scale. The results of exploratory factor analysis expressed six factors that included: teacher’s support, engagement in the broader community, the sense of observing fairness and respect, positive feelings to school, relationship with school, academic engagment.
Conclusion: measuring the sense of belonging to school scale can be applied as reliable and valid tool in educational and research situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Sense of belonging to school
  • validity
  • exploratory factor analysis
  • reliability