سنجش و ارزیابی ادوار آموزشی همیاران پلیس(مطالعه موردی دانش آموزان مقطع ابتدایی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشف جرائم دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

دوره آموزشی همیار پلیس دوره ای است که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش کشور با هدف ارتقاء دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی کودکان مدارس ابتدایی و راهنمایی اجراء میشود. هدف از این مطالعه، ارزیابی طرح همیار پلیس در ارتقای دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران میباشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی و از لحاظ هدف کاربردی به شمار می رود. تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند که از میان آنها نمونه ای به تعداد 1325 نفر از دانش آموزان آموزش دیده و آموزش ندیده (گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه گیری کاملاً تصادفی نسبی، انتخاب گردید. این مطالعه در دو فاز انجام پذیرفت. فاز اول با استفاده از ابزار مشاهده و با هدف تبیین وضعیت کلی آموزشها و بررسی محتوای آموزشی انجام پذیرفت. در فاز دوم مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخت بر مبنای محتوای آموزشی دوره، دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانش آموزان بررسی گردید. داده های فاز دوم بوسیله نرم افزار SPSS V20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی گروه کنترل و گروه آموزش دیده، تفاوت آماری معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون کای اسکوئر نیز رابطه میان سطوح دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی و گروههای آزمایشی را تأیید نمود، که گویای موفقیت بالای دوره آموزشی بر ارتقاء سطح دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانش آموزان دبستانی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Evaluation of Police Assistance Training Courses (Case Study of Tehran Elementary School Students)

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Biabani 1
  • Mojtaba Sotoudeh gondoshmeyan 2
1 Assistant Professor, Department of Crime Detection, Amin University of Law Enforcement, Tehran, Iran
2 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

دوره آموزشی همیار پلیس دوره ای است که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش کشور با هدف ارتقاء دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی کودکان مدارس ابتدایی و راهنمایی اجراء میشود. هدف از این مطالعه، ارزیابی طرح همیار پلیس در ارتقای دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران میباشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی و از لحاظ هدف کاربردی به شمار می رود. تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند که از میان آنها نمونه ای به تعداد 1325 نفر از دانش آموزان آموزش دیده و آموزش ندیده (گروه کنترل) با استفاده از روش نمونه گیری کاملاً تصادفی نسبی، انتخاب گردید. این مطالعه در دو فاز انجام پذیرفت. فاز اول با استفاده از ابزار مشاهده و با هدف تبیین وضعیت کلی آموزشها و بررسی محتوای آموزشی انجام پذیرفت. در فاز دوم مطالعه با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخت بر مبنای محتوای آموزشی دوره، دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانش آموزان بررسی گردید. داده های فاز دوم بوسیله نرم افزار SPSS V20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی گروه کنترل و گروه آموزش دیده، تفاوت آماری معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون کای اسکوئر نیز رابطه میان سطوح دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی و گروههای آزمایشی را تأیید نمود، که گویای موفقیت بالای دوره آموزشی بر ارتقاء سطح دانش ایمنی در رانندگی و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی دانش آموزان دبستانی می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police Assistant
  • Student
  • Driving Safety
  • Traffic Law & Regulations
  • Traffic Accidents
بهرامی، سیاوش. (1389). بسترسازی برای ارتقای نظم اجتماعی از طریق فرهنگسازی ترافیکی در کودکان پیش دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده راهور.
دعاگویان، داود؛ امین سرخی، حوریه؛ رضایی، منیره. (1395). بررسی تطبیقی شیوه‌های فرهنگی اصلاح رفتار ترافیکی کاربران در کشورهای توسعه یافته و ارائه راهکارهای اجرایی برای ایران. فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، 5(16)، 154-117 .
دعاگویان، داود .(1394). بررسی برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در اصلاح رفتار ترافیکی کاربران ترافیکی. فصلنامه راهور، 12(32)، 56-33 .
رحمانی، نادر و رحیم اف، کامران.(1387). بررسی نقش آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر تغییر عملکرد ترافیکی (کودکان مقطع پیش دبستان تهران 1386). نشریه مطالعات ترافیک، 3(10)، 79-65 .
رفیعی، حسن رضا.(1390). نقش تعامل بهینه نیروی انتظامی با آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور. رساله دکتری تخصصی در رشته مدیریت آموزشی، تهران: دانشگاه تربیت معلم دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی
روحی، سامان؛ ابراهیمی قوام، صغری.(1395). اثربخشی آموزش فرهنگ ترافیک بر عملکرد ترافیکی و سطح آگاهی از رفتارهای خطرزای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 9(1)، 135-119
روزنامه خراسان. (1397). رتبه 38 ایران درآمارجهانی مرگ و میرجاده ای. روزنامه صبح ایران، 70 (19984)، 12-1
سوری، حمید؛ عینی، الهه؛ منتظری، علی؛ امیدواری، سپیده؛ جهانگیری، علیرضا و شیران، غلامرضا.(1398). نقش همیاران پلیس در میزان تخلفات و سوانح ترافیکی کشور. فصلنامه پایش، 19(4)، 348-339
شاه کلائی، فرزان؛ رعنایی، وحید، هزاوه ئی، سیدمحمدمهدی و فردمال، جواد.(1397). بررسی عملکرد دانش‌آموزان همیار پلیس در مقایسه با سایر دانش‌آموزان مدارس شهرهمدان در خصوص پیشگیری از آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 6(2)، 101-95
فتاحی، علی و وروایی، اکبر.(1395). جایگاه پیشگیری وضعی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389. فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، 5(18)، 119-93
World Health Report (2010). World Health Report: Reducing Risks to Health Noncommunicable Diseases. 2010: World Health Organization.