نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی،دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه درگیری پژوهشی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، علوم ورزشی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم اداری و اقتصادی) به تعداد 3199 نفر بود که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 343 نفر برآورد شد. آزمودنی‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. مدل نظری لیننبریک و پینتریچ (2002) به عنوان مبنای ساخت مقیاس قرار گرفت. این مدل شامل سه مولفه ی درگیری شناختی، عاطفی و رفتاری است. از نرم افزار SPSS و AMOS برای تحلیل داده ها استفاده گردید. برای احراز روایی پرسشنامه از روایی محتوایی وتحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 8 نفر از متخصصان دانشگاه فردوسی مشهد (بر اساس شاخص روایی محتوایی) مورد تأیید قرار گرفت و گویه‌های نامناسب حذف شدند. شاخص‌های نیکویی برازش مدل مذکور را تأیید کردند. نتایج نشان داد ضریب آلفای کل پرسشنامه 89/0 و برای عامل‌های درگیری شناختی (80/0)، عاطفی (73/0) و رفتاری (76/0) بود. درمجموع پرسشنامه درگیری پژوهشی از همسانی درونی مطلوب و روایی مناسبی برخوردار بود و می توان از این پرسشنامه در پژوهش ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and investigating of psychometric characteristics of research Engagement questionnaire in postgraduate students

نویسندگان [English]

  • Yaser Garavand 1
  • Mohammad Koohi 2
  • Elahe Seyed kaboli 3
  • ahmad alizadeh 4

1 PhD student of Educational Psychology, Shahid Chamran university of Ahwaz

2 PhD student of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Master of Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad.

4 Masters student in Elementary Education, Islamic Azad University of Urmia

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of constructing and investigating the factor structure of students' research engagement questionnaire. The research method was survey and the statistical population includes all of the postgraduate students of humanities faculty (Literature and Humanities, Islamic Theology and Science, Sport Sciences, Education and Psychology, Administrative and Economic Sciences) at Ferdowsi University of Mashhad (N=3199). Using Cochran formula, the sample size was estimated to be 343 student. The participants were selected by stratified random sampling. The theoretical model Linnenbrink and Pintrich (2002) was determined as the basis of scale construction. This model includes three components of cognitive, emotional, and leadership engagement. SPSS and AMOS software are used for data analysis. Content validity and confirmatory factor analysis were used to determine the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient to check the reliability. The results showed that the alpha coefficient of the questionnaire was 0.89 and for cognitive (0.80), emotional (0.73) and behavioral (0.76). Content validity of the questionnaire was confirmed by 8 experts of Ferdowsi University of Mashhad (based on CVI) and inappropriate items were removed. Goodness indicators confirmed the fit of the model. According to the research results the research engagement questionnaire had good internal consistency and validity and this questionnaire can be used in research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • questionnaire
  • Research Engagement
  • reliability
  • validity
  • Confirmatory Factor Analysis
حاجی علیزاده، کبری؛ رفیعی­پور، امین و سماوی، سید عبدالوهاب. (1395). بررسی شاخص­های روان­سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در دانش­آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، (24)6، 102-83.
رمضانی، ملیحه و خامسان، احمد. (1396). شاخص­های روان­سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو 2013: با معرفی درگیری عاملی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، (29) 8 ، 204-185.
قدم­پور، عزت‌اله؛ قاسمی پیر بلوطی، محمد؛ حسنوند، باقر و خلیلی گشنیگانی، زهرا (1396). ویژگی­های روان­سنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش­آموزان. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، (29)8، 184-167.
کرد زنگنه، آزاده؛ صابر، ام البنین و صابر، مریم (1392). «بررسی وضعیت کیفیت تحصیلات تکمیلی از دیدگاه دانشجویان­ دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شیراز». فصلنامه انجام آموزش عالی ایران، (6)1، 180-157.
میزانی، مهران؛ خبیری، محمد و سجادی، سید نصرالله (1390). » بررسی توانایی‌های دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان‌نامه». فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 5 (61)، 134-111.
هومن، حیدر علی (1387). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
Audas, R., & Willms, J. D. (2001). Engagement and dropping out of school: A life-course perspective. Hull, QC: Applied Research Branch, Human Resources Development Canada.
Burch, G. F., Heller, N. A., & Freed, R. (2014). Back to the basics: Developing a student engagement survey to evaluate the role of experiential learning on student engagement. In Developments in Business Simulation and Experiential Learning: Proceedings of the Annual ABSEL conference (Vol. 41).
Carini, R. M., Kuh, G. D., & Klein, S. P. (2006). Student engagement and student learning: Testing the linkages. Research in higher education, 47(1), 1-32.
Coates, H. (2010). Development of the Australian survey of student engagement (AUSSE). Higher Education, 60(1), 1–17.
Finn, J. D. (1993). School Engagement & Students at Risk. National Center for Education Statistics, Washington.
Finn, J. D., & Voelkl, K. E. (1993). School characteristics related to student engagement. The Journal of Negro Education, 62(3), 249-268.
Fredricks, J. A. (2015). Academic engagement. In J. Wright (Ed). The international encyclopedia of social and behavioral sciences (2nd ed., Vol. 2, pp. 31e36). Oxford: Elsevier.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109.
Handelsman, M. M., Briggs, W. L., Sullivan, N., & Towler, A. (2005). A measure of college student course engagement. The Journal of Educational Research, 98(3), 184-192.
Herrington, J., Oliver, R., & Reeves, T. C. (2003). Patterns of engagement in authentic online learning environments. Australasian Journal of Educational Technology, 19(1).
Jimerson, S. R., Campos, E., & Greif, J. L. (2003). Toward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms. The California School Psychologist, 8(1), 7-27.
King, P. M., & Baxter Magolda, M. B. (2005). A developmental model of intercultural maturity. Journal of college student development, 46(6), 571-592.
Klem, A. M., & Connell, J. P. (2004). Relationships matter: Linking teacher support to student engagement and achievement. Journal of school health, 74(7), 262-273.
Krause, K., & Coates, H. (2008). Students’ engagement in first-year University. Assessment and Evaluation in Higher Education, 33(5), 227–304.
Kuh, G. D. (2007). NSSE National Survey of Student Engagement 2007 annual report—Experiences that matter: Enhancing student learning and success. Bloomington, IN: Center for Postsecondary Research, Indiana University.
Kuh, G. D. (2008). Excerpt from high-impact educational practices: What they are, who has access to them, and why they matter. Association of American Colleges and Universities, 14(3), 28-29.
Kuh, G. D. (2009). What student affairs professionals need to know about student engagement. Journal of college student development, 50(6), 683-706.
Kuh, G. D., Schuh, J. H., & Whitt, E. J. (1991). Some good news about campus life: How “involving colleges” promote learning outside the classroom. Change: The Magazine of Higher Learning, 23(5), 48-55.
Kuh, G.D. (2007). How to help students achieve. Chronicle of Higher Education, 53 (41), B12–13.
Lamborn, S., Newmann, F., & Wehlage, G. (1992). The significance and sources of student engagement. Student engagement and achievement in American secondary schools, 11-39.
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2002). Motivation as an enabler for academic success. School psychology review, 31(3), 313-327.
Markland, D. (2006). Latent variable modeling: An introduction to confirmatory factor analysis and structural equation modeling. University of Wales, Bangor.
Marks, H. M. (2000). Student engagement in instructional activity: Patterns in the elementary, middle, and high school years. American educational research journal, 37(1), 153-184.
Mohapatra, M., & Sharma, B.R. (2010). Study of employee engagement and its predictors in an Indian public sector undertaking. Global Business Review,11(2), 281–301.
Ouimet, J. A., & Smallwood, R. A. (2005). Assessment Measures: CLASSE--The Class-Level Survey of Student Engagement. Assessment Update, 17(6), 13-15.
Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in nursing & health, 30(4), 459-467.‏
Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students' engagement by increasing teachers' autonomy support. Motivation and emotion, 28(2), 147-169.
Roman, M. A., Taylor, R. T., & Hahs-Vaughn, D. (2010). The retention index of the Community College Survey of Student Engagement (CCSSE): How meaningful is it?. Community College Journal of Research and Practice, 34(5), 386-401.
Russell, V. J., Ainley, M., & Frydenberg, E. (2005). Schooling issues digest: Student motivation and engagement. Accessed on October, 4.
Shi, J., Mo, X., & Sun, Z. (2012). Content validity index in scale development. Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban= Journal of Central South University. Medical sciences, 37(2), 152-155.‏
Singh, A. K., & Srivastava, S. (2014). Development and validation of student engagement scale in the Indian context. Global Business Review, 15(3), 505-515.
Skinner, E. A., & Pitzer, J. R. (2012). Developmental dynamics of student engagement, coping, and everyday resilience. In Handbook of research on student engagement (pp. 21-44). Springer, Boston, MA.‏
Strydom, F., Mentz, M., & Kuh, G. (2010). Enhancing success in South Africa's higher education: Measuring student engagement. Acta Academica, 42(1), 259-278.
Vaduva, S.A., Fotea, I.S., Corcea, M., & Lazer, M. (2011). Beyond satisfaction: Engaging students and faculty in a Romanian business school. Marketing Management Journal,21(1), 207–213.
Wang, M. T., & Fredricks, J. A. (2014). The reciprocal links between school engagement, youth problem behaviors, and school dropout during adolescence. Child development, 85(2), 722-737.
Wiggins, B. L., Eddy, S. L., Wener-Fligner, L., Freisem, K., Grunspan, D. Z., Theobald, E. J., ... & Crowe, A. J. (2017). ASPECT: A survey to assess student perspective of engagement in an active-learning classroom. CBE—Life Sciences Education, 16(2), ar32.
Yaghmaie, F. (2003). Content validity and its estimation. Journal of Medical Education, 3. Retrieved January 27, 2020, from http://www.sbmu.ac.ir/Journal/MedEdu/jme7no1/contents.htm
Yazzie-Mintz, E. (2007). Voices of Students on Engagement: A Report on the 2006 High School Survey of Student Engagement. Center for Evaluation and Education Policy, Indiana University.