ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان آگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیارگروه روان شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز- ایران،

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان آگاهی در جامعه دانش‌آموزان شهرتبریز بود. به این منظور تعداد ۵۸۵ دانش‌آموز از دانش‌آموزان دختر و پسر مناطق پنجگانه شهر تبریز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه هیجان آگاهی بر روی آنها اجرا شد. همچنین پرسشنامه‌های آلکسی‌تیمیا تورنتو و هوش هیجانی شوت به منظور بررسی روایی همگرا، همراه با پرسشنامه اصلی توسط نمونه تکمیل شد. سپس با استفاده از روش‌های آماری همبستگی، تحلیل عوامل و تحلیل واریانس داده‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه‌های اصلی نشانگر استخراج شش مولفه تمایز هیجان‌ها، مشارکت کلامی هیجان‌ها، آشکارسازی هیجان‌ها، آگاهی بدنی، توجه به هیجان‌های دیگران و تحلیل هیجان‌ها بود که در مجموع ۱۳/۵۲ واریانس را تبیین می‌کرد. ضریب اعتبار پرسشنامه به روش بازآزمائی برای کل پرسشنامه ۸۲/۰ و برای مولفه‌ها بین ۶۲/۰تا ۷۹/۰ محاسبه شد. همچنین محاسبه ضرایب همبستگی بین مولفه‌های هیجان آگاهی و مقیاس آلکسی‌تیمیا و هوش هیجانی نشان داد که پرسشنامه فوق از روایی ملاکی بالا و خوبی برخوردار است.در نهایت مقایسه نمرات دختران و پسران در مولفه‌های آگاهی هیجانی نشان داد که تفاوت بین دو گروه در تمامی مولفه‌ها به استثنای مولفه مشارکت کلامی هیجان‌ها معنادار است. بنابراین پرسشنامه هیجان آگاهی دارای ویژگی‌های روانسنجی لازم برای جامعه دانش‌آموزان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Persian Version of Emotion Awareness Questionnair

نویسندگان [English]

  • Ellahe Toghyani 1
  • rahim Yousefi 2
1 PhD student in Psychology, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Associate Professor in Psychology, Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to investigation of psychometric properties of Emotion Awareness Questionnaire in Junior High-school student of Tabriz. For this propose 585 students (male and female) from quintet areas of Tabriz were selected by multistage cluster sampling. Then Emotion Awareness Questionnaire (EAQ) administrated on them. Also Toronto Alexithymia Scale and Schutte Self-Report Inventory(SSRI) for measuring Concurrent criterion validity completed by sample.Datas analyzed by Using Correlation, Factor Analysis and Analysis of Variance methods. Results of Factor Analysis by Principal Component Analysis with Varimax rotation identified six factor that named Differentiating Emotions, Verbal Sharing of Emotions, Not Hiding Emotions, Bodily Awareness of Emotions, Attending to Others’ Emotions, and Analyses of Emotions and explained %52 of the variance. Test-retest reliability coefficient for total scores obtained 0/82 and for factors ranged 0/62 to 0/79.Higher correlation coefficient between Emotion Awareness Questionnaire (EAQ), Toronto Alexithymia Scale (TAS) and Schutte Self-Report Inventory(SSRI)indicates to good concurrent criterion validity. Finally, comparison of male , and female students showed that there are significant difference between them in all factor except verbal sharing of emotions. Therefore, Emotion Awareness Questionnaire (EAQ) has adequate psychometric properties for student population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Psychometric
  • emotion
  • Awareness
برقی ایرانی، زیبا؛ بختی، مجتبی؛ بگیان، محمدجواد و کرمی، شجاع. (۱۳۹۳). ارتباط ابعاد پنجگانه شخصیت و نارسایی هیجانی با سلامت روان بیماران (MS) اسکلروز مولتیپل. روانشناسی سلامت، ۳ (۲)، ۶۴-۷۹.
تقوی، نغمه؛ آزاد فلاح، پرویز و موتابی، فرشته. (۱۳۹۱). کفایت هیجانی در دختران نوجوان بر اساس بهزیستی ادراک‌شده. دو فصلنامهعلمیپژوهشیشناختاجتماعی، ۴ (۲)، ۱۳۷-۱۵۳.
خسرو جاوید، مهناز. (۱۳۸۱). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات در نوجوانان. دانشکده علوم انسانی،دانشگاهتربیتمدرس.پایان‌نامهکارشناسیارشد.
علوی، خدیجه؛ اصغری مقدم، محمدعلی؛ رحیمی‌نژاد و فراهانی، حجت‌الله. (1396). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذت در دانشجویان دانشگاه. فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی. 11(4)،615-597.
کرمی، جهانگیر؛ زکی‌یی، علی و محبی، زینب. (۱۳۹۱). رابطه آلکسیتیمیا و باورهای مربوط به هیجان با سلامت روان بیماران کلیوی. روان­شناسی سلامت، ۱ (۴)، ۱۹-۲۹.
کرمی، جهانگیر؛ یزدان بخش، کامران و کریمی، پروانه. (۱۳۹۵). نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی در رابطه بین ابعاد سرشت و منش و نارسایی هیجانی. روا­ن­شناسی بالینی، ۸ (۱)، ۶۱-۷۱.
گلمن، دانیل. (۱۳۸۳). هوشهیجانی: خودآگاهیهیجانی،خویشتن‌داری،همدلیویاریبهدیگران (نسرین پارسا، مترجم). تهران: انتشارات رشد.
محمد، سعید. (۱۳۸۰). بررسی ویژگی­های شخصیتی افراد مبتلا به کولیت اولسروز و مقایسه آن با افراد سالم. انستیتو روان‌پزشکی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
محمدی، سید داود و غرایی، بنفشه. (۱۳۸۶). ارتباط اختلالات رفتاری با هوش هیجانی در دانش­آموزان. مجلهدانشگاهعلومپزشکیکرمان، ۱۴ (۴)، ۲۸۹-۲۹۹.
یوسفی، رحیم؛ عریضی، حمیدرضا و صادقی، سیروس. (۱۳۸۶). سنجش میزان بینش شناختی در بیماران روانی. مجله روا­­­ن­شناسی، ۱۱ (۴)، ۳۹۳-۳۸۱.
 یوسفی، رحیم؛ عابدین، علیرضا و فتح­آبادی، جلیل. (۱۳۸۸). بینش مفهومی ارزشمند در روان­درمانی: بررسی تطبیقی بینش در نظریه اولیه فروید، روان­شناسی من و نظریه روابط موضوعی. اولین همایش سراسری روان­شناسی پویایی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
یوسفی، رحیم و قربانعلی­پور، مسعود. (۱۳۸۸). مقایسه ارزیابی­ها و نگرش­ها نسبت به بیماری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوافکتیو و افسردگی اساسی. فصلنامهروان­شناسیبالینی، ۱ (۳)، ۱۲-۱.
 
Amador, X.F., David, A.S. (2004). Insight and Psychosis. New York, NY: Oxford Univ. Press.
Bagby, R. M., Parker, J. D. A. & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale-I.Item selectionand cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32.
Castonguay, L.G., & Hill, C.E. (2007). Insight in psychotherapy. Washington, DC: American Psychological Association.
Craparo, G., Gori, A., Dell'Aera S., Costanzo, G, Fasciano, S., Tomasello, A. & M. Vicario, C. (2016). Impaired emotion recognition is linked to alexithymia in heroin addicts. PeerJ 4:e1864; DOI 10.7717/peerj.
Donges, U.S, Kersting, A. & Suslow, TH. (2013). Alexithymia and perception of emotional information: a review of experimental psychological findings. Universitas Psychological, 13 (2), 745-756.
Fouladi, S., Mir, N., Bakhshani, N.M, Mohebi, M.D, Piri, F. & Sargazi, M. (2016). Evaluation of emotional self-awareness and impulse control in drug-dependent individuals with and without borderline personality characteristics undergoing methadone maintenance treatment (MMT). Int J High Risk Behav Addict. In press (In press): e24399
Ghorbani, N., Bing, M. N., Watson, P. J., Davison, H. K. & Mack, D. A. (2002). Self-reported emotional intelligence: Construct similarity and functional dissimilarity of higher-order processing in Iran and United-States. International Journal of Psychology, 37, 297-308.
Kimhy,D., Vakhrusheva, J., Jobson-Ahmed, L., Tarrier, N., Malaspina, M. & James, J.J. (2012). Emotion awareness and regulation in individuals with schizophrenia: implications for social functioning. Journal of Psychiatry Research, 30(200):193-201
Kring, A.M. & Caponigro, J.M. (2010). Emotion in schizophrenia. Current Directions in Psychological Scienc, 19, 255–259.
Kamel, F. & Mohamed, N. (2013). The relationship between emotional awareness and empathetic response among psychiatric hospital staff. Life Science Journal, 10 (3), 34-43.
Kanbara, K. & Fukunaga, M. (2016). Links among emotional awareness, somatic awareness and autonomic homeostatic processing. BioPsychoSocial Medicine, 10, 16-23.
Kashdan, T. B., Barrett, T. B. & McKnight, P. E. (2015). Unpacking emotion differentiation: transforming unpleasant experience by perceiving distinctions in negativity. Current Directions in Psychological Science, 24, 10–16.
Mayer, J. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? New York BasicBook.
Meaney, R., Hasking, P. & Reupert, A. (2016). .Borderline Personality Disorder Symptoms in College Students: The complex interplay between alexithymia. EmotionalDysregulation & Rumination, 11 (6), 24-35
Mankus, A., & Tyler Boden, M., J. Thompson, R. (2016). Sources of variation in emotional awareness: age, gender, and socioeconomic status. Personality and Individual Differences, 89, 28–33.
Rieffe, C, Oosterveld, P., Miers, A.C., Terwogt, M.M. & Ly. V. (2008). Emotion awareness and internalising symptoms in children and adolescents: the Emotion Awareness Questionnaire revised. Personality & Individual Differences, 45, 756–761
Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D.J, Cooper, J.T., Golden, C. J. & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Journal of Personality & Individual Differences, 25(22), 167-177.
Sifneos, P.E. Alexithymia: past and present. (1996). The American Journal of Psychiatry, 153, 137–142.
Szczygieł, D., Buczny, J. & Bazin´ska, R. (2012). Emotion regulation and emotional information processing: the moderating effect of emotional awareness. Personality and Individual Differences, 52, 433–437.
Tyler Boden, M. & Thompson, R.J. (2015). Facets of emotional awareness and associations with emotion regulation and depression. Emotion, 15 (3): 399-410.
Van der Veek, S. M. C., Derkx, H. H. F., De Haan, E., Benninga, M. A., & Boer, F. (2012). Emotion awareness and coping in children with functional abdominal pain: A controlled study. Social Science & Medicine, 74, 112-119.
Van Rijn, S., Schothorst, P., Wout, M.V., Sprong, M., Ziermans, T., Engeland, HV., Aleman, A. & Swaab, H. (2011). Affective dysfunctions in adolescents at risk for psychosis: emotion awareness and social functioning. Psychiatry Research, 187, 100–105.
Vine, V., & Aldao, A. (2014). Impaired emotional clarity and psychopathology: a transdiagnostic deficit with symptom-specific pathways through emotion regulation. Journal ofSocial and Clinical Psychology, 33, 19–342.
Watson, J., Goldman, R. & Greenberg, L. (2007). Case studies in emotion-focused treatment of depression. american psychological association. Washington, DC: American Psychological Association.