1. تاثیر مدل وزن دهی بر نمره کل سازی سوابق تحصیلی و رتبه بندی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

میثم صادقی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.27361.1655

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی وزن هریک از دروس سوابق تحصیلی و نمره کل سازی براساس رویکرد روانسنجی مدل پیوسته IRT و رویکردهای مبتنی بر نظر متخصصان تاپسیس و AHP، و همچنین مقایسه اثر مدل وزن دهی بر رتبه بندی و پایایی روش های وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی بود. به منظور اجرای پژوهش در بخش اول 11 آیتم(دروس) سوابق تحصیلی ...  بیشتر

2. نقش نگرش خطرپذیری افراد، سطوح مختلف جریمه و دشواری آزمون بر همبستگی بین توانایی و نمره خام در آزمون‌های چندگزینه‌ای سراسری ورود به دانشگاه

حسین سلطانی ابقاء؛ بلال ایزانلو

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، صفحه 19-53

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.38705.1875

چکیده
  متداول‌ترین روش برای کاهش خطای ناشی از حدس، اعمال جریمه (نمره منفی) برای پاسخ‌های نادرست است. یکی از عوامل مؤثر بر میزان حدس، نگرش افراد نسبت به حدس زدن و خطر جریمه شدن است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف جریمه و دشواری آزمون‌ها بر رابطه بین توانایی و نمره خام افراد و تعیین جریمه بهینه در سطوح مختلف توانایی با توجه به نگرش خطرپذیری ...  بیشتر

3. ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هیجان‌های تدریس دانشگاهی

محمد کوهی؛ یاسر گراوند؛ عباس قاسم زاده؛ احسان عباسی جوشقان

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.36336.1835

چکیده
  هیجان‌ها به‌طور بالقوه در هر جنبه‌ای از فرایند تدریس و یادگیری دخیل هستند و تدریس خوب با انواعی از هیجان‌های مثبت تحقق پیدا می‌کند. بنابراین درک ماهیت هیجان‌ها در محیط‌های آموزشی ضروری است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه هیجان‌های تدریس تریگول (2012) بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهشی ...  بیشتر

4. مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی بین آماره‌ی برازش فرد H^T و متغیرهای زمینه‌ای دانش‌آموزان در آزمون ریاضی پایه‌ی هشتم مطالعه تیمز 2015

پوریا رضاسلطانی؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ امین موسوی؛ علی مقدم زاده

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، صفحه 75-106

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.27991.1665

چکیده
  سنجش برازش فرد در تضمین روایی و عدالت استفاده و تفسیر نمره‌های آزمون، مفید واقع می‌شود. در این تحقیق با استفاده از آماره‌‌ی برازش فرد H^T به بررسی الگوی پاسخ آزمون ریاضی پایه‌ی هشتم مطالعه تیمز 2015 دانش ‌آموزان کشورهای استرالیا، ایران و جمهوری کره پرداخته شده است. برای بررسی تأثیر متغیرهای زمینه‌ای بر مقدار آماره‌ی برازش فرد دانش ...  بیشتر

5. شاخص های روان سنجی پرسشنامه دووجهی جو و هویت مدرسه (SCASIM-St))

فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشا شریفی

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، صفحه 107-132

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.32668.1760

چکیده
  چکیده: پژوهش حاضر باهدف بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه جو و هویت مدرسه (SCASIM-St)، انجام گرفت. حجم نمونه این پژوهش 503 دانش آموز دختر دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از بین مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران که بالغ‌بر 40000 نفر بودند، انتخاب شدند و به پرسشنامه جو و هویت مدرسه (SCASIM-St) پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر

6. ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی ابزار نشانگرهای بزرگسالی در جمعیت دانشجویی:روایی و پایایی

زهره سلیمانی؛ الهه حجازی؛ زهرا نقش؛ نرجس لاری

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، صفحه 133-159

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.36822.1845

چکیده
  هدف مطالعه حاضر ساخت ابزار نشانگرهای بزرگسالی و میزان اکتساب آنها در میان دانشجویان و تعیین ویژگی های روانسنجی این ابزار بود. نشانگرهای بزرگسالی براساس یک پژوهش کیفی (سلیمانی و حجازی،1397)شناسایی شده بودند. برهمین اساس تعداد 610 دانشجو با دامنه سنی 18تا 29 سال (317پسر و 293دختر) از دانشگاه تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از ...  بیشتر

7. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام‌العمر دانشجویان

ناهید شفیعی؛ علی عربانی دانا

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، صفحه 161-189

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.36275.1834

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ گرایش به یادگیری مادام‌العمر دانشجویان است. روش: در این پژوهش، روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. داده‌ها در دو مرحله جمع‌آوری شد که در مجموع 538 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاههای دولتی تهران، شهید بهشتی، شهید چمران و علامه‌طباطبایی در نیمسال دوم 96-1395، پرسشنامۀ گرایش ...  بیشتر

8. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد

شیوا زارع زاده خیبری؛ سید امیر امین یزدی؛ شهربانو عالی؛ حسین کارشکی

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، صفحه 191-212

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.37779.1857

چکیده
  تحول دیداری-فضایی یکی از مهم‌ترین بنیان‌های تحول است که نقش عملکرد اولیه‌ی تمام یادگیری‌ها و ارتباطات را بازی می‌کند و بازنمایی‌های ذهنی راجع به دنیای بیرون را شکل می‌دهد. از طرفی این تحول همزمان در بردارنده ی اطلاعات فضایی است و کلیه‌ی حرکات را در فضا جهت می‌دهد. سنجش این تحول و ابعاد مختلف آن طی سال‌های ابتدایی زندگی بسیار ...  بیشتر

9. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان آگاهی

الهه طغیانی؛ رحیم یوسفی

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، صفحه 213-232

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.13739.1382

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجان آگاهی در جامعه دانش‌آموزان شهرتبریز بود. به این منظور تعداد ۵۸۵ دانش‌آموز از دانش‌آموزان دختر و پسر مناطق پنجگانه شهر تبریز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه هیجان آگاهی بر روی آنها اجرا شد. همچنین پرسشنامه‌های ...  بیشتر