1. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خرد سن دیگو

فریبرز درتاج؛ مسلم دانش پایه؛ فاطمه شکواری وسطی

دوره 11، شماره 43 ، فروردین 1400، ، صفحه 81-97

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.55834.2089

چکیده
  خرد، یکی از بالاترین فضایل است و در گستره وسیعی از حوزه فعالیت‌های اجتماعی، درنهایت باعث بهبود خود و جامعه می‌شود. هدف این پژوهش، مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خرد سن‌دیگو (SD-WISE)(توماس و همکاران، 2019) است. به همین منظور نمونه‌ای شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (223زن و132 مرد) با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ...  بیشتر

2. طراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش‌‌آموزان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با روش آموزش سنتی

مهرنوش فرهنگ رنجبر؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.9805

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش‌ مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش‌ سنتی بوده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون  و پس آزمون  با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مشغول به ...  بیشتر

3. ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی

مریم ولی زاده؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ کبری حاجی علیزاده

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.38624.1889

چکیده
  شفقت و ذهن آگاهی به عنوان مبنایی برای ارزشیابی روان شناختی ، جهت ارزیابی و فعالسازی متغیر مورد نظر، با توجه به اینکه در پیشینه تحقیقات بر آن شدیم تا تاثیر بسته آموزشی برفعالسازی مولفه مورد نظر را به عنوان آموزشی موثر، با تمرکز زدایی از مولفه های منفی تعیین نماییم. بدین منظور 297 نفر از همه زنان تحت حمایت یک خیریه در شهرستان رودبار بر ...  بیشتر

4. تحلیل روان‌سنجی نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانهای پیشرفت در دانشجویان

محمد آزاد عبداله پور؛ فریبرز درتاج

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، ، صفحه 189-220

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.27645.1659

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل روانسنجی نسخة کوتاه پرسشنامه هیجانات پیشرفت (AEQ-SV) در گروهی از دانشجویان انجام شد. در مطالعه حاضر 317دانشجوی کارشناسی (141 پسر و 176 دختر) به نسخة کوتاه پرسشنامة هیجانات پیشرفت، نسخة تجدید نظر شدة پرسشنامه ارزیابی استرس (رویلی، رویسیچ، جاریکا و واگن، 2005)، نسخة تجدید نظر شدة پرسشنامه هدف پیشرفت ( الیوت و مورایاما، ...  بیشتر

5. تحلیل ویژگیهای روان‌سنجی سیاهة فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

محمد آزاد عبداله پور؛ فریبرز درتاج؛ حسن احدی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، ، صفحه 23-41

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6149

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون ویژگیهای روان‌سنجی سیاهة فرسودگی تحصیلی (SBI؛ سالملا ـ آرو، کیورا، لسکینن و نورمی، 2009) در بین گروهی از دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 322 دانشجوی کارشناسی (166 پسر و 156 دختر) به SBI و سیاهة مشغولیت تحصیلی (SEI، سالملاـ آرو و آپادایا، 2012) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی SBI از روش‌ آماری ...  بیشتر

6. ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش آموزان ایرانی

ندا افشاریان؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 23 ، فروردین 1395، ، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11267.1327

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) در گروهی از دانش‌آموزان ایرانی انجام شد. روش: جامعۀ آماری، همۀ دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تهران در رشتۀ علوم انسانی بودند. 337 دانش‌آموز (172 پسر و 165 دختر) پس از انتخاب به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، به پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی ...  بیشتر

7. مدلی ساختاری درباره‌ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی : تاثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، عزت نفس ، طرحواره‌ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن ا نگاره

کاظم نعمت الله زاده ماهانی؛ احمد برجعلی؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، ، صفحه 165-185

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.2351

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی مدلی درباره ی تن انگاره وتعیین روابط ساختاری عوامل جسمی و عوامل شناختی ـ رفتاری دخیل در تن انگاره دانشجویان مونثایرانی انجام شد. به این منظورنمونه ای به حجم 497 نفراز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند به طورتصادفی انتخاب شدند و پس از اندازه گیری قد، وزن و شاخص توده بدنی با استفاده ازمقیاس حالت تن انگاره، ...  بیشتر

8. تدوین یک مدل ساختاری آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری.

خلیل موفق؛ علی دلاور؛ عبداله شفیع آبادی؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.3901

چکیده
  هدف مقاله حاضر تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری کشور بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی/توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور تحقق این هدف از روش تحقیق همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد دارای پست مدیریتی در صنعت بانکداری جمهوری ...  بیشتر

9. ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی

محمدرضا محمدی سلیمانی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج؛ بهرام صالح صدق پور؛ شهرزاد سنجری

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.788

چکیده
  زمینه: روانشناسان صنعتی/ سازمانی به این نکته پی برده اند که موفقیت و شکست یک سازمان به طور گسترده به کیفیت رهبران آن وابسته است. روانشناسان نتیجه گیری نمودند که اثربخشی رهبری ممکن است نه فقط به ویژگی های فردی رهبران بلکه به نیازها و ویژگیهای آنها در ارتباط باشد.  هدف: هدف از اجرای این تحقیق ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای ...  بیشتر

10. آزمون کاربرد تحلیل داده‌های شبکه‌ای در مطالعات همبودی

محمد حسین ضرغامی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ اکرم خوش سخن

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، ، صفحه 1-29

چکیده
  زمینه: روش تحلیل شبکه در حوزۀ روان‌شناسی به این دلیل که بنیان آن مبتنی بر تئوری و مفروضات هستی شناختی و روش‌شناختی خاصی است، می‌تواند به‌عنوان پارادایمی مستقل تلقی شود که بر اساس آن تکنیک‌ها و فنون ویژه‌ای برای جمع‌آوری، تحلیل داده‌ها و برازش مدل‌های نظری پیشنهاد می‌دهد. این روش در مطالعۀ سازه‏های روان‌شناسی که ماهیت شبکه‌ای ...  بیشتر

11. رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رویکردهای یادگیری با روش های سنجش در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

هادی جعفری نژاد؛ فریبرز در تاج

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1392، ، صفحه 97-118

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2013.5672

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین رابطه رویکردهای یادگیری و ویژگی های شخصیتی با ترجیحات دانشجویان برای روش مختلف سنجش انجام گرفته است. روش: تحقیق حاضر توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی بوده است. با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 410 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، پرسشنامه روش ها و مهارت های ...  بیشتر

12. نقدی روش‌شناسانه به شیوۀ فراتحلیل بر اثربخشی روش‏های درمانی به کار رفته در زمینۀ کاهش اضطراب امتحان در ایران

مهرانه سلطانی نژاد؛ فریبرز در تاج

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، ، صفحه 199-222

چکیده
  زمینه: اضطراب امتحان به عنوان عامل مهمی است که می‌تواند عملکرد در آزمون را مختل و منجر به افت تحصیلی شود. هدف: مطالعه حاضر فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینه روش‏های درمانی به کار رفته در کاهش اضطراب امتحان بود. روش: بدین منظور از فراتحلیل به عنوان یک تکنیک آماری جهت جمع‏آوری، ترکیب و خلاصه نمودن پژوهش‌های انجام شده در زمینه ...  بیشتر

13. تأثیر تعدادگزینه‏ های سؤال در ویژگی‏های روان‏سنجی آزمون و توانایی برآوردشده در مدل‏های پرسش پاسخ و کلاسیک اندازه گیری

بهنام کریمی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فریبرز درتاج

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1390، ، صفحه 1-23

چکیده
  سهولت نمره‏گذاری، اجرا و عینیت آزمون­های چندگزینه‏ای سبب شده که به عنوان ابزار اصلی در سنجش‏های وسیع مورد استفاده قرار گیرد. انتقادهای زیادی نسبت به سؤالات چندگزینه‏ای مطرح شده است. نظیر پوشش ندادن به تمامی اهداف تربیتی (سطوح پایین شناختی را می‏سنجند) و استفاده از عامل حدس و گمان در پاسخ به سؤال‏ها. در این میان عده‏ای ...  بیشتر

14. ساخت و استاندارد کردن مقیاس خشم چند بعدی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87-86

علی دلاور؛ راعد پرواز؛ فریبرز درتاج

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-29

چکیده
  هدف از این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاس خشم چندبعدی (خشم انگیختگی، نگرش خصمانه، خشم بیرونی، خشم درونی و موقعیت‏های خشم‏انگیز) در بین دانش‏آموزان دبیرستان‏های شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 87-86 است. برای این منظور، ابتدا مبانی نظری پژوهش‏های پیشین، مطالعه شد سپس براساس حیطه‏های سازۀ مذکور که از مطالعه منابع به دست آمده بود، ...  بیشتر

15. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ)

علی محمد رضایی؛ علی دللاور؛ حسن احدیث؛ فریبرز درتاج

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 1-25

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور ساخت پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ)[1] استادان و سنجش اعتبار و پایایی آن اجراء گردید. برای نیل به هدف تحقیق 962 دانشجو از دانشگاه‏های دولتی شهر تهران در رشته های علوم انسانی انتخاب و ISEEQ را تکمیل نمودند. اعتبار پرسشنامه با استفاده از تحلیل عوامل بررسی و براین اساس 10 عامل استخراج گردید. این ...  بیشتر