1. تدوین یک مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی بر پایه ویژگی های روانشناختی

فرانک بروجردی؛ جلیل یونسی؛ محمد سیدصالحی؛ الهام اسدپورکرکوکی

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.1964.1058

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بین متغیرهایی است که بیشترین تاثیر‌‌‌گذاری را بر روی پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران در سال تحصیلی 93 دارند. جامعه آماری مورد نظر همه دانشجویان شهر تهران بود که از بین آنان تعداد 400 نفر به عنوان نمونه در رشته های مختلف و به روش دردسترس انتخاب شدند. این پژوهش به روش تحلیل مسیرانجام شد و ابزارهای ...  بیشتر

2. تبیین نقش مؤلفه های فردی و سازمانی کارکنان به منظورتدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر شایستگی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)

صادق طاهری؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی؛ عباس عباس پور

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، صفحه 21-43

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.7832.1238

چکیده
  زمینه: ارتقاء و انتصاب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اساسی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﮔﺮدد. نیروی انسانی شایسته می‌تواند با قدرت تعلق و تفکر خود بهترین استفاده را از منابع موجود ببرد. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در خصوص اﻧﺘﺼﺎب و ارتقاء کارکنان با توجه به مسأله شایستگی به ﻋﻨﻮان ...  بیشتر

3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان

عزت اله قدم پور؛ لیلا امیریان؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ فاطمه نقی بیرانوند

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.17284.1444

چکیده
  تشخیص و سنجش عوامل عاطفی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی از حوزه‌های فعال و با اهمیت در روان-شناسی‌ تربیتی است که در این زمینه خوش‌بینی تحصیلی یکی از سازه‌های جدید در حوزه روان-شناسی مثبت می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خوش‌بینی تحصیلی اسچنن-موران و همکاران (2013) بود. این پرسشنامه شامل 28 سؤال است که سه مؤلفه تأکید ...  بیشتر

4. ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت- فرم کودکان : ساختار عاملی، پایایی، روایی

مهسا ناظمی مقدم؛ پروین کدیور؛ مهدی عرب زاده

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، صفحه 65-81

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.10425.1311

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی – فرم کودکان، شامل پایایی, روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 343 دانش آموز ابتدایی پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس دولتی شهر تهران و مشهد انتخاب شدند ...  بیشتر

5. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی (HFQ) در دانشجویان ایرانی

سمیرا سلیمانی؛ فرشته علی دوست قهفرخی؛ علی محمد رضایی؛ محمد بارانی

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.18370.1461

چکیده
  روان شناسی مثبت به عنوان رویکردی جدید در حیطه روانشناسی بر سلامت روان و ارتقاء بهزیستی تاکید دارد. در حقیقت روانشناسی مثبت علم شادکامی و شکوفایی انسان است، در این راستا یکی از عوامل مهم در موفقیت انسان ها شکوفایی می باشد. شکوفایی ترکیبی است از احساس خوب و کارکرد موثر در زندگی که با سطح بالای بهزیستی روانی مترادف است و سلامت روان را ...  بیشتر

6. بررسی شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس تیزهوشان: پایایی، روایی و ساختار عاملی

سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ قوام ملتفت

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، صفحه 103-119

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11432.1332

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین شاخص‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (1989) در دانش‌آموزان دبیرستانی مدارس تیزهوشان بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. یک گروه نمونه به حجم 322 دانش آموز (162 دختر و 160 پسر) به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای در دبیرستان‌های مدارس تیزهوش شهر شیراز انتخاب شدند که مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ...  بیشتر

7. تحلیل نقش دانشگاه پژوهی در برنامه درسی آموزش عالی از دیگاه متخصصان برنامه درسی

محبوبه خسروی

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، صفحه 121-146

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.22768.1559

چکیده
  امروز رشد انتظارات از دانشگاهها منجر به شکل گیری دانشگاه هایی شده است که بطور مستمر با محیط پیرامون خود در ارتباط می باشند و سعی می کنند تا انتظارات ذینفعان خود را درک و پاسخ دهند. در راستای شکل گیری این روند، مفهوم دانشگاه پژوهی به عنوان فرایند که ضمن توجه به محیط بیرون، امکان بهبود های درون ی را فراهم می سازد، پدید آمده است. یکی از ...  بیشتر

8. بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

فریده نرگسی؛ فاطمه ایزدی؛ کلثوم کریمی نژاد؛ علی رضایی شریف

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، صفحه 147-160

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.19621.1495

چکیده
  اضطراب سلامتی با نگرانی‌های مداوم و شدید درباره سلامتی مشخص می‌شود. افراد دارای اضطراب سلامتی باورهای غلط و تعبیر نادرستی از سلامتی دارند و حساسیت بیش از حدی نسبت به علایم بدنی خود دارند. شیوع آن در بین افراد بالاست. با توجه به اهمیت و ضرورت آن، یکی از دغدغه‌های مهم متخصصان بالینی بررسی اضطراب سلامت در بیماران است. در این راستا سنجش ...  بیشتر

9. تحلیل عاملی تأییدی مقیاس شناسایی دانش‏ آموزان بااستعداد

محسن آیتی؛ محمدرضا اسدی یونسی؛ عمید آزادگان

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، صفحه 161-181

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11184.1325

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل عاملی تأییدی مقیاس شناسایی دانش‏آموزان بااستعداد انجام شده است. جامعه آماری شامل دانش‏آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 3050 نفر بود که 401 دانش‏آموز به روش خوشه‏ای چند مرحله‏ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که گویه‏های انتخاب شده، ساختارهای عاملی مناسبی جهت ...  بیشتر