دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، بهار 1396 
1. تدوین یک مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی بر پایه ویژگی های روانشناختی

صفحه 1-20

10.22054/jem.2017.1964.1058

فرانک بروجردی؛ جلیل یونسی؛ محمد سیدصالحی؛ الهام اسدپورکرکوکی


3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان

صفحه 45-64

10.22054/jem.2017.17284.1444

عزت اله قدم پور؛ لیلا امیریان؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ فاطمه نقی بیرانوند


5. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی (HFQ) در دانشجویان ایرانی

صفحه 83-102

10.22054/jem.2017.18370.1461

سمیرا سلیمانی؛ فرشته علی دوست قهفرخی؛ علی محمد رضایی؛ محمد بارانی