دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 1-222