دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، بهار 1397 
2. ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر)

صفحه 33-46

10.22054/jem.2018.25002.1611

ذبیح اله عباس پور؛ فیض اله پورسردار؛ زهرا قنبری؛ شیوا شاهوری؛ افروز شادفر


6. طراحی مدل سنجش ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی

صفحه 113-150

10.22054/jem.2018.29768.1696

مهری سادات موسوی؛ بهجت یزدخواستی؛ علیرضا محسنی تبریزی