1. روایی و پایایی نمرات بدست آمده از مدل نظریه سوال پاسخ ترستونی در آزمون های گزینه- بایست

علی طیرانی راد؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.45918.1954

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی رویکرد بهینه تجزیه و تحلیل داده‌های ایپستیو در سنجش ویژگی‌های شخصیتی بود. شاخص‌های روایی ملاکی، پایایی تجربی و پایایی واقعی نمرات، با توجه به تاثیر همبستگی بین عامل‌هادر دو رویکرد نمره‌گذاری به روش کلاسیک و روش IRT ترستونی مورد مقایسه قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از کلیه موقعیت‌هایی است که ...  بیشتر

2. کاربرد مدل دو پارامتری لوجیت آشیانه‌ای در شناسایی منابع DIF در سؤال‌های چندگزینه‌ای

حسن مشتاقیان ابرقوئی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.38853.1882

چکیده
  مشخص کردن گزینه‌های انحرافی به‌عنوان منابع کنش افتراقی سوال(DIF) در سوال های چند ارزشی اهمیت بسزایی برای طراحان و تحلیل گران سؤال دارد. هرچند DIF روش ‌معمول بررسی تغییرناپذیری اندازه‌گیری است؛ این رویکرد به‌خصوص در سؤال‌های چندگزینه‌ای با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه است. هدف این مطالعه، ارزیابی رویکرد لوجیت آشیانه‌ای(NLM) در شناسایی ...  بیشتر

3. دقت آماره U(poly) در شناسایی الگوهای پاسخ ناهمسان موجود در داده‌های چند‌ارزشی

طیبه دهقان نیری؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 10، شماره 39 ، بهار 1399، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.45213.1945

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی دقت آماره پارامتریک Up در شناسایی سبک ­های پاسخ ­دهی شایع در داده­ های چند­ارزشی بود که با استفاده از مدل امتیاز پاره­ای­ راش، داده­ ها­ی پنج گزینه ­ای با 25 تکرار، شبیه ­سازی شدند. چهار سبک پاسخ­دهی؛ انتخاب گزینه انتهایی مثبت، منفی، تصدیق کردن و انتخاب گزینه میانی در موقعیت­ های مختلف ...  بیشتر

4. ویژگی‌های روان‏سنجی پرسشنامه‌ی سرسختی تحصیلی براساس نظریه‌ی سوال و پاسخ

نورعلی فرخی

دوره 10، شماره 37 ، پاییز 1398، ، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.23503.1582

چکیده
  پرسشنامه تجدید نظر شده بنشیک و همکاران (2005) که یک پرسشنامه خودگزارشی برای اندازه گیری سرسختی تحصیلی است و دارای سه مقیاس تعهد، کنترل و چالش است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان‏سنجی پرسشنامه سرسختی تحصیلی بنشیک و همکاران(2005) بر اساس نظریه سوال پاسخ بود. 186 نفر از دانشجویان کارشناسی سال تحصیلی 96-95 این پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ...  بیشتر

5. تاثیر مدل وزن دهی بر نمره کل سازی سوابق تحصیلی و رتبه بندی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

میثم صادقی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی

دوره 9، شماره 35 ، بهار 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.27361.1655

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی وزن هریک از دروس سوابق تحصیلی و نمره کل سازی براساس رویکرد روانسنجی مدل پیوسته IRT و رویکردهای مبتنی بر نظر متخصصان تاپسیس و AHP، و همچنین مقایسه اثر مدل وزن دهی بر رتبه بندی و پایایی روش های وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی بود. به منظور اجرای پژوهش در بخش اول 11 آیتم(دروس) سوابق تحصیلی ...  بیشتر

6. تعیین نیمرخ‌های نوعی مقیاس هوشی وکسلر کودکان با استفاده از تحلیل نیمرخ مبتنی بر مقیاس‌بندی چندبُعدی (PAMS)

سارا یداللهی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 9، شماره 34 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.8464.1258

چکیده
  تفسیر نمرات و درک عمیق تفاوت‌های درون فردی آزمودنی‌ها مستلزم تحلیل نیمرخ می‌باشد که خود از چالش‌های جدی مطالعات حوزة روان‌سنجی است. هدف پژوهش بررسی تحلیل نیمرخ با استفاده از مقیاس‌بندی چندبعدی (PAMS) و کاربست آن در استخراج نیمرخ‌های زیربنایی آزمون هوشی وکسلر کودکان-4 بود. جامعة آماری پژوهش کلیة دانش‌آموزان دورة ابتدایی در منطقة ...  بیشتر

7. کاربست رویکرد چندسطحی در تعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی در گرایش دانش‌آموزان به مصرف مواد

سمیه پوراحسان؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 8، شماره 32 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.6811.1226

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، کاربست رویکرد چندسطحی درتعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی مرتبط با گرایش به مصرف دانش-آموزان استان کرمان بود. روش این تحقیق همبستگی بود و برای انجام این تحقیق 1000 نفر از دانش‌آموزان استان کرمان با روش نمونه-گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های آمادگی اعتیاد زرگر، ...  بیشتر

8. شناسایی صفات زیربنایی سوال‌های آزمون هوش وکسلر‌چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی ‌جی‌دینا

نوشیروان محمدی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی

دوره 7، شماره 28 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.24991.1610

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار با توجه به توانایی‌های باریک نظریه کتل-هورن –کارول و با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی‌دینا بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان ابتدایی کشور بودند که به صورت تصادفی خوشه ای 1222 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری نیز آزمون هوش وکسلر کودکان ...  بیشتر

9. تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی

رقیه اسدی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.249.1010

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در پیش‌بینی‌هوش معنوی جهت تدوین مدل ساختاری در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر بود. نمونه‌ای به حجم220 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به روش طبقه‌ای منظم انتخاب و به سه پرسشنامه هوش معنوی‌کینگ(2007)، مقیاس جامع بهزیستی کیز(1998) و فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ ...  بیشتر

10. معرفی نظریه تعمیم پذیری و تشریح فرآیند یک مطالعه اندازه گیری جهت سنجش اعتبار

نور علی فرخی؛ لیلا بهرامی

دوره 6، شماره 24 ، تابستان 1395، ، صفحه 43-81

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.6144.1186

چکیده
  زمینه: شناسایی و جداسازی منابع چندگانه خطای اندازه گیری و برآورد هر یک از آن ها، تمایز گذاشتن میان تصمیم های نسبی و مطلق، تمایز گذاشتن میان رویه های اندازه گیری ثابت و تصادفی و همچنین پرداختن به طرح های مختلف مطالعه D را می توان از جمله نقاط قوت نظریه تعمیم پذیری ذکر کرد که نظیر آن ها در نظریه کلاسیک آزمون وجود ندارد. با وجود این نقاط ...  بیشتر

11. ویژگی های روان سنجی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و قابلیت آن ها در گزینش داوطلبان ورود به دوره های کارشناسی

محمد رضا فلسفی نژاد؛ نور علی فرخی؛ لیلا بهرامی

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، ، صفحه 45-76

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.6387.1196

چکیده
  زمینه: امتحانات نهایی مقطع متوسطه یکی از سرنوشت ساز ترین ابزار های سنجش علمی دانش آموزان است. با توجه به اهمیت این امتحانات، انجام تحقیقات نظام مند در مورد کیفیت و قابلیت سوالات آن ها در تفکیک داوطلبان لازم و ضروری است. هدف: هدف از تحقیق حاضر تعیین ویژگی های روان سنجی و قابلیت سوالات امتحانات نهایی رشته ی تجربی در دو درس زیست شناسی و ...  بیشتر

12. مدل‌یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش سیال، هوش متبلور، باز بودن نسبت به تجربه‌ها و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان

زهرا کرمی باغطیفونی؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 16 ، تابستان 1393، ، صفحه 83-116

چکیده
  زمینه: خلاقیت سازه‌ای است که اهمیت زیادی در روان‌شناسی تفاوت‌های فردی دارد، و نسبت به حوزه‌های مشابهی نظیر هوش کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. با وجود قدمت هفتاد ساله نظری و پژوهشی در زمینه خلاقیت، هنوز الگوی منسجمی برای درک خلاقیت ارائه نشده است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش سیال، و هوش متبلور با خلاقیت و تبیین ...  بیشتر

13. مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل داده‌های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008)

جلیل یونسی؛ فرزاد اسکندری؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی

دوره 4، شماره 15 ، بهار 1393، ، صفحه 166-186

چکیده
  زمینه: اعتبار تحلیل­های چندسطحی با تأکید بر تفاوت‌های نظریه­های اندازه­گیری (رویکرد کلاسیک اندازه­گیری و رویکرد نظریه جدید اندازه­گیری (IRT)) به کمک داده‌های مختلف مورد پژوهشهای اخیر بوده است. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بدست آوردن میزان تأثیر مدارس بر نمرات کسب شدۀ دانش­آموزان شرکت کننده در آزمون تیمز پیشرفته 2008 بود. روش: ...  بیشتر