دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، تابستان 1398 
2. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای.

صفحه 17-44

10.22054/jem.2019.33708.1787

علی حسن عزیزپوریان؛ مریم اسلام پناه؛ محمدجواد کرم افروز؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی


6. ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مؤلفه های ایرانی

صفحه 101-120

10.22054/jem.2020.40621.1906

فریبا منظمی تبار؛ رسول کرد نوقابی؛ خسرو رشید؛ ابوالقاسم یعقوبی