بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی

3 کارشناسی ارشد

10.22054/jem.2020.38390.1869

چکیده

چکیده
خودکارآمدی ، یکی از سازه های مهم در نظریه ی شناختی- اجتماعی بندورا است و به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی های خود در کنترل افکار، احساس ها، فعالیت ها و نیز عملکرد موثر او در موقعیت های استرس زاست. این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی(روایی و پایایی) مقیاس کوتاه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی میان دانشجویان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی(سنجش روایی و پایایی) و جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 96-95 بود که از میان آنها 367 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی بود. به منظور بررسی روایی مقیاس، تحلیل عاملی تاییدی(GFE) انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص برازش مقیاس در وضعیت مطلوبی قرار دارد و ضریب پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ، برابر 88/0 به دست آمد. بر اساس نتایج، مقیاس خودکارآمدی تصمیمی گیری شغلی در جامعه دانشجویان دانشگاه تهران دارای روایی و پایایی مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the psychometric characteristics Career decision Self- Efficacy Scale Short Form

نویسندگان [English]

  • kamran sheivandi 1
  • yaser azad farsani 2
  • mousa riahi 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 tehran
3 دانشگاه علامه
چکیده [English]

Self-efficacy is one of the important structures in Bandura's cognitive-social theory and it means the individual's confidence and belief in his ability to control his thoughts, feelings, activities, and his effective performance in stress situations.The purpose of the present study was to examine factor structure and psychometric properties of the Career decision Self- Efficacy Scale Short Form among the students. The research method was correlation (validity and reliability measurement) and the statistical population consisted of students university of Tehran in the academic year of 2016-2017, from which a sample of 367 students were selected by cluster random sampling. Measuring instruments were the Career decision Self- Efficacy scales. To investigate the validity aspect of Career decision Self- Efficacy scales confirmatory factor analysis technique (CFA) was used. The results showed that the model parameters are fit. The scale reliability coefficient, and internal consistency using Cronbach's alpha was 0.88. According to the results, the Career decision Self- Efficacy scales, in the community students university of Tehran, has good reliability and validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career decision Self- Efficacy scale
  • .ConfirmatoryFactorstructure
  • validity
  • reliability