ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مؤلفه های ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

3 گروه روانشناسی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

4 استاد گروه روانشناسی بوعلی سینا همدان

10.22054/jem.2020.40621.1906

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی آزمون خرد بر اساس مؤلفه‌های ایرانی انجام گرفت. روش: در این پژوهش از روش ترکیبی(کیفی-کمی) از نوع طرح اکتشافی سود برده شد. در مرحله اول(کیفی)، ابتدا با 20 نفر از اساتید علوم انسانی شهر همدان، مصاحبه(نیمه ساختار یافته) انجام شد (روش پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی بود). روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوای آشکار استفاده شد. در مرحله دوم(کمی) براساس کد گذاری و تدوین مضامین اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها پرسشنامه‌ای 40 سوالی تدوین شد. سپس براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 400نفر (281 نفر زن و 119 نفر مرد) در پژوهش شرکت کردند. در این مرحله برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی تاییدی سود برده شد(آزمون بارتلت و KMO و نمودار سنگریزه). همچنین به منظور بررسی روایی سازه آزمون خرد از ضریب همبستگی درونی پرسشنامه و ضریب همبستگی این آزمون با آزمون آردلت ، برای روایی محتوایی آزمون خرد از ضریب آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن و برای پایایی آزمون از روش باز آزمایی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل محتوا در مرحله اول(کیفی) نشان داد که خرد دارای چهار مولفه است :1 - مؤلفه « شناختی» ،2 - مؤلفه‌ی «عاطفی» ،3- مؤلفه «انعطاف پذیری و گشودگی به تجربه » ،4- مؤلفه «از خود فراروی / هدفمندی و جستجوی معنا». همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی(مرحله دوم) چهار عامل را نشان داد؛ عامل اول(شامل سوالات 2-3-4-5-6-8-10-14-15-20-21-32-40) با عنوان «بعد عاطفی»، عامل دوم (شامل سوالات 1-7-9-12-13-16-17-19-22-23-24-25-29-30) با عنوان « بعد شناختی»، عامل سوم(شامل سوالات 26-27-28-35-36-38) با عنوان «بعد انعطاف پذیری» و عامل چهارم(شامل سوالات 11-18-31-33-34-37-39) با عنوان «بعد از خود فرا روی». نتایج پژوهش بیانگر آن است که ساخت آزمون خرد از اعتبار و روایی لازم برخوردار است. نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش در دو مرحله کیفی و کمی می‌توان گفت که خرد دارای 4 مولفه شناختی ، عاطفی ، گشودگی به تجربه و از خود فراروی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and validate the wisdom test based on Iranian components

نویسندگان [English]

  • Fariba Monazami Tabar 1
  • Rasool Kord noghabi 2
  • khosro rashid 3
  • abolghasem yaghoobi 4
1 Ph. D. student of psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan,Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
3 Department of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan
4 Department of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to construct and validate the wisdom test based on Iranian components. Method: In this research, a mixed (qualitative-quantitative) method of exploration plan was used. In the first stage (qualitative), a semi-structured interview was carried out with 20 faculty members of Hamadan University of the Humanities (a qualitative research method of phenomenological type). Sampling method was purposeful and based on theoretical saturation. The content analysis method was used to analyze the interview data. In the second stage (quantitative), based on the coding and compilation of the content of the information obtained from the interviews, a questionnaire of 40 questions was formulated. Then, based on multi-stage cluster sampling, 400 people (281 women and 119 men) participated in the study. At this stage, a confirmatory factor analysis method was used to analyze the data (Bartlett and KMO tests and gravel charts). In order to investigate the validity of construct wisdom test, the internal correlation coefficient of the questionnaire and the correlation coefficient of this test with the Ardelt test, were used for content validity of the crest test using Cronbach's alpha coefficient and two-way semi-test and for the reliability of the test, test-retest method was used. Results: The results of content analysis in the first stage (qualitative) showed that wisdom has four components: 1- cognitive component 2- emotional component 3- component of "flexibility and openness to experience" 4- component "Self-transcendence / targeting and searching for meaning." Also, the results of factor analysis (stage II) showed four factors; the first factor (including questions 2-3-4-5-6-8-10-14-15-20-21-32-40) entitled " Emotional dimension ", the second factor (including questions 1-7-9-12-13-16-17-19-22-23-24-25-29-30) entitled" Cognitive dimension ", the third factor (including questions 26 -27-28-35-36-38) as "Dimensional Flexibility" and the fourth factor (including questions 11-18-31-33-34-37-39) entitled "After Self-Processing".

کلیدواژه‌ها [English]

  • wisdom
  • measurement of wisdom
  • Culture
  • Iran
  • Mixed Method