1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بی‌موبایل هراسی

حمیرا آزادمنش؛ حسن احدی؛ غلامرضا منشئی

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6150

چکیده
  زمینه: همگام با رشد روزافزون تکنولوژی در دومین دهه‌ی قرن بیست و یکم با اختلالی مواجه هستیم که به آن هراس از نداشتن و یا در دسترس نبودن موبایل گفته می‌شود. هدف: هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌موبایل‌هراسی است. روش: دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را ...  بیشتر

2. ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش آموزان ایرانی

ندا افشاریان؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.11267.1327

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) در گروهی از دانش‌آموزان ایرانی انجام شد. روش: جامعۀ آماری، همۀ دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تهران در رشتۀ علوم انسانی بودند. 337 دانش‌آموز (172 پسر و 165 دختر) پس از انتخاب به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، به پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی ...  بیشتر

3. ویژگی های روان سنجی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و قابلیت آن ها در گزینش داوطلبان ورود به دوره های کارشناسی

محمد رضا فلسفی نژاد؛ نور علی فرخی؛ لیلا بهرامی

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، صفحه 45-76

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.6387.1196

چکیده
  زمینه: امتحانات نهایی مقطع متوسطه یکی از سرنوشت ساز ترین ابزار های سنجش علمی دانش آموزان است. با توجه به اهمیت این امتحانات، انجام تحقیقات نظام مند در مورد کیفیت و قابلیت سوالات آن ها در تفکیک داوطلبان لازم و ضروری است. هدف: هدف از تحقیق حاضر تعیین ویژگی های روان سنجی و قابلیت سوالات امتحانات نهایی رشته ی تجربی در دو درس زیست شناسی و ...  بیشتر

4. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی

امید شکری؛ محمد حسین سنایی پور؛ زهرا رویایی؛ زهرا قره تپه ای

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، صفحه 77-97

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.5737

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی مقیاس سازگاری هیجانی (EAM؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز، 2007) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعه همبستگی حاضر 324 دانشجوی کارشناسی (130 پسر و 194 دختر) به EAM، مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده (PSRS؛ شولتز، ییم، زوکالا، جانسن و شولتز، 2011) و نسخة تجدید نظر شدة دوم نیمرخ سبک ...  بیشتر

5. تحلیل پوششی داده‌ها به مثابه ابزار اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، برنامه‌ریزی و بهینه‌کاوی در آموزش و پرورش

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ محمدرضا مهرگان؛ هادی احمد نیا

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.7453

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین کارآیی نسبی واحدهای اداری آموزش و پرورش استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)  صورت پذیرفته است. این مطالعه از یک رویکرد کمّی بهره برده، به لحاظ روش، توصیفی-مقطعی بوده و برای پاسخگویی به سئوال‌های پژوهش از ابزار بررسی اسناد و مدارک اداری استفاده شده است. برای تعیین کارآیی، ابتدا با استفاده ...  بیشتر

6. ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد

زینب شیرزاد؛ بهروز مهرام؛ حسین کارشکی

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، صفحه 117-139

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4071

چکیده
  زمینه: توسعه و پرورش روحیه پژوهشگری از جمله آرمان‌های نظام آموزش‌و‌پرورش رسمی قلمداد می‌شود که تحول و نوآوری را برای نسل آینده به ارمغان خواهد آورد. هدف: هدف این مطالعه تهیه ابزاری برای سنجش روحیه پژوهشی دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی آزمون‌سازی بوده است. با استفاده از مبانی نظری مرتبط با روحیه پژوهشی، مؤلفه‌های ...  بیشتر

7. شیوه های‌ ارزیابی معلمان زبان انگلیسی مقطع متوسطه در تهران و عوامل موثر بر آن

اسمعیل علی سلیمی

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، صفحه 141-164

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6018

چکیده
  زمینه: فرایند پیچیده سنجش معلمان را وادار به تصمیم‌گیری حرفه ای می‌کند تا واقعیت های کلاس درس خود را با تاثیر عوامل بیرونی همسو کنند. معلمان تصمیمات مربوط به سنجش و نمره دهی خود را بر دانش، عقیده، انتظارات و ارزش های تدریس و یادگیری استوار می-کنند. هدف: پژوهش حاضر به بررسی تصمیم‌گیری برای نمره‌دهی معلمان دوره متوسطه در تهران می‌پردازد. ...  بیشتر

8. ساختارعاملی،روایی، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه نگرش واضطراب ریاضی توماس وداکر(دانش آموزان مقطع چهارم دبستان شهرتهران)

شکوه جمالی زواره؛ محمدعلی نادی

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، صفحه 165-187

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6019

چکیده
  چکیده هدف:تحقیقات نشاندهنده نقش عوامل متعدد ازجمله خودارزیابی فرد،علاقه واضطراب در پیشرفت تحصیلی میباشد.این پژوهش با هدف هنجاریابی مقیاس نگرش واضطراب ریاضی توماس وداکر به مرحله اجرا درآمد. روش:جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 بودند که براساس جدول حجم نمونه کوهن وهمکاران ...  بیشتر

9. ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی تجدید نظر شده پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 در ورزشکاران شهر تهران

امیرحسین مهرصفر؛ علی مقدم زاده؛ حسن غرایاق زندی؛ فرهاد ثنائی فر

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، صفحه 189-211

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.5738

چکیده
  زمینه: پژوهشگران اضطراب را یک حالت هیجانی منفی که با بی‌قراری، تشویش، نگرانی و فعال‌سازی یا انگیختگی بدنی همراه است توصیف کرده‌اند. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ تجدیدنظر شده اضطراب حالتی رقابتی-2 در ورزشکاران انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر کلیۀ ورزشکاران شهر تهران بودند. 376 پرسش‌نامه به وسیله ...  بیشتر