دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، بهار 1395 
4. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی

صفحه 77-97

10.22054/jem.2016.5737

امید شکری؛ محمد حسین سنایی پور؛ زهرا رویایی؛ زهرا قره تپه ای