بررسی رابطه روش‌های سنجش کلاسی و ترجیحات سنجشی دانشجویان با رویکردهای یادگیری آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته سنجش آموزش دانشگاه تهران

2 مربی دانشگاه پیام نور، واحد پارسیان.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی.

چکیده

در نظریه‌های یادگیری جدید سنجش کلاسی به عنوان عنصر مهم نه تنها در فرایند آموزش که در فرایندهای مطالعه و یادگیری نیز شناخته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه روش‌های سنجش کلاسی(تکوینی و تراکمی) و ترجیحات سنجشی(چند گزینه‌ای و تشریحی) دانشجویان با رویکردهای یادگیری آنان است. روش این پژوهش همبستگی و خاصه مدل معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 89-1388 بود. جامعه این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران است که در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 در این دانشگاه مشغول تحصیل بوده اند(N=22000). دو ابزار، فرم دو عاملی پرسشنامه رویکردهای یادگیری بیگز و همکاران(2001) و پرسشنامه محقق ساخته برای اندازه‌گیری ترجیحات سنجش دانشجویان و رویکرد سنجش کلاسی مدرس طراحی شد. ضریب آلفای کرونباخ برای رویکرد عمقی (شامل10 سؤال) 88/0 و برای رویکرد سطحی(شامل10 سؤال) 75/0، ترجیحات سنجش(4 سؤال) 68/0 و برای رویکرد سنجش کلاسی(8 سؤال) 72/0 حاصل شد. جهت تحلیل و بررسی روابط مورد نظر در مدل مفهومی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سنجش تکوینی و سؤالهای چند گزینه‌ای رابطه مثبت و معنی دار با رویکرد یادگیری عمقی و رابطه منفی معنی دار با رویکرد سطحی یادگیری دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between classroom assessment methods and students' learning approaches and their preferences machinery

نویسندگان [English]

  • Majid Yosefi Afrashteh 1
  • Leila Sayami 2
  • Ahmad Rezae 3
چکیده [English]

The new learning theories to classroom assessment as an important element not only in the teaching process and learning process is also studied . The main objective of this study was to investigate the relationship between classroom assessment techniques ( formative and summative ) and preference assessment 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning styles learning higher learning assessment methods