نویسنده = شریف زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. ساختار عاملی مقیاس ویژگی های روان شناختی در جذب معلمان ابتدایی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 17-36

10.22054/jem.2020.44147.1935

علی شریف زاده؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی