1. تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان (مطالعه موردی دانشگاه‌های دولتی کابل: رویکرد آمیخته)

محمدنقی اکبری؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن

دوره 11، شماره 41 ، پاییز 1399

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.25915.1625

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان انجام شده است. برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی- مدل توسعه ابزار استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران عالی دانشگاه‌های دولتی کابل و مسئولان آموزش عالی افغانستان با جامعه آماری 42 نفر است که با روش نمونه ...  بیشتر

2. ساخت، اعتباریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان

فیروز افشارفر؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن

دوره 8، شماره 29 ، پاییز 1396، ، صفحه 147-165

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.23128.1567

چکیده
  شایستگی های منابع انسانی امروز یکی از مهمترین نکات کانونی در مدیریت است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش پرسشنامه شایستگی های منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان بود. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مؤلفه‌ها برای مفهوم شایستگی های منابع انسانی با ابهام نظری و روشی روبه روست و ریشه بسیاری از ...  بیشتر

3. تحلیل پوششی داده‌ها به مثابه ابزار اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، برنامه‌ریزی و بهینه‌کاوی در آموزش و پرورش

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ محمدرضا مهرگان؛ هادی احمد نیا

دوره 6، شماره 23 ، بهار 1395، ، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.7453

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین کارآیی نسبی واحدهای اداری آموزش و پرورش استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)  صورت پذیرفته است. این مطالعه از یک رویکرد کمّی بهره برده، به لحاظ روش، توصیفی-مقطعی بوده و برای پاسخگویی به سئوال‌های پژوهش از ابزار بررسی اسناد و مدارک اداری استفاده شده است. برای تعیین کارآیی، ابتدا با استفاده ...  بیشتر