نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، گروه حسابداری ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران . (نویسنده مسئول ).

3 استادیار گروه حسابداری ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران.

4 استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/jem.2022.54971.2080

چکیده

پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مالی انجام شد. روش این پژوهش جز تحقیقات توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری در دو بخش کیفی و کمی مورد بررسی قرارگرفت؛ در بخش کیفی جامعه پژوهش شامل اساتید صاحب نظر، مدیران مالی با بیش از 15 سال سابقه، اساتید دانشگاهی که دارای فعالیت علمی و عملی در این حوزه بودند و مدیران مالی دارای تجربه عملی و تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری ؛ ودر بخش کمی شامل مدیران مالی و روسای حسابداری 655 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که تعداد 530 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه به صورت الکترونیک برای ایشان ارسال شد. داده ها با استفاده از نظریه کلاسیک اندازه گیری و نظریه سوال-پاسخ و توسط نرم افزارهای spss25، lisrel8.7، Jmetrik و multolog7 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که با حذف دو سوال در بخش تحلیل عاملی 76 سوال دارای بار عاملی روی یک عامل بودند؛ همچنین پردازش سوالات از طریق نظریه سوال-پاسخ نشان داد که 19 سوال دارای آگاهی پاییینی بوده و با حذف آن ها میزان پایایی ابزار افزایش یافته و نتایج بررسی همبستگی فرم کوتاه با فرم اصلی حاکی از همبستگی بالای دو فرم بود و بررسی مجدد فرم کوتاه جهت بررسی روایی سازه، ساختار تک عاملی پرسشنامه را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Normativeization and factor structure of a researcher-made questionnaire based on the performance of financial managers question_answer theory

نویسندگان [English]

  • saeid safania 1
  • sina kheradyar 2
  • keyhan azadi 3
  • ali delavar 4

1 PhD student in accounting , Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Assistant Professor,Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.(corresponding)

3 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

4 Professor of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Current study has been performed with the aim of normativeization and Investigation of factor structure of a researcher-made questionnaire on financial managers' performance. This study, uses descriptive-survey method. Statistical population was considered in qualitative and quantitative parts. In qualitative part, research population included clear-sighted experts, financial managers with more than 15-year records of service, university professors with practical and scientific activity in this field and financial managers with practical experiences and postgraduate education including MSc and PhD; and in quantitative part, the research population included financial managers and accounting chairmen of 655 companies accepted in Tehran Stock Exchange that 530 individuals were selected as sample and questionnaire was sent to them electronically (by email). Data were analyzed by using measurement classic theory and question-answer theory and through SpSS25, Lisrel 8.7, Jmetrik and multolog7 software. Results of research indicated that by eliminating two questions in factor analysis part, 76 questions had factorial load on one factor. Also, processing questions through question-answer theory demonstrated that 19 questions had low awareness and by eliminating them, stability increased and results of considering and comparing correlation of short form with main form, indicated high correlation of two forms, and reconsideration of short form for investigating construct validity, approved one-factor structure of questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial managers' performance
  • normativeization
  • Factor structure