رواسازی و اعتباریابی مقیاس ارزش‌ذهنی تکلیف در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص ­های روان‌سنجی مقیاس 14 گویه­ای مقیاس ارزش­ ذهنی تکلیف(TSV؛ وو و فان، 2016) در جامعه دانشجویی ایرانی انجام شد.شرکت­کنندگان 260 نفر از دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهرستان دامغان بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. شرکت­کنندگان در یک جلسه منفرد و به‌صورت اجرای کلاسی و با چیدمان یکسان ابزارها به ترتیب به مقیاس­های ارزش­ ذهنی تکلیف، رفتارهای پیشرفت و خودکارآمدی پاسخ دادند. به‌منظور بررسی روایی سازه مقیاس TSV از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شد. نتایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس نشان داد مقیاس TSV از دو خرده مقیاس ارزش کاربردی- دستیابی و ارزش درونی تشکیل شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی با مقایسه مدل­های رقیب تک عاملی، دوعاملی و چهار عاملی نشان داد که ساختار دوعاملی مقیاس برازش قابل‌قبول‌تری با داده­ها دارد و کلیه شاخص­های برازندگی نیز برازش مدل را تأیید کردند. همچنین، همسانی درونی خرده مقیاس­ های TSV با استفاده از روش آلفای کرونباخ مناسب بودند. به‌منظور برآورد روایی ملاکی و همگرا ضرایب همبستگی خرده مقیاس­های ارزش ذهنی تکلیف (TSV) با خرده مقیاس­های تلاش و پشتکار از مقیاس رفتارهای پیشرفت (وو و فان، 2016) و خودکارآمدی تحصیلی (پینتریچ و دی گروت،1990) در سطح 01/0 معنی­دار بودند. درمجموع نتایج مطالعه حاضر شواهدی را برای روایی و اعتبار TSV به‌مثابه ابزار جهت بررسی ارزش­­ ذهنی تکلیف در بین دانشجویان ایرانی فراهم کرد و می­تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation and Reliability of Task Subjective Value Scale on College Students

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeed Torabi 1
  • Hamidreza Hassanabadi 2
  • Parvin Kadivar 3
  • Robabeh Noori 4
1 PhD Student in Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the psychometric Indices of the 14-item Questionnaire of Mental Scale (TSV; Wu & Fan, 2016) in the Iranian student community. Participants were 260 students from Damghan State universities who were selected by cluster sampling. Participants responded to individually Task Subjective Value scales, Achievement behaviors, and academic self-efficacy in a single classroom session with the same set of tools, respectively. Exploratory and confirmatory factor analysis were used to evaluate the construct validity of the TSV Scale. The results of principal component analysis with varimax rotation showed that the TSV scale consists of two subscales Utility-Attainment value and intrinsic values. Confirmatory factor analysis results by comparing competing single-factor, two-factor and four-factor models showed that the two-factor structure of the scale had a better fit to the data and all fit indices confirmed the fit of the model. Also, the internal consistency of the TSV subscales using the Cronbach's alpha method was appropriate. To estimate the criterion and convergent validity of the correlation coefficients of the TSV subscales with the subscales of effort and persistence on the Scales of achievement Behaviors (Wu & Fan, 2016) and academic self-efficacy (Pint rich and De Groot, 1990). The level of 0.01 was significant. Totality, the results of the present study provide evidence for the validity and reliability of TSV as a tool for assessing the subjective value of homework among Iranian students and can be used by researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychometric indices
  • Task Subjective Value Scale
  • Attainment- Utility Value and Intrinsic Value
تقربی، زهرا؛ فخاریان، اسماعیل؛ میرحسینی، فخرالسادات؛ رسولی نژاد، اصغر؛ اکبری، حسین و عاملی، حسین (1388). عوامل مرتبط با وقوع مشروطی در دانش‌آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 9 (1)،29-21.
دلاور، علی (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش. تهران: انتشارات رشد.
شریفی، حسن پاشا و شریفی، نسترن (1386). روش‌هایتحقیقدرعلومرفتاری. چاپ پنجم تهران: انتشارات سخن.
عابدینی، یاسمین؛ باقریان، رضا و کدخدایی، محبوبه السادات (1389). بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل‌های رقیب. فصلنامهتازه‌هایعلوم شناختی، 12(3)،48-66.
هومن، حیدرعلی (1387). مدلیابیمعادلاتساختاریباکاربردنرم‌افزارلیزرل چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت.
Al-Harthy, C. (2010). Was and R. Isaacson, Goals, efficacy and metacognitive self-regulation: A path analysis. International Journal of Education, 2, 1-20.
Anderson, L., & Ward, T. (2013). Expectancy-value models for the STEM persistence plans of ninth-grade, high-ability students: a comparison between Black, Hispanic, and White Students. Science Education, 98(2), 216–242
Battle, A., & Wigfield, A. (2003). College women’s value orientations toward family, career, and graduate school. Journal of Vocational Behavior, 62, 56–75
Beetroot, F.,  Roselló, L., & Artiga A. (2017) Self-Efficacy, Satisfaction, and Academic Achievement: The Mediator Role of Students' Expectancy-Value Beliefs. Frontiers in Psychology.55-62.
Bong, M. (2004). Within-Grade Changes in Korean Girls' Motivation and Perceptions of the Learning Environment across Domains and Achievement Levels. Journal of Educational Psychology, Vol. 97, No. 4, 656-672
Chouinard, R., Karsenti, T., & Roy, N. (2007). Relations among competence beliefs, utility value, achievement goals, and effort in mathematics. British Journal of Educational Psychology, 77(3), 501-517.
Cox, A. E., & Whaley, D. E. (2004). The influence of task value, expectancies for success, and identity on athletes’ achievement behaviors. Journal of Applied Sport Psychology, 16, 103–117.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
Deci, E. L., Olafsen, A. H., & Ryan, R. M. (2017). Self-determination theory in work organizations: the state of a science. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4(1).
Diaz.S.M. C. (2008). The Effects of High School Soccer Competitive Team Selection on Athletic Identity, Expectations for Success and Subjective Task Value. A dissertation submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State University in partial fulfillment of their requirements for the degree of Doctor of Philosophy Parks, Recreation and Tourism Management Raleigh, North Carolina.
Eccles, J. S. (2005). Subjective task value and the Eccles et al. model of achievement-related choices. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence and mo­tivation (pp. 105-121). New York, NY: Guilford Press.
Eccles, J. S., & Wigfield, A. (1995). In the mind of the ac­tor: The structure of adolescents’ achievement task values and expectancy-related beliefs. Personali­ty and Social Psychology Bulletin, 21, 215-225. Doi: 10.1177/0146167295213003
Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53, 109–132.
Eccles, J. S., Adler, T. F., Futterman, R., Goff, S. B., Machala, C. M., Mice, J. L., & Medley, C. (1983). Expectancies, values, and academic behaviors. In J. T. Spence (Ed.), Achievement and achievement motivation (pp. 75–146). San Francisco, CA: W. H. Freeman
Eccles, J. S., Vida, M. N., & Barber, B. (2004). The relation of early adolescents’ college plans and both academic ability and task-value beliefs to subsequent college enrollment. Journal of Early Adolescence, 24, 63–77.
Eccles, J. S., Wigfield, A., & Scheele, U. (1998). Motivation to succeed. In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality Development (5th ed., Vol. 3) New York: Wiley.
Fan, W. (2011). Social influences, school motivation and gender differences: an application of the expectancy-value theory. Educational Psychology, 31, 157–175.
Feld, L. D., & Shuster man, A. (2015). Into the pressure cooker: Student stress in college preparatory high schools. Journal of Adolescence, 41, 31-42.
Fredrick's, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74, 59–109. Doi: 10.3102/00346543074001059
Green, A., Conlon, E. G., Morrissey. SH. A (2016). Task values and self‐efficacy beliefs of undergraduate psychology students. Australian Psychological Society.69 (2) pp. 112-120.
Greene, B., Debacker, T. K., Ravindran, B., & Krows, A. J. (1999). Goals, values, and beliefs as predictors of achievement and effort in high school mathematics classes. Sex Roles: A Journal of Research, 40, 421–458.
Guo, J., Marsh, H. W., Morin, A. J. S., Parker, P. D., & Kaur, G. (2015). Directionality of the associations of high school expectancy-value, aspirations, and attainment: a longitudinal study. American Educational Research Journal, 52(2), 371e402
Guo, J., Nagengast, B., Marsh, H. W., Kelava, A., Gaspard, H., Brandt, H., Trautwein, U. (2016). Probing the unique contributions of self-concept, task values, and their interactions using multiple value facets and multiple academic outcomes. AERA Open, 2(1), 1-20
Guo, J., Parker, P. D., Marsh, H. W., & Morin, A. J. S. (2015). Achievement, motivation, and educational choices: A longitudinal study of expectancy and value using a multiplicative perspective. Developmental Psychology, 51, 1163e1176
Harackiewicz, J. M., Rozek, C. S., Hulleman, C. S., & Hyde, J. S. (2012). Helping Parents to Motivate Adolescents in Mathematics and Science: An Experimental Test of a Utility-Value Intervention. Psychological Science, 3, 1-8.
Hulleman, C. S., Barron, K. E., Kosovich, J. J., & Lazowski, R. A. (2016). Student Motivation: Current theories, con­structs, and interventions within an expectancy val­ue framework. In A. A.
Hulleman, C. S., Durik, A. M., Schweigert, S. A., & Harac­kiewicz, J. M. (2008). Task values, achievement goals, and interest: An integrative analysis. Journal of Edu­cational Psychology, 100, 398–416. Doi: 10.1037/0022-0663.100.2.398
Keskin, H. K. (2014). A path analysis of metacognitive strategies in reading, self-efficacy and task value. Int. J. Soc. Sci. Educ. 4, 798–808.
Keyes, C. L. M., Eisenberg, D., Perry, G. S., Dube, S. R., Kroenke, K., & Dhingra, S. S. (2012). The relationship of level of positive mental health with current mental disorders in predicting suicidal behavior and academic impairment in college students. Journal of American College Health, 60(2), 126-133 128.
Kozanitis, A., Desbiens, J.-F., and Chou nard, R. (2007). Perception of teacher support and reaction towards questioning: its relation to instrumental help seeking and motivation to learn. Int. J. Teach. Learn. High. Educ. 19, 238–250.
Lou, Y. C., Lin, H. F., & Lin, C. W. (2012). Development and Confirmatory Factory Analysis of the Achievement Task Value Scale for University Students. Journal of Psych educational Assessment, 31(5), 482–492.
Marsh, H. W., Köller, O., Trautwein, U., Lüdtke, O., & Bau­mert, J. (2005). Academic self-concept, interest, grades, and standardized test scores: Reciprocal effects models of causal ordering. Child Development, 76, 397–416.
Matusovich, H., Streveler, R., Loshbaugh, H., Miller, R., & Olds, B. (2008). Will I succeed in Engineering? Using expectancy-value theory in a longitudinal investigation of students’ beliefs. Paper presented at the American Society for Engineering Education 2008 Annual Conference & Exposition, Pittsburgh, PA.
Meyer, J., Fleckenstein, J., Köller, O. (2019). Expectancy value interactions and academic achievement: Differential relationships with achievement measures. Contemporary Educational Psychology, 58, 58-74.
Nagengast, B., Marsh, H. W., Scalas, L. F., Xu, M., Hau, K.-T., & Trautwein, U. (2011). Who took the ‘X’ out of expectancy– value theory? A psychological mystery, a substantive-methodological synergy, and a cross-national generalization. Psychological Science, 22, 1058–1066.
Pang, B. (2014). Promoting physical activity in Hong Kong Chinese young people: Factors Influencing their sub­jective task values and expectancy beliefs in physical activity. European Physical Education Review, 20(3), 385-397.
Pint rich, P.R., & DeGroot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
Rannveig, G. (2016). Academic performance and student drop out. Results from two studies in upper secondary and higher education in nor them Norway. Educational Psychology, 1-22.
Reid, W. A., Duvall, E., & Evans, P. (2007). Relationship between assessment results and approaches to learning and studying in year two medical students. Medical Education, 41(8), 754-762
Rosas, J., Lou, L., Lin, H.F., Larose's (2017) A Spanish Version of the Achievement Task Value Scale for University Students: Internal, Convergent, and Criterion Validity and Reliability in Argentinian Students Articles originals de investigation.
Rozek, C. S., Hyde, J. S., Svoboda, R. C., Hulleman, C. S., & Harackiewicz, J. M. (2014). Gender differences in the effects of a utility-value intervention to help par­ents motivate adolescents in mathematics and science. Journal of Educational Psychology, 107(1), 195–206.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65–94. doi:10.1037/0033-2909.133.1.65
Steel, P., & Klingsieck. K, B. (2016). Academic Procrastination: Psychological Antecedents Revisited, Australian Psychologist 51 36–46, doi:10.1111/ap.12173
Sungur, S. (2007). Modeling the relationships among students’ motivational beliefs, metacognitive strategy use, and effort regulation. Scandinavian Journal of Educational Research, 51(3), 315–326. Doi: 10.1080/00313830701356166
Trautwein, U., & Lüdtke, O. (2007). Students’ self-reported effort and time on homework in six school subjects: Between student differences and within student variation. Journal of Educational Psychology, 99, 432–444
Trautwein, U., Marsh, H. W., Nagengast, B., Lüdtke, O., Nagy, G., & Junkman, K. (2012). Probing for the multiplicative term in modern expectancy – Value theory: A latent interaction modeling study. Journal of Educational Psychology, 104, 763–777.
Wigfield, A. (1994). Expectancy-value theory of achieve­ment motivation: A developmental perspective. Ed­ucational Psychology Review, 6, 49–78. Doi: 10.1007/BF02209024
Wigfield, A., & Cambria, J. (2010). Students’ achievement values, goal orientations, and interest: Definitions, development, and relations to achievement outcomes. Developmental Review, 30, 1-15. Doi: 10.1016/j.dr.2009.12.001
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (1992). The development of achievement task value: A theoretical analysis. De­velopmental Review, 12, 265-310. Doi: 10.1016/0273-2297(92)90011-P
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (1992). The development of achievement task value: A theoretical analysis. De­velopmental Review, 12, 265-310. Doi: 10.1016/0273-2297(92)90011-P
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology 25, 68–81.
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2002). The development of com­petence beliefs, expectancies for success, and achieve­ment values from childhood through adolescence. In A. Wigfield & J. S. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation (pp. 91-120). San Diego, CA: Academic Press.
Wigfield, A., Eccles, J. S., Fredricks, J. A., Simpkins, S., Rouser, R.W., & Scheele, U. (2015). Development of achievement motivation and engagement. In R. M. Lerner & M. E. Lamb (Eds.), Handbook of child psychology and developmental science (Vol. 3, pp. 657–701). New York: Wiley.
Wigfield, A., Tonks, S., & Klauda, S. L. (2016). Expectancy-value theory. Ink. R.Wentzel, & D. B. Miele (Eds.), Handbook of motivation at school (pp. 55e74).New York: Routledge.
Williams, D. M. (2010). Outcome expectancy and self-efficacy: theoretical implications of an unresolved contradiction. Pers. Soc. Psychol. Rev. 14, 417–425.
Wolters, C. A. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goal orientations to predict students’ motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology, 96(2), 236–250.
Wu, F & Fun, w (2016) Academic procrastination in linking motivation and achievement- related behaviors: a perspective of expectancy-value theory. Journal Educational Psychology.55-58.
Wu. F (2015). Exploring college engineering students, choices, effort, persistence, and continuation from expectancy –value theory's perspectives a dissertation Presented to the Faculty of the College of Education University of Houston
Yang, y., Cho, y., Mathew, S., & Worth, S. (2011). College student effort expenditure in online versus face-to-face courses: The role of gender, team learning orientation, and sense of classroom community. Journal of Advanced Academics, 22, 619–638