نویسنده = حمیدرضا حسن آبادی
تعداد مقالات: 2
1. رواسازی و اعتباریابی مقیاس ارزش‌ذهنی تکلیف در دانشجویان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 1-27

10.22054/jem.2020.48714.1987

سید سعید ترابی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ پروین کدیور؛ ربابه نوری


2. انطباق یابی و ساختار عاملی پرسشنامه ارزش گزینی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد

دوره 8، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 85-101

10.22054/jem.2019.31526.1731

عبدالله امیدی؛ سعید اردستانی؛ حمیدرضا حسن آبادی