نویسنده = یزدخواستی، بهجت
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سنجش ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی

دوره 8، شماره 31، بهار 1397، صفحه 113-150

10.22054/jem.2018.29768.1696

مهری سادات موسوی؛ بهجت یزدخواستی؛ علیرضا محسنی تبریزی