نویسنده = احمدی ده قطب الدینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل دو عاملی چندبعدی نظریه سوال-پاسخ جهت تحلیل بعدیت و کارکرد افتراقی سوال، سوالات مبتنی بر متن

دوره 7، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 121-153

10.22054/jem.2017.22168.1541

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ ابراهیم خدایی؛ ولی اله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ مسعود کبیری