نویسنده = کاظمی، ملیحه سادات
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های روان سنجی (هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی) مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 123-144

10.22054/jem.2012.5650

ملیحه سادات کاظمی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی