1. بررسی تحلیل عاملی و ساختاری نگرش به پژوهش و رابطه آن با خود ناتوان سازی و خود اثر بخشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد

ناصر یوسفی؛ ناصر شیربگی؛ صالح صالحی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1391، ، صفحه 19-42

چکیده
  هدف: هدف عمده پژوهش حاضر تحلیل عاملی تاییدی نگرش به پژوهش و رابطه آن با خود ناتوان سازی و خود اثر بخشی سازی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد ترم آخر دانشگاه کردستان بود. روش: طرح پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است. حجم نمونه برای تحلیل عاملی و تاییدی و برای بررسی رابطه نگرش به پژوهش و با خود ناتوان سازی و خود اثر بخشی سازی 400 نفر بود. که از بین ...  بیشتر

2. بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر

ناصر یوسفی

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 91-120

چکیده
  هدف: هدف عمده تحقیق حاضر اعتباریابی مقیاس های شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر روی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بود. روش: طرح تحقیق از نوع تحقیق همبستگی است. حجم نمونه 357 نفر بود که در دو مرحله از بین کلیه زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و ...  بیشتر