مقایسه خطای استاندارد اندازه‌گیری شرطی در روشهای غیر‌خطی تبدیل نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس

مجتبی جهانی فر؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ امین موسوی

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، ، صفحه 93-120

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.21435.1526

چکیده
  برای تفسیر‌پذیری بهتر و مقایسه‌پذیر کردن نمره‌ی آزمون‌ها با همدیگر، نمره‌های خام به دست‌آمده از خرده‌آزمون‌ها را به مقیاس مشترکی تبدیل می‌کنند که به آن نمره مقیاس گفته می‌شود. روشهای متفاوت خطی و غیر‌خطی برای تبدیل نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس وجود دارد. روش های متداول غیر‌خطی تبدیل نمره‌های خام به نمره‌های مقیاس، نرمال‌سازی ...  بیشتر

کاربرد تحلیل عاملی در تعیین وزن گویه ها در مقایسه با روش وزن دهی با مقادیر ثابت در اندازه گیری های روانی – تربیتی

مجتبی حبیبی؛ بلال ایزانلو؛ ابراهیم خدایی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، ، صفحه 81-104

چکیده
  زمینه: از نظر کرلینجر تحلیل عاملی یک روش آماری در جهت اصل ایجاز علمی است. این تکنیک می تواند به کاهش چندگانگی، تلخیص روابط بین متغیرها، ایجاز و سادگی هر چه بیشتر بینجامد، وابستگی بین متغیرها را تعیین کرده و تفسیر علمی را تسریع نماید. هدف: هدف مقاله حاضر کاربرد تحلیل عاملی برای وزن دهی به گویه های موجود در مقیاس های روان شناختی و تربیتی ...  بیشتر