بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی- 20

محمدعلی بشارت؛ حجت اله فراهانی؛ نیلوفر فارسی جانی

دوره 11، شماره 42 ، دی 1399، ، صفحه 37-65

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.51323.2027

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه 20 گویه‌ای مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی (SRPS-20) در جامعه دانشجویان و گروه سنی بزرگسالان بود . روش این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای- کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات میدانی است. در این پژوهش، ساختار عاملی مقیاس کمال‌گرایی معنوی/مذهبی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در دو مطالعه بررسی شد. ...  بیشتر

بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی

ملیحه ترشابی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد علی بشارت؛ علی عسگری

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، ، صفحه 115-134

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4017

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضرتعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بود. روش: در این پژوهش توصیفی، 682 دانشجو (292زن، 390مرد) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانشگاه های مختلف شهر تهران انتخاب شدند و سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی بر روی آن ها اجرا شد. جهت تعیین اعتبار و روایی سیاهه خود شیفتگی آسیب شناختی، روش آلفای ...  بیشتر