فصلنامه اندازه گیری تربیتی (JEM) - واژه نامه اختصاصی