کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: باورهای معرفت شناختی ریاضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 73-88

پروانه کدیور؛ زهرا تنها؛ مهدی عرب زاده