نویسنده = آراس رسولی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت واعتباریابی پرسشنامه سکوت زناشویی

دوره 9، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 167-182

10.22054/jem.2020.33017.1769

سحر رضایی؛ آراس رسولی