نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی. واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن، ایران

2 نویسنده مسئول:دانشیار گروه روانشناسی. واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن، ایران

3 استاد گروه مشاوره. واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی. علوم تحقیقات، ایران

4 استاد گروه روانشناسی. واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن، ایران

چکیده

چکیده
زمینه: به جز مقیاس های مربوط به اضطراب امتحان، کمبود در زمینة دسترسی به ابزارهای سنجش هیجانات پیشرفت فراگیران یک واقعیت غیرقابل انکار است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس (CRES) در گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعة همبستگی حاضر 400 دانشجوی کارشناسی (240 پسر و 160 دختر) به مقیاس های هیجان مربوط به کلاس (CRES) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی CRES به ترتیب روش های آماری تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب همسانی درونی استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدیCRES بر پایة نرم افزار AMOS نشان داد که در نمونة دانشجویان ایرانی ساختار چندبعدی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس با داده ها برازش قابل قبولی داشت. نتایج مطالعة حاضر با تاکید مجدد بر تفکیک مقیاس های هیجانات مثبت (لذت، امیدواری، غرور) و منفی (خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی) برای اندازه گیری تجارب هیجانی مختلف در موقعیت کلاس درس به طور تجربی، از روایی درونی CRES حمایت کرد. ضرایب همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس شامل هیجانات لذت، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی به ترتیب برابر با 0/93، 0/92، ،0/89،0/89،0/89،0/91، 0/93 و 0/95 به دست آمد. نتیجه گیری: در مجموع، نتایج مطالعة حاضر، از یک سو، شواهدی را در دفاع از نظریة کنترل ارزش هیجانات پیشرفت ارائه کرد و از دیگر سوی نشان داد که CRES برای سنجش هیجانات مربوط به کلاس در گروه نمونة دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Confirmatory Factor Analysis and Internal Consistency of the Class-Related Emotion scales (CRES) among University Students

نویسندگان [English]

  • fariborz gravand 1
  • khadijeh abolmali 2
  • alireza kimanesh 3
  • hamzeh ganji 4

1 roodehen

2 university roodehen

3 uloomtahghiat

4 roodehen university

چکیده [English]

Abstract
Background: Aside from test anxiety scales, measurement instruments assessing students’ achievement emotions are largely lacking. Therefore, the main purpose of the present study was to investigate factorial validity of the Class-Related Emotion Scales (CRES) among Iranian university students. Method: 400 university students (240 male, 160 female) completed the Class-Related Emotion Scales. The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the CRES's factorial validity and reliability, respectively. Results: The results of confirmatory factor analysis, based AMOS software, indicated that multidimensional structure of the CRES consisted enjoyment, hope, pride, anger, anxiety, shame, hopelessness and boredom had acceptable fit to data in the Iranian sample. The results of the confirmatory factor analysis by replication multidimensional factorial structure of the Farsi version of the CRES consisted of 8 scales measuring enjoyment, hope, pride, anger, anxiety, shame, hopelessness, and boredom during class indicated that the scales were internally valid. Internal consistencies for the scales measuring enjoyment, hope, pride, relief, anger, anxiety, shame, hopelessness, and boredom during class were 0.93, 0.92, 0.89, 0.89, 0.89, 0.91, 0.93 and 0.95, respectively. Conclusion: In sum, on the one hand, the results provide further support for the control-value theory and on the other hand, these findings provide evidence for the validity and reliability of the AEQ as an instrument to measure of achievement emotions among Iranian university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmatory Factor Analysis
  • Class-Related Emotion Scales (CRES)
  • factorial validly
  • internal consistency
حکمی، زهرا و شکری، امید. (1394). رابطه بین جهت­گیری­های هدف پیشرفت و بهزیستی تحصیلی: الگوی اثرات میانجی گر هیجانات پیشرفت. فصلنامه مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی، 5(11)، 65-31.
ستاری، بهزاد.، پورشهریار، حسین و شکری، امید. (1394). تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی مقیاس‌های هیجان مرتبط با یادگیری. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 6(2)، 53-31.
ستاری، بهزاد.، پورشهریار، حسین و شکری، امید. (1394). اثربخشی بسته مداخله­ای تنظیم هیجان­های پیشرفت بر کاهش هیجان­های منفی دانش­آموزان. مجله روان­شناسی مدرسه، 4، 93-76.
عبدالله­پور، محمد آزاد. (1394). تحلیل معادلات ساختاری الگوی شناختی ـ اجتماعی هیجانات پیشرفت: آزمون الگوهای رقیب. رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
عبدالله­پور، محمد آزاد.، درتاج، فریبرز و احدی، حسن. (1393). ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه هیجانات پیشرفت در دانشجویان ایرانی. فصلنامه مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی، 4(8)، 186-161.
کدیور، پروین.، فرزاد، ولی­الله.، کاوسیان، جواد و نیکدل، فریبرز. (1388). روا سازی پرسشنامه هیجان­های تحصیلی پکران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 8(32)، 38-7.
فاتحی، زهرا و شکری، امید. (1393). نقش میانجی گر هیجانات پیشرفت در رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای یادگیری. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 3، 108-89.
فلسفین، زینب و شکری، امید. (1393). روابط ساختاری بین اسنادهای علّی، هیجانات پیشرفت و خود نظم جویی تحصیلی. فصلنامه روان­شناسی شناختی، 2، 58-46.
نیکدل، فریبرز.، کدیور، پروین.، فرزاد، ولی­الله.، عرب­زاده، مهدی و کاوسیان، جواد. (1392). بررسی نقش واسطه­ای هیجان­های تحصیلی در ارتباط میان اهداف پیشرفت و راهبردهای خودگردانی یادگیری: ارائه الگوی ساختاری. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 5(2)، 136-113.
Burić, I., & Sorić, I. (2012). The role of test hope and hopelessness in self-regulated learning: Relations between volitional strategies, cognitive appraisals and academic achievement. Learning and Individual Differences, 22, 523–529.
Dettmers, S., Trautwein, U., Lüdtke, O., Goetz, T., Frenzel, A. C., & Pekrun, R. (2011). Students’ emotions during homework in mathematics: Testing a theoretical model of antecedents and achievement outcomes. Contemporary Educational Psychology, 36, 25–35.
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218–226.
Goetz, T., Frenzel, A. C., Pekran, R., Hall, N. C. (2007). Between- and Within-domain relations of students, academic emotions. Journal of educational psychology, 99, 715-733.
Goetz, T., Frenzel, N. C., Hall, N. C., & Pekrun, R. (2008). Antecedents of academic emotions: Testing the internal/external frame of reference model for academic enjoyment. Contemporary Educational Psychology, 33, 9–33.
Goetz, T., Pekrun, R., Hall, N., & Haag, L. (2006). Academic emotions a social-cognitive perspective: Antecedents and domain specificity of students, affect in the context of Latin instruction. British Journal of Educational Psychology, 76, 289-308.
Goetz, T., Preckel, F., Pekrun, R., & Hall, N. C. (2007). Emotional experiences during test taking: Does cognitive ability make a difference? Learning and Individual Differences, 17, 3–16.
Goetz, T., Sticca, F., Pekrun, R., Murayama, K., & Elliot, A. J. (2016). Intraindividual relations between achievement goals and discrete achievement emotions: An experience sampling approach. Learning and Instruction, 41, 115-125.
Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of Educational Research, 58, 47–77.
Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999).Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
Huang, C. (2011). Achievement Goals and Achievement Emotions: A Meta-analysis. Educational Psychology Review, 23, 359–388.
King, R. B., McInerney, D. M., & Watkins, D. A. (2012). How you think about your intelligence determines how you feel in school: The role of theories of intelligence on academic emotions. Learning and Individual Differences, 22, 814–819.
 Lichtenfeld, S., Pekrun, R., Stupnisky, R. H., Reiss, K., & Murayama, K. (2012). Measuring students' emotions in the early years: The achievement emotions questionnaire-elementary school. Learning and Individual Differences, 22, 190-201.
Loehlin, J. C. (2004). Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural analysis (4th ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Marsella, A. J., & Leong, F. T. L. (1995). Cross-cultural issues in personality and career assessment. Journal of Career Assessment, 3,202–218.
Meyers,L.S, Gamest.G., & Goarin,A.J. (2006).Applied multivariate research, design and interpretation, Thousand oaks. London. New Deihi, Sage publication.
Patrick, B. C., Skinner, E. A., & Connell, J. P. (1993). What motivates children's behavior and emotion? Joint effects of perceived control and autonomy in the academic domain. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 781–791.
Pekrun, R. (1992). Expectancy-value theory of anxiety: Overview and implications. In K. Wrzesniewski, D. G. Forgays, & T. Sosnowski (Eds.), Anxiety: Recent developments in cognitive, psychophysiological, and health research (pp. 23–41). Washington, DC: Hemisphere Publishing Corp.
Pekrun, R. (2000). A social-cognitive, control-value theory of achievement emotions. In J.Heckhausen (Ed.). Motivational psychology of human development (pp. 143–163).
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315–341.
Pekran, R., Frenzel, A. Goetz, T. & Perry, R. (2007). The control- value of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In P.A. Shutz, & R. Pekrun, (Eds.). Emotion in Education (pp.13-36). San Diego, CA: Academic Press.
Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Stupnisky, R. H., & Perry, R. P. (2010). Boredom in achievement settings: Exploring control-value antecedents and performance outcomes of a neglected emotion. Journal of Educational Psychology, 102, 531–549.
Pekran, R., Goetz, T., Frenzel, A., Barchfeld, P., & Perry, P. (2011). Measuring emotions in students' learning and performance: The achievement emotions questionnaire. Contemporary Educational Psychology, 36, 36-48.
Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R.P. (2005). Achievement Emotions Questionnaire (AEQ), User’s manual. Munich, Germany: Department of psychology, University of Munich.
Pekrun, R., Goetz, T., Perry, R. P., Kramer, K., Hochstadt,M., & Molfenter, S. (2004). Beyond test anxiety: Development and validation of the test emotions questionnaire (TEQ). Anxiety, Stress, and Coping, 17, 287–316.
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37, 91–106.
Pekrun, R., Maier, M.A., & Elliot, A.J. (2006). Achievement goals and discrete achievement emotions: A theoretical model and prospective test. Journal of Educational Psychology, 98, 583-597.
Perry, R. P. (1991). Perceived control in college students: Implications for instruction in higher education. In J. C. Smart (Ed.), Higher education: Handbook of theory and research, Vol. 7. (pp. 1–56) New York, NY: Agathon.
Seipp, B. (1991). Anxiety and academic performance: A meta-analysis of findings. Anxiety Research, 4, 27–41.
Spangler, G., Pekrun, R., Kramer, K., & Hofmann, H. (2002). Students’ emotions, physiological reactions, and coping in academic exams. Anxiety, Stress and Coping, 15, 383–400.
Turner, J. E., & Schallert, D. L. (2001). Expectancy-value relationships of shame reactionsand shame resiliency. Journal of Educational Psychology, 93, 320–329.
Vierhaus, M., Lohaus, A., & Wild, E. (2016). Thedevelopment of achievement emotions and coping/emotion regulation from primary to secondary school. Learning and Instruction, 42, 12-21.
Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92, 548–573.
Zeidner, M. (1998). Test anxiety: The state of the art. New York: Plenum.
Zeidner, M. (2007). Test anxiety in educational contexts: What I have learned so far. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education (pp. 165–184). San Diego, CA: Academic Press.