نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 هیآت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف: تجهیز شدن به مهارت‌های فرصت‌یابی حرفه‌ای منجر به سازگاری بیشتر با تغییرات امروزی مسیر شغلی، بهبود شایستگی تصمیم گیری مسیر شغلی و در نهایت زندگی معنادارتر در قرن 21 می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای که به سبک رویکرد تصادفی برنامه ریزی شده میشل و کرومبولتز انجام شد. روش: در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، با روش نمونه گیری خوشه‌ای 185 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی کرمان انتخاب شدند. الگوریتم تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل: بررسی مدل‌های اندازه گیری (آلفا کرونباخ، ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا و واگرا) و برازش مدل ساختاری (ضرایب بار عاملی، معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین، شاخص پیش بینی مدل، نیکوی برازش) است که جهت ارزیابی پنج مؤلفه‌ انعطاف پذیری، خوش بینی، ریسک پذیری، پشتکار و کنجکاوی مقیاس آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: برازش هر دو بخش الگوریتم داده‌ها و نتایج حاصله از تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان‌دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخص‌ها و مؤلفه‌ها بود. نتیجه: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای، در جامعه‌ی دانشگاهی اعتبار و روایی سازه خوبی دارد و می‌توان از آن برای سنجش و شناسایی میزان مهارت‌های فرصت‌یابی حرفه‌ای و تسهیل در فهم تأثیر حوادث تصادفی بر رفتار انتخاب شغل (رشته) بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validation of the openness to vocational opportunity (OVOS) with the partial least squares (PLS) approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Sajjad Tabatabaei 1
  • Mehdi Lesani 2

چکیده [English]

Purpose: equipping for vocational opportunity skills resultes to more compatibility with career today's changes; improving career path decision-making competence and ultimately more meaningful life in 21th century. The purpose of this study to assess the validation, Stability and factor structure of the openness to vocational oportunity Scale (OVOS) that based on Krumboltz and Mitchell's planned happenstance approach and it is applied on medical students. Methods: in this cross-sectional study with stratified random sampling method, 185 students of Kerman medical college are selected through data analysis algorithms with SmartPLS 2 (Partial least square), which include the Measurement Model (Alpha, Loadings, Composite Reliability, Convergent and Discriminant Validity), Structural Model (significant factor "T-values" and "R Square", the prediction model"Q" ^"2" "Stone-Geisser", Quality Indexes Redundancy, GOF "Goodness of fit"). To appraisal scale (OVOS) which include the component Curiosity, Flexibility, Flexibility, Optimism, Risk-taking were examined. Results: fitting both the data algorithm and the results of confirmatory factor analysis indicates the desirability and acceptability of latent structure in components and index. Deduction: given the results of this study can be said that the Persian version of OVOS has construct validation and Stability in the academic community well and can be used to assessment and identification the vocational opportunity skills and facilitating understanding of the influence of chance events on career choice behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The openness to vocational opportunity (OVOS)
  • Validation
  • Partial least squares (PLS)
  • Confirmatory Factor Analysis
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول؛ قنواتی، مهدی. (1391). مدل‌سازی مسیری-ساختاری در مدیریت کاربرد نرم‌افزار SmartPLS. تهران: نگاه دانش.
سمیعی، فاطمه؛ باغبان، ایران؛ عابدی، محمدرضا و حسینیان، سیمین. (1390). نظریه‌های مشاوره مسیر شغلی (مسیر تکامل انتخاب شغل). اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
هرگنهان، بی. آر و السون، میتو. اچ. (1385). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ویرایش ششم. ترجمه علی‌اکبر سیف. تهران: دوران.
دین‌دوست، لعیا؛ عابدی، محمدرضا و بهرامی، فاطمه. (1391). تأثیر مشاوره گروهی مسیر شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه‌ریزی‌شده بر پرورش مهارت‌های آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمان؛4(13):140-155.
دین‌دوست، لعیا. (1387). تأثیر مشاوره مسیر شغلی به سبک رویکرد تصادفی برنامه‌ریزی‌شده بر قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
طباطبائی، سید سجاد (1395). اعتباریابی ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
طباطبائی، سید سجاد و جهانگرد، حمیده (1395). تحلیل ساختاری خودکارآمدی تصمیم‌گیری شغلی بر اطمینان تصمیم‌گیری شغلی با میانجی­گری ابعاد فرصت­یابی حرفه­ای. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه تربیتی. 11(47)؛ 85-112.
محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمدرحیم. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS. تهران: کتاب مهربان.
مطهری ­نژاد، حسین و طباطبائی، سید سجاد (پذیرش‌شده). تأثیر آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای بر روابط بین اشتیاق شغلی و اطمینان تصمیم‌گیری مسیر شغلی با نقش میانجی خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری.
 
Bandura, A. (1982). The psychology of chance encounters and life paths. American Psychologist, 37(7), 747-755.
Betsworth, D. G., & Hansen, J.-I. C. (1996). The Categorization of Serendipitous Career Development Events. Journal of Career Assessment, 4(1), 91-98.
Chien, J.-C., Fischer, J. M., & Biller, E. (2006). Evaluating a metacognitive and planned happenstance career training course for taiwanese college students. Journal of Employment Counseling, 43(4), 146-153.
Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and Opinion on Structural Equation Modeling. MIS Quarterly, 22(1), vii-xvi.
Datti, P. A. (2009). Applying Social Learning Theory of Career Decision Making to Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, and Questioning Young Adults. The Career Development Quarterly, 58(1), 54-64.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Ghazi Tabatabaee, M. (1995). Lisrel methods, and describes the structure and logic underlying the analysis methods, Covariance structure models or LISREL in social scince. Journal of Litrature Faculty of Tabriz University, No.2 (in persian).
Guinot, C., Latreille, J., and Tenenhaus, M. (2001). “PLS Path Modeling and Multiple Table Analysis: Application to the Cosmetic Habits of Women in Ile-de-France,” Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (58:2), pp. 247-259.
Henseler, J. a. R., Christian M. and Sinkovics, Rudolf R,. (2009). The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing. Advances in International Marketing (AIM), 20, 277-320. 
Kim, B., Jang, S. H., Jung, S. H., Lee, B. H., Puig, A., & Lee, S. M. (2014). A Moderated Mediation Model of Planned Happenstance Skills, Career Engagement, Career Decision Self-Efficacy, and Career Decision Certainty. The Career Development Quarterly, 62(1), 56-69.
Kim, B., Jang, S. H., Jung, S. H., Lee, B., Rhee, E., Cho, S. H,. Lee, S. M,. (2014). Construction and Initial Validation of the Planned Happenstance Career Inventory. The Career Development Quarterly, 62(6), 239-253. 
Krumboltz, J. D. (2009). The Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment, 17(2), 135-154.
Krumboltz, J. D., & Levin, A. S. (2004). Luck is No Accident: Making the Most of Happenstance in Your Life and Career: Impact Publishers.
Magner, N., Welker, R. B., & Campbell, T. L. (1996). Testing a Model of Cognitive Budgetary Participation Processes in a Latent Variable Structural Equations Framework. Accounting and Business Research, 27(1), 41-50.
Mitchell, K. E., Levin A. S., & Krumboltz, J. D.. (1999). Planned happenstance: Constructing unexpected career opportunities.. Journal of Counseling & Development, 77, 115–124.
Pryor, R. G. L., Amundson, N. E., & Bright, J. E. H. (2008). Probabilities and Possibilities: The Strategic Counseling Implications of the Chaos Theory of Careers. The Career Development Quarterly, 56(4), 309-318. 
Pryor, R. G. L., & Bright, J. E. H. (2003). Order and chaos: a twenty-first century formulation of careers. Australian Journal of Psychology, 55(2), 121-128.
Sharf, R. (2006). Applying Career Development Theory to Counseling. Thomson: Brooks. cole.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposite Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling‌. In Proceeding of the XLII SIS scienific meeting, 739-742.
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E. Chatelin, Y-M., and Lauro, C. (2005).“PLS Path Modeling,” Computational Statistics and Data Analysis (48:1), pp. 159-205.
Ulven, J. C. (2001). The Openness to Vocational Opportunity Scale: An Application of the Planned Happenstance Approach. (Doctoral dissertation), University of Kansas.
Vinzi, V., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. In V. Esposito Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler & H. Wang (Eds.), Handbook of Partial Least Squares (pp. 47-82): Springer Berlin Heidelberg.
Werts, C. E., Linn, R. L., & Jöreskog, K. G. (1974). Intraclass Reliability Estimates: Testing Structural Assumptions. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 25-33.
 
Williams, E. N. S., Elvie; Like, Kathy; Touradji, Pegah; Hess, Shirley; Hill, Clara E.. (1998). Perceptions of serendipity: Career paths of prominent academic women in counseling psychology.. Journal of Counseling Psychology, 45(4), 379-389. 
Zunker, V. (2011). Career Counseling: A Holistic Approach: Cengage Learning.