نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی سمنان

2 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

هوش موفق مجموعه یکپارچه ایی از توانایی های مورد نیاز برای موفقیت در زندگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه هوش موفق در آموزش انجام گرفت. جامعه آماری همه معلمان دوره دوم متوسطه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 بودند. حجم نمونه این پژوهش 404 دبیر (278 زن 126 مرد) بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی از بین دبیرستان های دورۀ دوم متوسطه دولتی شهر تهران انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه هوش موفق در آموزش و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو را تکمیل کردند. تحلیل اعتبار، همبستگی سوال- نمره کل، و تحلیل عاملی اکتشافی اجرا شد. تحلیل عامل اکتشافی با روش مؤلفه های اصلی، چهار عامل (توانایی حفظ کردن، توانایی تکرار و بازگویی، توانایی تحلیلی- خلاق و توانایی عملی) را برای پرسشنامه هوش موفق در آموزش تأیید کرد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بود و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن بین 67/. (تکرار و بازگویی) تا 89/. (تحلیلی- خلاق) بود. روایی بیرونی بین ابعاد پرسشنامه هوش موفق در آموزش و پرسشنامه شخصیت نئو مورد ارزیابی قرار گرفت. بین توانایی تحلیلی- خلاق با عامل روان آزرده گرایی رابطۀ منفی و معنادار، بین برونگرایی با توانایی تحلیلی- خلاق و عملی، توانایی تحلیلی- خلاق با گشودگی به تجربه و سازگاری و باوجدان بودن، توانایی عملی با سازگاری و توانایی حفظ کردن و توانایی تکرار و بازگویی با سازگاری و با وجدان بودن رابطۀ مثبت و معنادار مشاهده شد. با توجه به ویژگیهای روانسنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای مطالعه آموزش مبتنی بر هوش موفق در دبیران می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric characteristics of teaching for successful intelligence questionnaire (TSI-Q) in Tehran teachers

نویسندگان [English]

  • Sharareh Sabahi 1
  • Siavash Talepasand 2

چکیده [English]

Successful intelligence integrated set of abilities required for success in life. The present study was conducted To evaluate the validity and reliability of teaching for successful intelligence questionnaire. The Statistical Society were all public high schools teachers in Tehran in the 93-94 school year.The sample size in this research was included 404 (278 women, 126 men) teachers that were selected with Cluster random sampling of Tehran public high schools. All they completed the teaching for succeessful Intelligence Questionnaire and NEO personality questionnaire.
Exploratory factor analysis, correlation item-total score, and Exploratory factor analysis was conducted.Exploratory factor analysis with principle component method, confirmed four factors (ability to memorize, repeat and restate ability, analytical - creative ability and practical abilitiy) for questionnaire teaching for successful intelligence. . The results showed an acceptable internal consistency and Cronbach's alpha coefficients subscales is respectively between 0/67 (repeat and restate ability) to 0/89 (analytical - creative ability).
External validity between dimensions of teaching for successful intelligence questionnaire and Neo personality questionnaire were evaluated. Between analytical - creative abilities with Neuroticism is negative relationship And significant, Was found Between extraversion and creative - analytical and practical abilities, between Analytical - creative abilities with openness to experience, agreeableness and conscientiousness, between Practical ability with agreeableness and between memorize ability and to repeat and restate ability with Agreeableness and conscientiousness positive relationship And significant. According to the desirable psychometric properties This questionnaire is a useful tool for the study of the teaching for succeessful Intelligence in teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching for Successful intelligence
  • validity
  • reliability
امیری، مهدی.، انصاری، سعید.، میدانی، محمود.، و فیروزی، اسماعیل. (1393). رابطه سبک تدریس دانش‌آموز محور و تیپ‌های شخصیتی دبیران. خلاصه مقالات اولین همایش کشوری روش‌های یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاه، بجنورد.
سلطان قرائی، خلیل.، و علائی، پروانه. (1390). رابطه شیوه‌های شناختی یادگیری و پنج عامل بزرگ شخصیت با نگرش تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 6(3)، 147- 168.
شریفی، حسن پاشا. (1383). رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 3(7)، 11- 31.
نگهبان سلامی، محمود.، فرزاد، ولی اله.، و صرامی، غلامرضا. (1392). بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 5(15)، 1- 15.
Costa, P. T. Jr., & Mc Crae, R. R. (1992). Reply to Eysenck. Personality and Individual Differences, 13, 861-865.
Costa, P. T. Jr., & Mc Crae, R. R. (1997). Stability and Change in Personality Assessment: The Revised NEO Personality Inventory in the Year 2000. Journal of Personality Assessment, 68(1), 86- 94.
Gagne, R. M. (1997). Conditions of Learning (2nd and 3rd ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston.
Kaufman, S. B., & Singer, J. L. (2004). Applying the Theory of Successful Intelligence to Psychotherapy Training and Practice. Imagination, Cognition and Personality, 23(4) 325-355.
Kaufman, S. B., Quilty, L. C., Grazioplene, R. G., Hirsh, J. B., Gray, J. R., Peterson, J. B., & DeYoung, C. G. (2015). Openness to Experience and Intellect Differentially Predict Creative Achievement in the Arts and Sciences. Wiley periodicals, DOI: 101111, 1- 11.
Macsinga, I., Maricutoiu, L. P., & Palos, R. (2010). Application of the Successful Intelligence Theory to the Process of Students’ Examination: a Preliminary Study. Cognition, Brain, Behavior an Interdisciplinary Journal, 14, 101-119.
 Palos, R., & Maricutoiu, L. P. (2013). Teaching for Successful Intelligence (TSI-Q) – a New Instrument Developed for Assessing Teaching Style. Educational Sciences & Psychology, LXV(1), 159- 178.
Stemler, S. E., Grigorenko, E. L., Jarvin, L., &Sternberg, R. J. (2006). Using the Theory of Successful Intelligence as a Basis for Augmenting AP Exams in Psychology and Statistics. Contemporary Educational Psychology, 31(2), 344- 376.
Sternberg, R. J., Forsythe, G. B., Hedlund, J., Horvath, J., Snook, S., Williams, W. M., Wagner, R. K., & Grigorenco, E. L. (2000). Practical Intelligence in Everyday Life. New York: Cambridge University Press.
Sternberg, R.J. & Grigorenko, E. L. (2003). Teaching for Successful Intelligence: Principles, Procedures, and Practices.Journal for the Education of the Gifte. 27(3), 207–228.
Sternberg, R. J. (2005). The Theory of Successful Intelligence. Interamerican Journal of Psychology, 39(2), 189-202.
Stemler, S. E., Grigorenko, E. L., Jarvin, L., & Sternberg, R. J. (2006). Using the Theory of Successful Intelligence as a Basis for Augmenting AP Exams in Psychology and Statistics. Contemporary Educational Psychology, 31(2), 344- 376.
Sternberg, R. J. (2003). Wisdom, Intelligence and Creativity Synthesized. New York: Cambridge University Press.
Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2004) Successful Intelligence in the Classroom. Theory In to Practice, 43(4), 274-280.
Sternberg, R. J., & Grigorenko, E.L. (2007). Teaching For Successful Intelligence to Increase Students Learning and Achievement. (2nd ed). Cambridge University.
Sternberg, R. J., Jarvin, L., & Grigorenko, E. L. (2011). Explorations in Giftedness. New York: Cambridge University Press.
Sternberg, R. J. (2012). The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach. Creativity Research Journal, 24(1), 3–12.
Zhang, Li, F. (2002). Thinking Styles and the Big Five Personality Traits. Educational Psychology, 22(1), 17-31.