نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکترا

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور بررسی پایان¬نامه¬های انجام شده در حوزه افت تحصیلی بین سال¬های 69-91 در دانشگاه¬های تهران انجام شد. هدف ترکیب کمی پایان¬نامه¬های انجام شده در حوزه عوامل موثر بر افت تحصیلی است. بدین منظور از فراتحلیل جهت تعیین، جمع آوری، ترکیب و خلاصه نمودن یافته های پژوهشی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش-های انجام شده در ایران در حوزه افت تحصیلی می¬باشد و نمونه آماری شامل کلیه پایان¬نامه¬های انجام شده در این حوزه در دانشگاه¬های تهران (55 پایان نامه) می¬باشد. برای محاسبة ضرایب و شاخصها  از نرم¬افزار CMA-2 استفاده شد.. نتایج آزمون Q نشان داد که مطالعات اولیه همگن نیستند در بین مطالعات سوگیری انتشار وجود ندارد. آزمون اصلاح برازش دووال و توئیدی برای هر دو مدل ثابت و تصادفی انجام شد. اندازه اثر کلی برای همه مطالعات تحت دو مدل ثابت و تصادفی، از نظر آماری معنادار بدست آمد. میانگین اندازه‌های اثر0.312 بدست آمد وعامل آموزشی بیشترین اثر را بر روی افت تحصیلی نشان داد. به ترتیب متغیرهای عامل آموزشی، عامل اجتماعی- اقتصادی، عامل فردی، عامل خانوادگی و عامل جنسیت  بیشترین اثر را دارند. همچنین بین سال انجام تحقیق، روش‌های نمونه‌گیری، جنسیت، مقطع تحصیلی، سطح معناداری، عوامل مؤثر و روش تحقیق تفاوت معنادار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta Analysis of Thesises about Academic Failure

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Afzali
  • Ali Delavar 1
  • Afshin Afzali 2

چکیده [English]

Present research studies performed thesis about academic failure between academic years 1990-2012 in Tehran Universities. Within related projects, 55 projects which had information necessary for analysis were selected as final sample. CMA-2 software was used for calculating Coefficients. Results of Q test showed that primary studies are not homogenous and studying Nfs showed that there isn’t protection of distribution within studies. Dual and Toidi correction test was performed for both constant and random models. Measure of total effect for all studies under both constant and random models, was gained statistically meaningful. Also, measures of effect in separation of distribution year, sampling method, sex of sample, education program, research method and factors affected on educational slump were gained statistically meaningful. Average of effect measures was 0.312 and educational factor, with effect measure higher than average, showed the most effect on educational slump. The results showed that variables of education, socioeconomic, individual factor, family factor and sex factor had the most effect on educational slump respectively. Also, studying hypotheses showed that there is meaningful difference between effect measures of educational slump according to year of research, sampling method, sex, education program, meaningful level, factors being effective on educational slump and research method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta analysis
  • academic failure
  • educational progress