26. مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ زهره السادات سادات اخوی؛ معصومه عبدالخالقی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 137-158

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.12998.1368

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی مقیاس واکنش‌پذیری نسبت به استرس ادراک شده (PSRS؛ شولتز، ییم، زوکالا، جانسن و شولتز، 2011) در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 324 دانشجوی کارشناسی (130 پسر و 194 دختر) به PSRS و مقیاس سازگاری هیجانی (EAM؛ رابیو، آگادا، هانتنگاس و هرناندز، 2007) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی ...  بیشتر

27. ساخت ورواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی ورابطه آن با بهزیستی ذهنی

میترا قدیمی نوران؛ جلیل یونسی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 159-186

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.5385.1169

چکیده
  زمینه‌: یکی از راه‌های پیشگیری از بروز مشکلات روانی ورفتاری، ارتقاء سرمایه روانشناختی افراد می‌باشدکه از چهارسازه امید، خوشبینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی تشکیل شده است. هدف‌: هدف پژوهش حاضر، ساخت و رواسازی مقیاس سرمایه روانشناختی جهت کاربرد در حوزه‌های عمومی ‌و رابطه آن با بهزیستی ذهنی بود. روش‌: روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و ...  بیشتر

28. بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

کبری حاجی علیزاده؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ امین رفیعی پور

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، ، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.17317.1445

چکیده
  در پژوهش های اخیر، درگیری تحصیلی، به عنوان یکی از سازه های موثر بر پیشرفت تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از چالشهای موجود در زمینة مطالعه ی این سازه، سنجش و ارزیابی این متغیر و مولفه های آن بوده است. هدف از مطالعة حاضر، بررسی و انطباق شاخصهای روایی و پاپایی پرسشنامه ی درگیری تحصیلی ریو و تسنگ ، بر روی نمونه ای از دانش آموزان پسر ...  بیشتر

29. ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی تجدید نظر شده پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی-2 در ورزشکاران شهر تهران

امیرحسین مهرصفر؛ علی مقدم زاده؛ حسن غرایاق زندی؛ فرهاد ثنائی فر

دوره 6، شماره 23 ، فروردین 1395، ، صفحه 189-211

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.5738

چکیده
  زمینه: پژوهشگران اضطراب را یک حالت هیجانی منفی که با بی‌قراری، تشویش، نگرانی و فعال‌سازی یا انگیختگی بدنی همراه است توصیف کرده‌اند. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ تجدیدنظر شده اضطراب حالتی رقابتی-2 در ورزشکاران انجام شد. روش: جامعه پژوهش حاضر کلیۀ ورزشکاران شهر تهران بودند. 376 پرسش‌نامه به وسیله ...  بیشتر

30. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی

سیده سلیل ضیایی؛ فریبا زرانی؛ فرشته موتابی؛ حسین کارشکی؛ شهریار شهیدی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، ، صفحه 135-163

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.6239.1191

چکیده
  زمینه: پردازش پس رویدادی، نشخوارفکری در مورد ناکارآمدی ادراک شده در موقعیت‌های اجتماعی است که به عنوان عامل مهمی در حفظ اختلال اضطراب اجتماعی مطرح شده است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی (;PEPQ راچمن، گروتر-اندرو و شافران،2000) در جمعیت دانشجویی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی بوده ...  بیشتر

31. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه‌ی اضطراب عملکرد موسیقی

هادی مونسی طوسی؛ نوراله محمدی؛ فاطمه بیتا

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، ، صفحه 213-228

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4018

چکیده
  اضطراب عملکرد موسیقی1 نگرانی بارز و مستمر نوازنـده ابزار موسیقی در مورد عملکردش می باشد . ایـن اضـطراب در چارچوب ترکیبـی از نشـانگان عـاطفی، شـناختی، جسـمانی و رفتاری بروز می کند . ھدف از این پژوھش ، بررسی اعتبـار و روایی پرسشنامھی اضطراب عملکرد موسیقی ( دیانا تی کنـی2 ، 2006 ) در نمونھی ایرانی بود . روش مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیق توصیفی-پیمایشی ...  بیشتر

32. هنجاریابی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در میان دانش آموزان شهر تهران

راضیه السادات مکیان؛ سید محمد کلانتر کوشه

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، ، صفحه 119-138

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1790

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روانسنجی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری،بتی و وات(2005) در بین دانش آموزان مقطع متوسطه انجام گرفت.روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بود.نمونه مورد بررسی 350 دانش آموز(200پسر و 150دختر)بود که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش ...  بیشتر

33. بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی در بین دانشجویان

شهرام واحدی

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، ، صفحه 110-120

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1987

چکیده
  زمینه: پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، ادراکات افراد در مورد جدایی روان‌شناختی از والدین‌ را ارزیابی می‌کند. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، شامل پایایی، روایی، تغییرناپذیری اندازه‌گیری در بین گروه‌های جنسی و تحلیل عاملی، به‌منظور آماده‌سازی جهت کاربرد در پژوهش‌های تربیتی ...  بیشتر

34. رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان و مردان ساکن شهر تهران

دکتر مجید صفاری‌نیا؛ معصومه تدریس تبریزی؛ مهناز علی اکبری دهکردی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، ، صفحه 115-132

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.791

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998) در زنان و مردان تهرانی بوده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع زمینه­یابی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از زنان و مردان شهر تهران که 500 زن و مرد به روش خوشه ای چندمرحله ای از جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998). ...  بیشتر

35. ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر

سیمین دخت رضاخانی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، ، صفحه 179-206

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.793

چکیده
  زمینه:پژوهش بر مبنای نظریه هوش چندگانه گاردنر استواراست که براساس آن می توان روش ها و محتوای مواد آموزشی رادر فرایندیاددهی-یادگیری با نوع وسطح هوشی دانشجویان هماهنگ کرد.هدف:پژوهش حاضر به منظور ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر انجام گرفته است.روش: نمونه آماری شامل 811 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر

36. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کنترل عمل

الهام فرخی؛ مسعود حسین چاری

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، ، صفحه 61-81

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.326

چکیده
  کنترل عمل یکی از فرایندهای خودتنظیمی است که به افرد اجازه می‌دهد مقاصدشان را شکل دهند، نگهداری کنند و آنها را اجرا کنند، و اهدافشان را به اعمال عینی تبدیل کنند. یک مکانیزم‌های روان‌شناختی ویژه‌ است که موجب می‌شود افراد به مجموعه‌ای از اعمال در برابر اعمال دیگر متعهد شوند. کنترل عمل، یکی از فرایندهای خودتنظیمی است که در حوزه‌های ...  بیشتر

37. بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ترجیح حروف الفبای نام (آی‌پی‌تی) برای سنجش عزت نفس نا آشکار

بهرام ملکی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ فرهاد شقاقی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، ، صفحه 101-123

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.329

چکیده
  زمینه: مطالعۀ عزت نفس یکی از فراوان‌ترین روش‌های مطالعۀ تفاوت‌های فردی در روانشناسی است. در سال‌های اخیر در نتیجۀ گسترش «مدل فرایند دوگانه[1]» که هم بر اهمیت فرایندهای خودکار وهم بر فرایندهای تأملی تأکید می­کند، مطالعات روانشناسی شناختی توجه خود را معطوف معرفی دو نوع عزت نفس آشکار[2] و عزت نفس نا آشکار[3] نموده است. هدف: هدف ...  بیشتر

38. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی؛یک مطالعه ترکیبی

عاطفه حیرت؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1393، ، صفحه 149-173

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.333

چکیده
  از آنجا که یکی از نیازهای جامعه اسلامی تشریح سبک زندگی بر اساس اعتقادات اسلامی وترسیم چگونگی عملکرد افراد در حیطه های مختلف زندگی  می باشد؛لذا پژوهش حاضر با هدف ساخت واعتباریابی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی(ILSQ) انجام شده است.روش تحقیق حاضر ترکیبی از نوع طرح اکتشافی بوده و از دو مرحله تشکیل شده است .مرحله اول روش کیفی ...  بیشتر

39. رویکردی نوین در طراحی پرسشنامه با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

رضا شیخ؛ نجمه مودی

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، ، صفحه 37-55

چکیده
  زمینه: پرسشنامه‌ها به عنوان مهم‌ترین ابزار جمع‌آوری داده‌ها در رشته‌های علوم اجتماعی محسوب شده که دانشمندان تلاش‌های زیادی را طراحی آنها انجام داده اند. حاصل این تلاش‌ها ارائه نظرات و راهکارهایی عملی جهت بهبود و افزایش اعتبار و کارایی پرسشنامه‌ها می‌باشد. هدف: هدف این تحقیق طراحی پرسشنامه بر اساس اصول بدیهی تکنیک طراحی مبتنی ...  بیشتر

40. بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی (CAAS)

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، ، صفحه 49-66

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی(CAAS) در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهرستان شهرکرد بود. نمونه پژوهش شامل 400 دانش‌آموز(200 دختر و 200 پسر) بود که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده ...  بیشتر

41. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خوددلسوزی در بین دانشجویان

بهمن کُرد؛ حسن پاشا شریفی

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، ، صفحه 76-92

چکیده
  زمینه: تنظیم و تعادل در هیجان‌ها راهبردی است سازگارانه برای ایجاد و سازمان دادن هیجان‌ها که به الگوی رفتارهای مراقبه‌ای منجر می‌شود و می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان داشته باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، اعتبار و تحلیل عاملی پرسشنامه خوددلسوزی نف (2003) در بین دانشجویان کارشناسی پیوسته ...  بیشتر

42. ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هیجان‌های آموزشی دانشجویان در شرایط موفقیت و شکست

شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حیدرعلی هومن

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1393، ، صفحه 118-136

چکیده
  پژوهش در زمینه هیجان‌های تحصیلی به علت عدم وجود ابزار مناسب مورد غفلت قرار گرفته است، هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل نظری و ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هیجان‌های آموزشی در دانشجویان ایرانی بود. پکران و دیگران (2005) ابزار خود گزارشی برای اندازه‌گیری هیجان‌های مختلف آموزشی که دانشجویان معمولاً در محیط‌های تحصیلی تجربه می‌کنند، معرفی ...  بیشتر

43. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود در دانشجویان ایرانی

نرگس فخّاری؛ مرتضی لطیفیان؛ جلیل اعتماد

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 35-58

چکیده
  زمینه: "تمایزیافتگی خود" عامل مهمی در تجهیز فرد برای مقابله با عوامل تنیدگی­زا و ارتقای سلامت روان است. ازاین‌رو، تهیه ابزارهای کارآمد جهت سنجش این سازه، ضروری می‌نماید. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان­سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود به‌عنوان ابزار مناسبی جهت سنجش تمایزیافتگی خود در جامعه ایرانی بود. روش: بعد ...  بیشتر

44. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مهارت‌های اجرایی برای کودکان پیش‌دبستانی (فرم والد)

علی‌اکبر ابراهیمی؛ احمد عابدی؛ مهناز شیرانی

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 59-78

چکیده
  زمینه: مهارت‌های اجرایی، توانایی‌های شناختی سطح بالا هستند که در فعالیت‌های روزانه و تکالیف یادگیری به کودکان کمک می‌کند. هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی روایی و اعتبار مقیاس مهارت‌های اجرایی برای کودکان پیش‌دبستانی صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی، 250 کودک (150 دختر و 100 پسر) از میان مراکز پیش‌دبستانی شهر اصفهان طی نمونه‌گیری ...  بیشتر

45. تحلیل موازی: روشی برای تعیین تعداد عامل‌ها

الهه حجازی؛ زهرا نقش؛ میثم شیرزادی فرد

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 107-126

چکیده
  زمینه: در مطالعات زیادی از تحلیل عاملی اکتشافی برای کاهش داده‌ها استفاده می‌شود. تعیین تعداد واقعی عامل‌های قابل‌استخراج بزرگترین مشکلی است که محققان در اجرای تحلیل عاملی با آن روبه‌رو می‌شوند. روش‌های معمول و رایج، تعداد عامل‌های قابل‌استخراج را بیشتر و یا کمتر از حد واقعی برآورد می‌کنند. هدف: این پژوهش به‌منظور ارزیابی روش‌های ...  بیشتر

46. ساخت و رواسازی مقیاس رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی آموزشی مدیران و معلمان غرب استان مازندران

سمیرا ابراهیم پور کومله؛ کامیان خزایی؛ قربانعلی آقا احمدی

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1393، ، صفحه 144-165

چکیده
  زمینه: روایی و پایایی از مسائل مهم در حوزه آزمون‌سازی محسوب می‌شوند.رویکرد سیستمی مفهومی است با کارکردهای بسیار که تعامل افراد شاغل در بخش­های گوناگون یک نظام را موردتوجه قرار می‌دهد. هدف: پژوهش حاضر باهدف ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی مقیاس رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی آموزشی و به روش توصیفی-پیمایشی به انجام رسیده است. روش: جامعۀ ...  بیشتر

47. بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس خانواده گرایی

غلامرضا رجبی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 25-42

چکیده
  زمینه: خانواده­گرایی یکی از مهمترین ارزش­های وابسته به هر فرهنگی که به الگویی از سازمان اجتماعی اشاره می­کند و به عنوان بخشی از یک نگاه سنتی جامعه است که بر نگرش­های وفاداری، اعتماد و همکاری در بین گروه خانواده تاکید می­کند. هدف: این پژوهش با هدف بررسی پایایی و روایی مقیاس خانواده­گرایی در دانشجویان دوره کارشناسی مراکز تربیت ...  بیشتر

48. بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نظریه ضمنی هوش (ITIS) در جامعه دانشجویی
دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 43-64

چکیده
  زمینه: یکی از جدیدترین رویکردهای شناختی-اجتماعی مطرح شده در حوزه انگیزش تحصیلی، نظریه ضمنی هوش (باورهای هوشی)است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس 14 ماده ای نظریه ضمنی هوش (ITIS-14) (عبدالفتاح و ییتس، 2006) در جامعه دانشجویی ایرانی است. این ابزار جهت سنجش نظریه‌های افزایشی و ذاتی هوش به کار می‌رود. روش: نمونۀ مورد مطالعه در ...  بیشتر

49. تعیین اعتبار و روایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم‌جویی هیجان

جعفر حسنی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 111-146

چکیده
  زمینه: نظم­جویی هیجان یکی از مؤلفه‌های اساسی فهم تحول هیجانی، سلامت روان­شناختی و آسیب‌شناسی‌روانی است. هدف: هدف مطالعۀ حاضر تهیۀ نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان و بررسی اعتبار و روایی آن بود. روش: نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان با استفاده از تکنیک ترجمۀ مضاعف تدوین و روی 349 نفر ...  بیشتر

50. مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی

محمدعلی بشارت

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 147-168

چکیده
  زمینه: آماده‌سازی مقیاسی معتبر برای سنجش نیازهای بنیادین روان‌شناختی در جامعه ایرانی یکی از نیازهای پژوهشی محسوب می‌شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی بود. روش: 574 دانشجو (273 پسر، 311 دختر) از دانشگاه های شهر تهران به صورت داوطلب در ...  بیشتر