نویسنده = رمضانی اردی، عمران
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ارزشیابی مدل شایستگی‌های حرفه‌ای راهبری و توسعه آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان در دستگاه های اجرایی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 173-194

10.22054/jem.2019.38313.1867

عمران رمضانی اردی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ نیلی محمد رضا؛ خدیجه علی آبادی